Wednesday, May 5, 2021

The Heart of Arya Vairochana


By reciting this Mantra one receives success and cannot be harmed by weapons, fire, water, poisons, substances mixed with poison, or black magic. Nor can one be harmed by kings, thieves, robbers, and so forth. Wherever this mantra is written and left, people do not receive sicknesses, harm, or contagious diseases, and one will achieve the concentration called “Stainless Light.” 

༄༅། ། འཕགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས །།
The Dharani Called The Heart of Arya Vairochana

༄༅། ། དཀོན་མཆོག་གསམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

KÖN CHHOG SUM LA CHHAG TSHÄL LO
I prostrate to the Three Rare Sublime Ones.

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཕགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

DE ZHIN SHEG PA DRA CHOM PA YANG DAG PAR DZOG PÄI SANG GYÄ PHAG PA NAM PAR NANG DZÄ Ö KYI GYÄL PO LA CHHAG TSHÄL LO
I prostrate to the Tathagata, Foe Destroyer, Fully completed Buddha Arya Vairochana, King of Light. .

བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།

JANG CHHUB SEM PA SEM PA CHHEN PO NAM KHÄI NYING PO LA CHHAG TSHÄL LO
I prostrate to the bodhisattva, great being Akashagharba.

ཏདྱཐཱ། ཀ་ལ་ཀ་ལ། ཀི་ལི་ཀི་ལི། བི་རི་བི་རི། ཧུ་རུ་ཧུ་རུ།

TADYATHA / KALA KALA / KILI KILI / BIRI BIRI / HURU HURU /

བཻ་་རོ་ཙ་ན་ར་སྨི་སཉྩོ་དི་ཏེ་ཨཱ་གཙྪ་ཨཱརྱ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་གརྦྷ་མ་ཧཱ་ཀཱ་རུ་ཎི་ཀཱ་

VAIROCHANA RASMI SANCHODITE AGACCHA ARYA AKASHAGARBHA MAHA KARUNIKA

པཱུ་ར་ཡ་ཧ་ཤཱ་ན། དྷ་ར་ཡ་བུདྡྷེ་བི་ཤྩ་ཡ་ན། ཙ་ར་ཙ་ར། ཙི་རི་ཙི་རི་སྭཱཧཱ།

PURAYA HASHANA / DHARAYA BUDDHE VISHCHAYANA / TSARA TSARA / TSIRI TSIRI SVAHA

༄༅། །བཏོན་པས་འགྲུབ་སྟེ། མཚོན་ཆ་དང་། མེ་དང་། ཆུ་དང༌། དུག་དང་། དུག་སྦྱར་མ་དང༌། བྱད་སྟེམས་རྣམས་ཀྱིས་མི་ཚུགས་སོ། །རྒྱལ་པོ་དང་ཆོམ་རྐུན་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་གླགས་མི་རྙེད་དོ། །གང་དུ་བྲིས་ཏེ་བཞག་པ་དེར་ཡམས་ཀྱི་ནད་དང་། གནོད་པ་དང་། འགོ་བའི་ནད་ཐམས་ཅད་མི་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དྲི་མ་མེད་པའི་འོད་ཅེས་བྱ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱང་འཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། །འཕགས་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།།

Just by reciting this mantra, one receives success and cannot be harmed by weapons, fire, water, poisons, substances mixed with poison, or black magic. Nor can one be harmed by kings, thieves, robbers, and so forth. Wherever this mantra is written and left, people do not receive sicknesses, harm, or contagious diseases, and one will achieve the concentration called “Stainless Light.” The dharani called “The Heart of Arya Vairochana" is complete.


May it bring happiness to all.

Guru Rinpoche’s Day (10th day of 5th lunar month) 20th June 2021

Tomorrow is Guru Rinpoche’s Day    On the tenth day   of the fifth month   (in history) , the tīrthikas of southern India caus ed great harm...