Thursday, September 24, 2020

The incantation for repelling dark astrological obstructions (རྒྱ་ནག་པོའི་སྐག་ཟློག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།)

 


༄༅། །རྒྱ་ནག་པོའི་སྐག་ཟློག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

GYA NAG-PO’I KAG-DOG CHE JYA-WA ZHUG-SO

THE INCANTATION FOR REPELLING DARK ASTROLOGICAL OBSTRUCTIONS

 

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

P’HAG-PA JAM-PAL LA CHAG-TSAL LO

I bow down to Arya Manjushri Kumarabhuta.

 

རྒྱ་ནག་པོའི་སྐག་ཟློག་ཅེས་བྱ་བ།

GYA NAG-PO’I KAG-DOG CHE JYA-WA

This is known as Stopping and Repelling Dark Astrological Obstructions.

 

འཕགས་པ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །རིག་བྱེད་ཀུན་གྱིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

P’HAG-PA KUN-LA CHAG TSAL-LO        RIG-JEY KUN-GYI KYAB-TU SOL

I bow down to all Noble Ones. May all the Knowing Ones protect us, I pray.

 

མཆོག་པོ་ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བར་སྣང་ལྷ་ཡིས་བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ། །

CHOG-PO KUN-LA CHAG-TSAL LO        BAR-NANG LHA-YI KYAB-TU SOL

I bow down to all Supreme Ones. May all the gods of the surrounding space offer protection, I pray. 

ཚངས་རིགས་ལྷ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁམས་གསུམ་སྲིད་ལ་དབང་སྒྱུར་བ།།

TSANG-RIG LHA-LA CHAG-TSAL LO      KHAM-SUM SI-LA WANG-GYUR WA

To all those who exert influence over the existences of the Three Realms, 

ཀུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་པ་འབུལ། །ཉི་མ་ཐམས་ཅད་དགེ་བ་ཡིན། །

KUN-LA CHAG-TSAL CHOD-PA BUL      NYI-MA T’HAM-CHED GE-WA YIN

I bow down and make offerings. All days are virtuous! 

རྒྱུ་སྐར་ཐམས་ཅད་བཟང་བ་ཡིན། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ། །

GYU-KAR T’HAM-CHED ZANG-WA YIN    SANG-GYEY T’HAM-CHED DZU-TRUL CHE

All constellations are excellent! All Buddhas have great miraculous powers! 

བདེན་པའི་ཚིག་ནི་འདི་དག་གིས། །བདག་ཅག་ཀུན་ཏུ་བདེ་ལེགས་ཤོག །

DEN-PA’I TSIG-NI DI-DAG GI      DAG-CHAG KUN-TU DE-LEG SHOG

By these words of truth, May there be happiness and goodness for all of us.

ཨོཾ་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་རི་མུཾ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུཾ། ཨོཾ་མ་ཧེ་དཔལ་འབར་མ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀ་ལི་མོ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོ་ཨ་ཀ་ནི་ནི་ཀ་ནི་ཨ་བི་ཡ་མཎྜ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཟིན་དུ་སྲུངས་ཤིག ། ཨོཾ་དུ་དུ་ན་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་དར་དུ་སྲུང་ཤིག །ཨོཾ་ཙུ་ཏི་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་དུ་མ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་པྲ་ཏི་སྲུངས་ཤིག། ཨོཾ་སུ་དཱ་དན་ཏྲི་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ན་ཚན་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་སུ་ལ་ཁ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ཁ་ལ་ཏྲི་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ཏྲེ་དུ་ཤེ་དུ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ཁ་ཏི་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ལྟར་ལྟར་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་མ་པ་ཤ་ཡེ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ཀ་ནན་ཏ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་བྷ་ལ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ཏ་ལ་བྷ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ར་སྲུངས་ཤག །ཨོཾ་ར་ཏྲི་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་མ་ར་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་མ་རིག་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་སྨྲ་ཏི་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་ཏ་ནེ་སྲུངས་ཤིག །ཨོཾ་བྷ་ཏ་སྲུངས་ཤིག །

OM WAGI SHWARI MUM /OM MANI PADME HUNG / OM VAJRAPANI HUNG / OM MAHE PELBAR MAYE SVAHA / OM MAHAKALI MOTAYE SVAHA / OM AKANINI KANI ABIYA MANDALE SVAHA / OM ZINDU SUNG-SHIG / OM DUDUN SUNG-SHIG / OM DARDU SUNG-SHIG / OM TSUTI SUNG-SHIG / OM DUMA SUNG-SHIG / OM PRATI SUNG-SHIG / OM SUDADANTI SUNG-SHIG / OM NA- TSEN SUNG-SHIG /OM SULAKHA SUNG-SHIG / OM SULAKHA SUNG-SHIG / OM KHALATRI SUNG-SHIG / OM TREDU SHEDU SUNG-SHIG / OM KHATI SUNG-SHIG / OM TAR-TAR SUNG SHIG / OM MAPASHAYE SUNG-SHIG / OM KANANTA SUNG-SHIG / OM BHALA SUNG-SHIG / OM TALABHA SUNG-SHIG / OM RA SUNG-SHIG / OM RATRI SUNG-SHIG / OM MARA SUNG SHIG / OM MARIG SUNG-SHIG / OM M'ATI SUNG-SHIG / OM TANE SUNG-SHIG / OM BHATA SUNG SHIG /

སྲིད་གསུམ་མགོན་གྱི་རྒྱུ། པི་པི་ལིང་ག་ག་རྗེས་ལ་གི །

SI-SUM GON-GYI GYU       PI-PI LING-GA GA-DZEY LA-GI /

The cause of the Protector of the Triple World, Pi-Pi Ling Ga after Ga-Gi,

ཁྲོ་ཆུ་ཕན་སེམས་ཅན་མའི་གནས་སྒྲུབས་ཤིག །

TRO-CHU P’HEN SEM-CHEN MA’I NEY-DRUB SHIG

Accomplish the realm of the mother of molten bronze with an altruistic mind. 

མཐུན་དང་མི་མཐུན་ཤིས་དང་མི་ཤིས་གཟུགས་ལག་མའི་གནས། །

T’HUN-DANG MI-T'HUN SHI-DANG MI-SHI ZUG-LAG MA’I-NEY

The harmonious and disharmonious, the auspicious and inauspicious are the realm of Zuglagma. 

བདག་གིས་ལྷས་སྲུངས་ཤིག །སྐྱོབས་ཤིག །

DAG-GI LHEY-SUNG SHIG            KYOB-SHIG

May I be guarded by the gods!  May I be protected!

ཨོཾ་ཏྲག་ཏུ་ཏྲེ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཏྲེའུ་ཟློག །ཨོཾ་ཏྲག་རཀྵ་ཟློག །ཨོཾ་མ་མ་ཀྱི་ཏ་ཟློག །ཨོཾ་མ་སུརྻ་ཟློག ། ཨོཾ་ཨ་ཙནྡྲ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་པུ་པར་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་པྲི་ཏི་ཤཏི་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མ་མ་སྔོ་ཏ་སྔོ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མ་མ་རཾ་རཾ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མ་མ་ཀ་ར་ཀ་ར་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མ་མ་ཆར་ཆུར་ཡར་ཡེར་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་མ་མ་སུ་སུ་ཏཾ་ཏཾ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཡཾ་ཡཾ་ས་ལ་གེ་རེ་དུ་ཡེ་ཏེ་ཁུ་ཆེ་ཕཊ། ཞི་ཞི་ཡང་དུ་མ་ཧཱ་རཾ་རཾ་གེ་ར་ཙ་ས་ཕཊ། གྷ་དྷ་སེང་གི་ཞི་བ་འདུས་ན་མ་ས་དུ་ཡེ་མ་ར་ད་ཀེ་ཁང་དེ་འདུ། བ་རོ་སི་མ་དུ་ཧྲི། ནག་མོ་ཆེམས་ཁམ་དུ་ཨ་ཨ་མ་ད་པེ་རིམ། ཁྲེང་དུ་མ་ཨ་ར་ཁྱེར་ན་ཡུ། ཨ་ཧཱུཾ་ཁྱེ་ཤ་ན་མ་མ་ཧོ། །ཨ་པ་ས་ར་ས་རཀྵ་ཧཱུཾ། ཨོཾ་མ་རཀྵ། མ་ར་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་བྷརྻ་དྷ་མ་མ་ཡེ། དྷ་ཀེ་ཙ་ར་ཡ་ཕཊ།

OM TRAGTA TREYE SVAHA / OM TRE'U DOK / OM TRAG RAKTA DOK / OM MAMA KYI-TA DOK / OM MA SURYA DOK / OM ATSANTRAYE SVAHA / OM PUPA RATA-YE SVAHA / OM PRITI SHATI SVAHA / OM MAMA NGOTA NGOTA-YE SVAHA / OM MAMA RAM RAM-YE SVAHA / OM MAMA KARA KARA-YE SVAHA / OM MAMA CHAR CHUR YAR YER SVAHA / OM MAMA SU SU TAM TAM-YE SVAHA / OM YAM YAM SALAGE REDUYE TE-KHU CHE P’HAT / ZHI ZHI YANG DU MAHA-RAM RAM GERA TSAY P’AY / GHADHA SENG-GE ZHI-WA DU NAMA SADUYE MARA DAKE KHANG DE DU / BARO SIMA DU HRI / NAGMO CHEM KHAM DU AH AH MA PE-RIM / T'RENG DUMA ARA KHYER NAYU / A HUNG KHYE SHANA MAMA HO / APASARA SARA RAKSHA HUNG/ OM MA RAKSHA / MARA HUNG HUNG BHARYA DHAMA MA-YE / DHAKE TSARAYA P’HAT /

བདག་ལ་འབྱུང་བ་ལྔ་པོའི་དགྲ་གཤེད་འཇོམས་ཤིང་ཡོངས་སུ་སྐྱོབས།

DAG-LA JUNG-WA NGA-PO'I DRA-SHED JOM-SHING YONG-SU KYOB

Defeat the enemies and rivals of the five elements, and fully protect me from them.

ཨོཾ་ཨ་ག་ནི་དྷ་ར་ཤ་མ་ར་ཡ་ས་བཅིངས་མ་ཏྲ་ཀྲེ་ཡ་ན་ཡ་ཕཊ། ནག་པོ་བཞི་གྷུ་ཏ་ཡ། མ་ཏ་ཡ་མལ་མལ་ཞི་ཞི་སྭཱ་ཧཱ། ཨཱ་ཡུར་ཡུ་ཏེ་ཨ་ཀུར་ཞི་ཧ་ལེ། ས་སུ་ཏྲི་ཕཊ། ཨོཾ་ཨོཾ་ཧཱུཾ་ཀེ་རཾ་ཏེ་ཕཊ། དྷ་དྷ་ན་མ་ས་ར་མ་ས་ཏེ། ད་ཧ་ན་ན་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་ཞི་ཞི་མལ་མལ་ནག་པོ་ཞི། པུར་ཧེ་ནི་ཧ་ཧ་ན་སྭཱ་ཧཱ། ཞི་དྷ་ལ་མ་དུ་སེ་ཕཊ། མེ་ཨ་རཀྵ་སི་མ་དུ་ཡེ། ནག་པོ་ཞི་ས་མ་ཡེ་ཨ་ན་ཕཊ། གུ་མ་གུ་ཏེ་ནག་པོ་ཞི། ཨོཾ་ཧཱུཾ་སརྦ་རཀྵ་ཧཱུཾ། དྷ་དྷ་ན་དྷ་ཧོ། མེ་ཧེ་མ་ཧོ་རཀྵ་རྦད། ཞི་ཞི་དུལ་དུལ་ས་ཧཱ་ལྷན། ཨོཾ་ན་མོ་བུདྡྷ་ཡ། ན་མོ་དྷརྨ་ཡ། ན་མཿསཾ་གྷཱ་ཡ། ཨ་ནན་ཏེ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨ་ཀ་ར་ན་སད། ས་བྷ་ས་པྲ་དྷརྨ་ནི་ས། སརྦ་ཏཱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཤོ་དྷ་བི་བུ་ཤ། བི་མ་ལེ་ཙ་ལེ། རུ་ལུ་རུ་ལུ། བི་ཤི་ཏ། མནྟ། ཨོཾ་ལཾ་མུཾ། ས་ར་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཏྲ་ཡ་མིག་ཏིར་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཏྲ་མ་ལེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཏྲཾ་བྷེ་ལ་རཱ་ཛ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་ཁཾ་ཉེར་ར་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།

OM AGANI DHARA SHAMA RAYA SA CHING AMTRA KRE YANA YA P’HAT / NAG-PO ZHI GHUTAYA / MATAYA MAL MAL ZHI ZHI SVAHA / AYUR YUTE AKUR ZHIHALE / SASUTRI P’HAT / OM OM HUNG KE RAM TE P’HAT / DHA DHA NAMA SARA MASATE / DAHA NANA HUNG HUNG ZHI ZHI MAL MAL ZHAG-PO ZHI / PURAHENI HAHANA SVAHA / ZHIDHALA MADUSE P’HAT / ME ARAKSHA SIMA DUYE / NAGPO ZHISA MAYE ANA P’HAT / GUMGU TE NAGPO ZHI / OM UM SARVA RAKSHA HUNG / DHADHANA DHAHO / MEHE MAHO RAKSHA BAY / ZHI ZHI DUL DUL SVAHA LHEN / OM NAMO BUDDHAYA / NAMO DHARMAYA / NAMAH SANGHAYA / ANANTE /TADYATHA / AKARANA SAY / ABHASA PRADHARMA NISA / SARVA TATHA / OM SHODHA BIPUSHA / VIMALE CALE / RULU RULU / BISHOTA MANTA / BISHOTA MANTA / OM LAM MUM / SARAJAYE SVAHA / OM TRAYA MIG TIR-YE SVAHA /OM TRAMALE SVAHA / OM TRABHELA RAJA-YE SVAHA / OM KHAM NYER RA-YE SVAHA /

བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ། །མི་མཐུན་པ་ཡི་ཕྱོགས་རྣམས་ནི། །

DAG-CHAG KHOR-DANG CHEY-PA LA              MI-T’HUN PA-YI CHOG-NAM NI

For us and our retinues, may aspects which are not conducive, 

བསྐལ་པ་མེ་ཡིས་སྲེག་པ་ལྟར། ། ཐམས་ཅད་དེ་ཡི་མོད་ལ་འབྱོར། །

KAL-PA ME-YI SEG-PA TAR          T'HAM-CHED DE-YI MOD-LA JOR

Like the scorching by the Fire of Eons; all at this very moment transform into good fortune,

འདོད་དོན་ཟླ་བ་རྒྱས་བཞིན་འཕེལ། །རྒྱུ་སྦྱོར་ཡོན་བདག་འཁོར་བཅས་ཀྱི།།

DOD-DON DA-WA GYEY-ZHIN P’HEL               GYU-JOR YON-DAG KHOR-CHEY KYI

May our desired benefits flourish like the waxing moon? For the generous benefactors and their retinues,

མ་ཀླུངས་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །བུ་ཀླུངས་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག

MA-LUNG KYI TSUB-PA DOK (CLAP)    BU-LUNG KYI TSUB-PA DOK  (CLAP)

Dispel disturbance to the Mother’s fortune. Dispel disturbance to the Son’s fortune. 

གནོད་སྦྱིན་ཕ་ཚེ་འཕྲོག་པ་ཟློག །སྲིན་མོ་མི་རུ་བརྫུ་བ་ཟློག

NOD-JIN P'HA-TSE TROG-PA DOK         SIN-MO MI-RU DZU-WA DOK

Dispel the snatching away of the father's longevity by Yakshas. Dispel demonesses disguised as humans. 

སྲིན་མོ་ཤ་རྐྱ་མདའ་འཕེན་ཟློག །ཀུངས་ལམ་འཁོར་བ་རུ་ལོག་ཟློག །

SIN-MO SHA-KYA DA-P'HEN DOK         LUNG-LAM KHOR-WA RU-LOG DOK

Dispel naked arrow-shooting demonesses. Dispel the reversal of the cyclic process of fortune.

ལུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞིག་པ་ཟློག །དབང་ཐང་ཟས་ཁ་ཡུལ་ཉེས་ཟློག །

LU-KYI KHOR-LO ZHIG-PA DOK      WANG-T'HANG ZEY-KHA YUL-NYEY DOK

Dispel the destruction of the body's chakras. Dispel misfortune to our personal power, food sources and land.  

ཀླུངས་རྟའི་རྒྱལ་མཚན་ཆག་པ་ཟློག །བླ་ཡི་རྒྱབ་རྟེན་ཡར་བ་ཟློག །

LUNG-TA’I GYAL-TSEN CHAG-PA DOK         LA-YI GYAB-TEN YAR-WA DOK

Dispel the felling of the victory banner of lung-ta. Dispel the dissipation of the support for life-force.

ཁམས་ཀྱི་སློག་པ་རལ་བ་ཟློག །རང་སྐག་གིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

KHAM-KYI LOG-PA RAL-WA DOK          RANG-KAG GI TSUB-PA DOK

Dispel the tearing of the coat of healthy physical constitution. Dispel disturbance by personal-year obstructions. 

མཐུན་གསུམ་གྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །བདུན་ཟུར་གྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

T'HUN-SUM GYI TSUB-PA DOK              DUN-ZUR GYI TSUB-PA DOK

Dispel disturbance by the three harmonies (mthun gsum). Dispel disturbance by the disharmonious ‘seven corners’ (bdun zur). 

དགྲ་ངན་གྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །བཞི་གཤེད་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

DRA-NGEN GYI TSUB-PA DOK    ZHI-SHEY KYI TSUB-PA DOK

Dispel disturbance by evil enemies. Dispel disturbance by the antagonistic fourth-place slaughterers (bzhi)

ཕྱོགས་ངན་གྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །བདུད་གཅོད་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

CHOG-NGEN GYI TSUB-PA DOK             DUD-CHOD KYI TSUB-PA DOK

Dispel disturbance by bad directions. Repel disturbance by oppressive Maras cutting astrological directions (bdud gcod). 

འདྲེ་ལྔས་རྩུབ་པ་ཟློག །ལུས་ཆད་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

DRE-NGEY TSUB-PA DOK             LU-CHED KYI TSUB-PA DOK

Dispel the disturbance by the five evil spirits ('dre lnga). Dispel disturbance by corporal punishment (lus chad).

གནམ་སྒོས་རྩུབ་པ་ཟློག །ས་སྒོས་རྩུབ་པ་ཟློག །

NAM-GO TSUB-PA DOK   SA-GO TSUB-PA DOK

Dispel the disturbance by bad sky configurations (gnam sgos). Dispel the disturbance caused by bad earth configurations (sa sgo 

གཤེད་སྐོས་རྩུབ་པ་ཟློག །ཕུང་གྱོད་གྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

SHED-KO TSUB-PA DOK               P'HUNG-GYOD GYI TSUB-PA DOK

Dispel the disturbance by deadly configurations (gshed sgos). Dispel disturbance caused by degeneration and contention ('phungs gyod).

དུས་ཚོད་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །མྱ་ངན་གྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

DU-TSOD KYI TSUB-PA DOK       NYA-NGEN GYI TSUB-PA DOK

Dispel the disturbance of time. Dispel the disturbance of sorrow. 

ལྕགས་བཞིས་རྩུབ་པ་ཟློག །མེ་བརྒྱད་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

CHAG-ZHI TSUB-PA DOK             ME-GYED KYI TSUB-PA DOK

Dispel the disturbance of the four irons (lcags bzhi). Dispel the disturbance by the eight fires (me brgyad).

ངན་ཀླུངས་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག ། བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ།

NGEN-LUNG KYI TSUB-PA DOK   DAG-CHAG KHOR-DANG CHEY-PA LA

Dispel the disturbance of bad luck (klungs). For us along with our retinue,

ཕ་མེས་རྒན་གྱི་འདྲེ་གཅན་གྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །ལོ་སྐག་གིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

P’HA-MED GEN-GYI DRE-CHEN GYI TSUB-PA DOK       LO-KAG GI TSUB-PA DOK

Dispel disturbance by the debtor ghosts ('dre gcan) of our ancestors. Dispel disturbance of obstructive years. 

ཟླ་སྐག་གིས་རྩུབ་པ་ཟློག །ཞག་སྐག་གིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

DA-KAG GI TSUB-PA DOK            ZHAG-KAG GI TSUB-PA DOK

Dispel disturbance of obstructive months. Dispel disturbance from obstructive days.

ཟ་སྐག་གིས་རྩུབ་པ་ཟློག །དུས་སྐག་གིས་རྩུབ་པ་ཟློག །

ZA-KAG GI TSUB-PA DOK             DU-KAG GI TSUB-PA DOK

Dispel disturbance from food obstacles (za skag). Dispel disturbance from obstructive times. 

བདུད་སྐག་གིས་རྩུབ་པ་ཟློག །གཟའ་དང་སྐར་མས་རྩུབ་པ་ཟློག །

DUD-KAG GI TSUB-PA DOK         ZA-DANG KAR-MEY TSUB-PA DOK

Dispel disturbance from obstructive Maras. Dispel disturbances of the planets and stars.

ཉི་མས་རྩུབ་པ་ཟློག །ཟླ་བས་རྩུབ་པ་ཟློག །

NYI-MEY TSUB-PA DOK    DA-WEY TSUB-PA DOK

Dispel disturbances of the sun. Dispel disturbances of the moon. 

དུར་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །སྲོག་དུར་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

DUR-MIG TU CHUD-PA DOK       SOG-DUR MIG-TU CHUD-PA DOK

Dispel entrances into cemetery misfortunes spots (dur mig tu tshud pa). Dispel the life-force entering into cemetery misfortune spots (srog dur mig tu tshud pa).

ལུས་དུར་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །དབང་ཐང་དུར་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

LU-DUR MIG-TU CHUD-PA DOK    WANG-T'HANG DUR-MIG TU CHUD-PA DOK

Dispel the body entering into cemetery misfortune spots (lus dur mig tu tshud pa). Dispel the fields of influence entering into cemetery misfortune spots (dbang thang dur mig tu tshud pa).

ཀླུངས་རྟ་དུར་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །ན་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

LUNG-TA DUR-MIG TU CHUD-PA DOK            NA-MIG TU CHUD-PA DOK

Dispel the the lung-ta from entering into the cemetery misfortune spots (klungs rta dur mig tu tshud pa). Dispel entering into sickness misfortune spots (na mig tu tshud pa). 

ཤི་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །སྲོག་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །

SHI-MIG TU CHUD-PA DOK         SOG-LA DRA DAR-WA DOK

Dispel entering into death misfortune spots (shi mig tu tshud pa). Dispel the spread of enemies to life-force.

ཀླུངས་རྟ་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །ལུས་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །

LUNG-TA LA-DRA DAR-WA DOK            LU-LA DRA DAR-WA DOK

Dispel the spread of enemies of our lung-ta. Dispel the spread of enemies to our body.

དབང་ཐང་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །ཁམས་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །

WANG-T'HANG LA-DRA DAR-WA DOK            KHAM-LA DRA DAR-WA DOK

Dispel the spread of enemies to our wang-tang. Dispel the spread of enemies to a healthy constitution. 

ལོ་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །ཟླ་བ་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །

LO-LA DRA DAR-WA DOK            DA-WA LA-DRA DAR-WA DOK

Dispel the spread of enemies to the year. Dispel the spread of enemies to the month.

ཞག་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །དུས་ཚོད་ལ་དགྲ་དར་བ་ཟློག །

ZHAG-LA DRA DAR-WA DOK      DU-TSOD LA-DRA DAR-WA DOK

Dispel the spread of enemies to the day. Dispel the spread of enemies to the time. 

རེ་འདོད་ཀྱིས་རྩུབ་པ་ཟློག །ཆུང་སྐག་ཆེ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

RE-DOD KYI TSUB-PA DOK          CHUNG-KAG CHE-LA TSUB-PA DOK

Dispel disturbance by craving tastes (ro 'dod). Dispel disturbance of the greater obstructing the smaller (chung skag che).

རྗེ་སྐག་འབངས་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །འབངས་སྐག་རྗེ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

JE-KAG BANG-LA TSUB-PA DOK             BANG-KAG JE-LA TSUB-PA DOK

Dispel disturbance of the subjects obstructing their leaders (rje skag ‘bangs). Dispel the disturbance of the leaders obstructing their subjects ('bangs skag rje).

ཕ་སྐག་བུ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །བུ་སྐག་ཕ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

P’HA-KAG BU-LA TSUB-PA DOK             BU-KAG P’HA-LA TSUB-PA DOK

Dispel disturbance of sons obstructing their father. Dispel disturbance of the father obstructing their son. 

ཁྱོ་བོའི་ཆུང་མ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །ཆུང་མའི་སྐག་ཁྱོ་བོ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

KYO-BO'I CHUNG-MA LA TSUB-PA DOK             CHUNG-MA’I KAG-KYO WO-LA TSUB-PA DOK

Dispel disturbances of wives obstructing their husbands. Dispel the disturbances of husbands obstructing their wives. 

མའི་སྐག་བུ་མོ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །བུ་མོའི་སྐག་མ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

MA’I-KAG BU-MO LA TSUB-PA DOK     BU-MO'I KAG-MA LA TSUB-PA DOK

Dispel disturbance of the daughter obstructing the mother. Dispel disturbance by the mother obstructing the daughter.

མིང་པོའི་སྐག་སྲིང་མོ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །སྲིང་མོའི་སྐག་མིང་པོ་ལ་རྩུབ་པ་ཟློག །

MING-PO'I KAG SING-MO LA TSUB-PA DOK              SING-MO’I KAG MING-PO LA TSUB-PA DOK

Dispel disturbance by the sister obstructing the brother. Dispel disturbance by the brother obstructing the sister.

བདག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་ལི་ཁེན་བདུད་མདའ་འཕེན་པ་ཟློག །འཁོར་ལ་ཕྱིང་དུམ་གྲིལ་བ་ཟློག །

DAG-KHOR DANG CHEY-PA LA LI-KHEN DUD-DA P’HEN-PA DOK      KHOR-LA CHING-DUM DRIL-WA DOK

For myself and my close associates, dispel the arrow-shooting Mara of the fire and sky (li khen bdud mda' 'phen). Dispel the unraveling of short entanglements (phing dum gril ba) for my retinue.

དྭ་ཟིན་གྲི་ཕུར་འདེབས་པ་ཟློག །གིང་ཟིན་མདུད་ནག་བསྣོལ་བ་ཟློག །

DA-ZIN DRI-P’HUR DEB-PA DOK            GING-ZIN DUD-NAG NOL-WA DOK

Dispel the clashing of knives and stakes by the Iron and Wood trigrams. Dispel the tying of black knots by the Mountain and Wind trigrams.

སྤར་ཁ་བརྒྱད་ཀྱི་དགུ་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །སྨེ་བ་དགུའི་དགུ་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག

PAR-KHA GYED-KYI GU-MIG TU CHUD-PA DOK         ME-WA GU’I-GU MIG-TU CHUD-PA DOK

Dispel the entrance into the nine-based misfortune spot of the eight astrological trigrams. Dispel the entrance into the nine-based misfortune spot of the nine geomantic configurations.

ལོའི་དགུ་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །ཆེ་བ་དགུ་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

LO’I-GU MIG-TU CHUD-PA DOK            CHE-WA GU-MIG TU CHUD-PA DOK

Dispel the entrance into the nine-based misfortune spot of the year. Dispel the entrance into the nine-based misfortune spot for the elder.

ཆུང་བ་དགུ་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །བུད་མེད་དགུ་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

CHUNG-WA GU-MIG TU CHUD-PA DOK         BU-MED GU-MIG TU CHUD-PA DOK

Dispel the entrance into the nine-based misfortune spot for the younger. Dispel the entrance into the nine- based misfortune spot for women.

ཁྱེའུ་དགུ་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །དུར་མིག་ཏུ་ཚུད་པ་ཟློག །

KYE'U GU-MIG TU CHUD-PA DOK         DUR-MIG TU CHUD-PA DOK

Dispel the entrance into the nine-based misfortune spot for men. Dispel the entrance into cemetery misfortune spots.

རྒན་པ་ལ་ཆགས་ཆེ་བ་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་ཟློག །སྐྱེས་པ་དར་མ་ལ་ཆགས་ཆེ་བ་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་པ་ཟློག །

GEN-PA LA CHAG-CHE WA-GYED CHU-TSA CHIG-PA DOK     KYEY-PA DAR-MA LA CHAG-CHE WA-SUM CHU-TSA DUN-PA DOK

Dispel the eighty-one great calamities for the elderly. Dispel the thirty-seven great calamities for young men.

བྱིས་པ་ལ་ཆགས་ཆེ་བ་དགུ་ཐོག་ཏུ་བབས་པ་བཟློག།བུད་མེད་རྒན་པ་ལ་ཆགས་ཆེ་བ་དྲུག་ཅུ་རྩ་གཅིག་པ་

ཟློག །

JYI-PA LA CHAG-CHE WA-GU T’HOG-TU BAB-PA DOK       BU-MEYD GEN-PA LA CHAG CHE-WA DRUG-CHU TSA CHIG-PA DOK

Dispel that which descends by way of the nine great calamities to children. Dispel the sixty-one great calamities for older women.

བུ་མོ་གཞོན་པ་ལ་ཆགས་ཆེ་བ་བཞི་བཅུ་ཞེ་དགུ་པ་ཟློག །བུ་མོ་ཆུང་བ་ལ་ཆགས་ཆེ་བ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ཟློག །

BU-MO ZHON-PA LA CHAG-CHE WA-ZHI CHU-ZHI GU-PA DOK       BU-MO CHUNG-WA LA CHAG-CHE WA NYI-SHU TSA NGA-PA DOK

Dispel the forty-nine great calamities for young women. Dispel the twenty-five great calamities for young girls.

མེ་ཕོ་འབྲུག་ཐོག་ཏུ་ཀུངས་ས་ཕྱིན་པ་ཟློག །འུ་ཆུ་ཁམས་པ་ཕྱིན་པ་ཟློག །

ME-P’HO DRUG-T’HOG TU-KUNG SA CHIN-PA DOK           U-CHU KHAM-PA CHIN-PA DOK

Dispel the coming of the ‘earth constitution’ by way of the male fire dragon. Dispel the coming of the ‘child water elemental configuration’ by way of the male fire dragon.

འུ་འདུས་མོ་བཤང་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟློག །ཤིང་ལྕགས་པ་མེ་མོ་ལུག་ཐོག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟློག །

U-DU MO-SHANG T'HOG-TU CHIN-PA DOK              SHING-CHAG PA-ME MO-LUG T'HOG-TU CHIN-PA DOK

Dispel the coming of ‘udu’ by way of a barren woman. Dispel the coming of wood and iron by way of the Female Fire Sheep. 

དྭ་དང་ས་ཁྱི་འཕྲད་པ་ཟློག །ཁམ་དང་མེ་མོ་ལུག་འཕྲད་པ་ཟློག །

DA-DANG SA-KYI TRED-PA DOK     KHAM-DANG ME-MO LUG TRED-PA DOK

Dispel the meeting of the Iron Trigram with the Earth Dog. Dispel the meeting of the Water Trigram with the Female Fire Sheep.

ས་མོ་གླང་ཐོག་ཏུ་གྲི་སྒོ་བྱེ་བ་ཟློག །ཁམ་དང་ལྕགས་ཕོ་འབྲུག་འཕྲད་པ་ཟློག །

SA-MO LANG-T’HOG TU-DRI GO JYE-WA DOK    KHAM-DANG CHAG-P’HO DRUG TRED-PA DOK

Dispel the opening of doors by knives by way of the female Fire Ox. Dispel the meeting of the Water Trigram with the Male Iron Dragon.

ཁོན་དང་ལྕགས་ཕོ་ཁྱི་འཕྲད་པ་ཟློག །གིན་དང་ལྕགས་མོ་ལུག་འཕྲད་པ་ཟློག །

KHON-DANG CHAG-P’HO KYI TRED-PA DOK             GIN-DANG CHAG-MO LUG TRED-PA DOK

Dispel the meeting of the Earth Trigram and Male Iron Dog. Dispel the meeting of the Mountain Trigram and Iron Female Sheep.

ཟིན་དང་ཆུ་ཕོ་ཁྱི་ཐོག་བདུད་གནམ་བབས་ཀྱི་དགུ་མིག་ཟློག །

ZIN-DANG CHU-P’HO KYI T’HOG-DUD NAM-BAB KYI GU-MIG DOK

Dispel the nine-based misfortune spot of maras falling from the sky by the Wood Trigram and the male Water Dog.

ཟོན་དང་ཆུ་མོ་གླང་སྨྱོ་འབོག་གྲི་གཤོམ་གྱི་དགུ་མིག་ཟློག །

ZON-DANG CHU-MO LANG-NYO BOG-DRI SHOM-GYI GU-MIG DOK

Dispel the nine-based misfortune spot of drawing knives in a fit of madness of the Wind Trigram and female Water Ox.

ལི་དང་ཤིང་ཕོ་འབྲུག་ཐོག་ཏུ་བདུད་གནམ་བབས་ཀྱི་དགུ་མིག་ཟློག །

LI-DANG SHING-P’HO DRUG-T’HOG TU DUD-NAM BAB-KYI GU-MIG DOK

Dispel the nine-based misfortune spot of Maras falling from the sky by way of the Fire Trigram and Wood Male Dragon.

ཁམ་དང་མེ་གླང་གཡུ་འཕྲེང་ཐག་པ་ཆད་པའི་དགུ་མིག་ཟློག །

KHAM-DANG ME-LANG YU-TRENG T'HAG-PA CHED-PA'I GU-MIG DOK

Dispel the nine-based misfortune spot of the Water Trigram and the Fire Ox which is like the breaking of a turquoise rosary string.

ཁེན་དང་ས་ཕོ་འབྲུག་མནའ་ཟོས་བུ་ཆེའི་དགུ་མིག་ཟློག །

KHEN-DANG SA-P’HO DRUG-NA ZO-BU CHE’I GU-MIG DOK

Dispel the nine-based misfortune spot of the Sky Trigram and the male Earth Dragon eating promises and children dying.

དྭ་དང་ས་མོ་ལུག་མོ་རབས་ཆད་ཀྱི་དགུ་མིག་ཟློག །

DA-DANG SA-MO LUG-MO RAB-CHED KYI GU-MIG DOK

Dispel the nine-based misfortune spot of the Iron Trigram and female Earth Sheep, the breaking of maternal family line.

ཁོན་དང་ལྕགས་ཕོ་ཁྱི་སྤྱང་མོ་ངུ་ཟུག་བྱེད་པའི་དགུ་མིག་ཟློག །

KHON-DANG CHAG-P’HO KYI CHANG-MO NGU-ZUG JED-PA'I GU-MIG DOK

Dispel the nine-based misfortune spot of the Earth Trigram and Male Iron Dog, the howling female wolf.

ལི་དང་ལྕགས་མོ་གླང་ཁྱིམ་བདག་དོག་སར་བབས་པའི་དགུ་མིག་ཟློག །

LI-DANG CHAG-MO LANG KHYIM-DAG DOG-SAR BAB-PA’I GU-MIG DOK

Dispel the nine-based misfortune spot of the Fire Trigram and the Female Iron Ox, the master of the house falling down a narrow gorge.

ཟོན་དང་ཆུ་ཕོ་འབྲུག་ནད་ངོ་འབྱུང་བའི་དགུ་མིག་ཟློག །

ZON-DANG CHU-P’HO DRUG-NED NGO JUNG-WA'I GU-MIG DOK

Dispel the nine-based misfortune spot of the Wind Trigram and Male Water Dragon, the emergence of illness on the face.

ཟིན་དང་ཆུ་མོ་ལུག་ཁྱིམ་བདག་མོ་གྲིར་འཆི་བའི་དགུ་མིག་ཟློག །

ZIN-DANG CHU-MO LUG-KYIM DAG-MO DRIR CHI-WA'I GU-MIG DOK

Dispel the nine-based misfortune spot of the Wood Trigram the Female Water Sheep, which bring death to the female householder by knife.

གིན་དང་ཤིང་ཕོ་ཁྱི་བུ་འབྱུང་ཐང་ལྷུང་རབས་ཆད་ཀྱི་དགུ་མིག་ཟློག 

GIN-DANG SHING-P’HO KYI BU-JUNG T'HANG-LHUNG RAB-CHED KYI GU-MIG DOK

Dispel the nine-based misfortune spot of the Mountain Trigram and the Male Wood Dog, a child being born, falling down in a field, and breaking family lines.

ཁམ་དང་ཤིང་མོ་གླང་ཡུག་ས་གནམ་བབས་ཀྱི་དགུ་མིག་ཟློག །

KHAM-DANG SHING-MO LANG-YUG SA-NAM BAB-KYI GU-MIG DOK

Dispel the nine-based misfortune spot of the Water Trigram and Female Wood Ox, the widow falling down from the sky.

དགུ་དང་པོ་ཉོན་མོངས་ཐང་ཁོལ་གྱི་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

GU DANG-PO NYON-MONG T’HANG KHOL-GYI BU'I NOD-PA DOK

Dispel harm to children from the first nine, the enslavement of mental afflictions.

དགུ་གཉིས་བཅོ་བརྒྱད་པ་མངལ་ནག་འབྱུང་བའི་བུའི་གནོད་པ་ཟློག ། 

GU-NYI CHO-GYED PA-NGEL NAG JUNG-WA'I BU'I NOD-PA DOK

Dispel harm to children from the second nine of the eighteenth, the emergence from a dark womb.

དགུ་གསུམ་ཉེར་བདུན་པ་གྲི་རོ་སྒོར་སྐྱེལ་གྱི་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

GU-SUM NYER DUN-PA DRI-RO GOR-KYEL GYI-BU’I NOD-PA DOK

Dispel harm to children from the third nine of the thirty-seventh, the delivering of knives, corpses, and money.

དགུ་བཞི་སོ་དྲུག་པ་རྗེའི་གདན་ས་འཕྲོག་པའི་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

GU-ZHI SO DRUG-PA JE’I DEN-SA TROG-PA'I BU'I NOD-PA DOK

Dispel harm to children from the fourth nine of thirty-six, the plundering of the lord’s headquarters.

དགུ་ལྔ་ཞེ་ལྔ་པ་གནམ་ཀྱི་རྔ་ཟོར་གྱི་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

GU-NGA ZHE NGA-PA NAM-KYI NGA-ZOR GYI-BU’I NOD-PA DOK

Dispel harm to children from the fifth nine of the forty-fifth, the magical drums in the sky.

དགུ་དྲུག་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞི་པ་ཕོ་ལྷ་ངུར་འབོད་ཀྱི་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

GU-DRUG NGA-CHU TSA-ZHI PA P’HO-LHA NGUR BOD-KYI BU'I NÖD-PA DOK

Dispel harm to children of the sixth nine of the fifty-fourth, the grunting cry of the father god.

དགུ་བདུན་དྲུག་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་གྲིར་ཤི་དུར་སྒོ་འཁྲུག་པའི་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

GU-DUN DRUG-CHU TSA-SUM PA DRIR-SHI DUR-GO T'RUG-PA'I BU'I NOD-PA DOK

Dispel harm to children of the seventh nine of the sixty-third, dying by knife and shaking the gates of the cemetery.

དགུ་བརྒྱད་བདུན་ཅུ་དོན་གཉིས་པ་སྡང་བ་མང་ལ་བྱམས་པ་ཉུང་བའི་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

GU-GYED DUN-CHU DON-NYI PA DANG-WA MANG-LA JYAM-PA NYUNG-WA'I BU'I NOD-PA DOK

Dispel harm to children of the eighth nine of the seventy-second, having much hatred and little loving kindness.

དགུ་དགུ་བརྒྱད་བཅུ་གྱ་གཅིག་པ་བཙོན་གྱི་ཇག་པ་ཁྱིམ་ནས་འདོན་བུའི་གནོད་པ་ཟློག །

GU-GU GYED-CHU GYA-CHIG PA TSON-GYI JAG-PA KYIM-NEY DON-BU’I NOD-PA DOK

Dispel harm to children of the ninth nine of the eighty-first, a robber from prison coming out of the house. 

བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དགུ་མིག་དུར་ན་སྡོད་པ་ཟློག །

DAG-CHAG KHOR-DANG CHEY-PA NAM GU-MIG DUR-NA DOD-PA DOK /

For ourselves together with our close associates, dispel the nine-based misfortune spot which dwells in cemeteries.

དགུ་མིག་ཕུར་ཀྱིས་འདེབས་པ་ཟློག །དགུ་མིག་འཕྱིང་དུམ་གྲིལ་བ་ཟློག །

GU-MIG P’HUR-KYI DEB-PA DOK          GU-MIG CHING-DUM DRIL-WA DOK

Dispel the nine-base misfortune spot of driving stakes. Dispel the nine-base misfortune spot of unraveling short entanglements.

ལྕགས་ཀྱི་དགུ་མིག་གྲི་དང་མེལ་ལྡང་བ་ཟློག །མེའི་དགུ་མིག་སྐམ་ནད་ཡམས་ནད་སྡོད་པ་ཟློག །

CHAG-KYI GU-MIG DRI-DANG MEL-DANG DOK     ME’I GU-MIG KAM-NED YAM-NED DOD-PA DOK

Dispel the nine-base misfortune spot of iron, the stirring up of domestic murder with knives. Dispel the nine- base misfortune spot of fire, the abiding of dry diseases and contagious diseases.

ཤིང་གི་དགུ་མིག་གློ་བུར་ཡེ་འབྲོག་ཡོང་བ་ཟློག །ཆུའི་དགུ་མིག་མྱ་ངན་ཆུ་ནད་ཡོང་བ་ཟློག །

SHING-GI GU-MIG LO-BUR YE-DROG YONG-WA DOK      CHU'I GU-MIG NYA-NGEN CHU-NED YONG-WA DOK

Dispel the nine-base misfortune spot of wood, the coming of sudden spirit attacks. Dispel the nine-base misfortune spot of water, the coming of agonizing diseases of water.

སའི་དགུ་མིག་ལྕི་འཐིབས་ཀྱི་ནད་འབྱུང་བ་ཟློག །ཁམས་ཀྱི་དགུ་མིག་དུར་དུ་ཚུད་པ་ཟློག །

SA'I GU-MIG CHI-T'HIB KYI-NED JYUNG-WA DOK    KHAM-KYI GU-MIG DUR-DU TSUD-PA DOK

Dispel the nine-base misfortune spot of earth, the emergence of illness of heavy sloth. Dispel the nine-base misfortune spot of space, the entrance into cemetery spots.

དགུ་མིག་རྐྱེན་གྱི་སྒོ་མོ་ཟློག །ལྷས་མི་འཚོང་གིས་མི་བཙོངས་པ་ཟློག །

GU-MIG KYEN-GYI GO-MO DOG           LHA-MI TSONG-GI MI TSONG-PA DOK

Dispel the nine-base misfortune spot of the gate of conditions. Dispel the selling of humans by the gods who sell humans.

བདུད་མི་ཉོ་ཡིས་མི་ཉོས་པ་ཟློག །ལུས་ཀྱི་རྟེན་ཕུར་ཕྱུངས་པ་ཟློག །

DUD-MI NYO-YI MI NYO-PA DOK          LU-KYI TEN-P'HUR CHYUNG-PA DOK /

Dispel the buying of humans by the maras who buy humans. Dispel the pulling out of the stake from the support of the body.

སྲོག་གི་ལྗོན་ཤིང་ཆག་པ་ཟློག །དབང་ཐང་གི་ར་བ་རལ་བ་ཟློག །

SOG-GI JON-SHING CHAG-PA DOK      WANG-T'HANG GI RA-WA RAL-WA DOK

Dispel the felling of the magical tree of life-force. Dispel the tearing asunder of the ramparts of fields of influence.

ཀླུངས་རྟའི་རྒྱལ་མཚན་ཆག་པ་ཟློག །ལོ་རྒྱལ་པོས་གདན་བཤམས་པ་ཟློག །

LUNG-TA'I GYAL-TSEN CHAKG-PA DOK    LO GYAL-PO DEN SHAM-PA DOK

Dispel the felling of the victory banner of lung-ta. Dispel the arranging of a throne by the Year King. 

ཟླ་བ་བློན་པོས་གྲོས་བྱས་པ་ཟློག །ཞག་དམག་མིས་དམག་བཤམས་པ་ཟློག །

DA-WA LON-PO DRO JEY-PA DOK        ZHAG-MAG MI-MAG SHAM-PA DOK

Dispel the holding of conference by the Moon Ministers. Dispel the arranging of wars with people by the day armies.

དུས་ཚོད་མཚོན་ཆ་བཏབ་པ་ཟློག །སྤར་ཁའི་ཨ་ཐང་ཆད་པ་ཟློག །

DU-TSOD TSON-CHA TAB-PA DOK       PAR-KHA'I AH-T’HANG CHED-PA DOK 

Dispel the development of time weapons. Dispel the devitilazation of the astrological trigrams.

ཁོངས་པ་སྲིན་གྱིས་ཟོས་པ་ཟློག །བདུད་ཀྱི་ཕུང་འདྲེ་འབེབས་པ་ཟློག །

KHONG-PA SIN-GYI ZO-PA DOK            DUD-KYI P'HUNG-DRE BEB-PA DOK

Dispel the devouring of the innards by demons. Dispel the raining down of disaster-causing ghosts by maras.

འདྲེ་ལྔ་བྱ་ར་བྱེད་པ་ཟློག །ནག་པོ་ནེ་ཚོ་འཇུག་པ་ཟློག །

DRE-NGA JYA-RA JYED-PA DOK             NAG-PO NE-TSO JUG-PA DOK

Dispel the spying of the five ghosts. Dispel the arrival of the black parrot (nag po ne tsho). 

བདུད་ཀྱི་ཤ་རོ་དངོས་སུ་བསྐྱངས་པ་ཟློག །ཁྱིམ་ནག་ཁོལ་དུ་གཏིབ་པ་ཟློག

DUD-KYI SHA-RO NGO-SU KYANG-PA DOK  KHYIM-NAG KHOL-DU TIB-PA DOK

Dispel the reviving of the corpses of maras. Dispel the enslavement of the black house.

བརྒྱ་བ་མང་གིས་གླེང་བ་ཟློག །སྟོང་མིག་མང་གིས་བལྟ་བ་ཟློག །

GYA-WA MANG-GI LENG-WA DOK       TONG-MIG MANG GI TA-WA DOK

Dispel the talking of many hundreds of mouths. Dispel the gazing of many thousand eyes.

སྡང་བ་དགྲ་ཡིས་སྒྲོག་ཏུ་བཅུག་པ་ཟློག །བྱམས་པ་གཉེན་གྱིས་བརྗོད་པ་ཟློག །

DANG-WA DRA-YI DROG TU CHUG-PA DOK   JYAM-PA NYEN-GYI JOD-PA DOK

Dispel the ensnarement of hateful enemies. Dispel the declarations of affectionate friends.

གདགས་རི་དཀར་པོ་ལས་བྲག་རལ་བཟློག །སྲིབ་རི་ནག་པོ་ལས་ཤིང་ཆག་པ་ཟློག །

DAG-RI KAR-PO LEY DRAG-RAL DOK   SIB-RI NAG-PO LEY-SHING CHAG-PA DOK

Dispel the tearing asunder of boulders from the white mountain of brightness. Dispel the felling of trees from the black mountain of shadow.

མི་རྗེ་ས་བདག་རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཐང་ཉམས་པ་ཟློག །

MI-JE SA-DAG GYAL-PO'I NGA-T'HANG NYAM-PA DOK

Dispel deteriorization to the spheres of influence of human lords, masters of the earth, and kings.

དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་གདན་ས་སྟོངས་པ་ཟློག ། བཙུན་པའི་འདུལ་ཁྲིམས་ཞིག་པ་ཟློག །

GE-WA'I-SHEY-NYEN GYI DEN-SA TONG-PA DOK   TSUN-PA'I DUL-TRIM ZHIG-PA DOK

Dispel the emptying of the headquarters of the spiritual teachers. Dispel the breaking of the monastic discipline.

སྨན་པའི་དཔྱད་ཀ་ལོག་པ་ཟློག །རྩིས་ཀྱི་སྐོར་འགོ་འཛོལ་བ་ཟློག །

MEN-PA'I CHED-KA LOG-PA DOK          TSI-KYI KOR-GO DZOL-WA DOK

Dispel wrong diagnoses by physicians. Dispel the confusing of astrological calculation.

གཤེན་རབ་ལྷ་གྲལ་སྟོངས་པ་ཟློག །གནམ་རིམ་པ་དགུའི་སྟེང་ནས་ཤེལ་གྱི་བྱ་ཁྱུང་གཤོག་པ་བརྡེབ་པ་ཟློག །

SHEN-RAB LHA-DREL TONG-PA DOK    NAM-RIM PA-GU’I TENG-NEY SHEL-GYI JA-KYUNG SHOG-PA DEP- PA DOK

Dispel the emptying of the shrines to Shenrab. Dispel the flapping of the wings of the crystal garuda bird from the ninth level of the sky.

ས་རིམ་པ་དགུའི་འོག་ནས་དུར་ཕག་ནག་པོ་འཁུན་པ་ཟློག །

SA-RIM PA-GU’I OG-NEY DUR-P'HAG NAG-PO KHUN-PA DOK

Dispel the grunting of the black pig in the cemetery from the ninth level of the earth below.

ཟངས་ཀྱི་གླང་པོ་རྭ་བརྡར་བ་ཟློག ། ཕུ་ནས་དགྲ་བྱུང་བ་ཟློག །

ZANG-KYI LANG-PO RA DAR-WA DOK       P’HU-NEY DRA JYUNG-WA DOK

Dispel the grinding of the copper bull’s horns. Dispel the emergence of enemies from the highlands.

གློ་བུར་སྔ་ནས་སྲི་ལངས་པ་ཟློག །དུར་ས་གཉན་པོ་ཁ་བྱེ་བ་ཟློག །

LO-BUR NGA-NEY SI LANG-PA DOK      DUR-SA NYEN-PO KHA JYE-WA DOK

Dispel the sudden arising of demons from the past. Dispel the opening of the fearsome cemetery grounds.

ཡེ་འབྲོག་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུ་ཟློག །གློ་བུར་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཟློག །

YEN-DROG SUM-GYA DRUG-CHU DOK    LO-BUR GYED-CHU-TSA-CHIG DOK

Dispel the three hundred and sixty spirit attacks. Dispel the eighty-one sudden accidents.

གདོན་རིགས་སྟོང་ཕྲག་སུམ་བརྒྱ་ཟློག །མི་ཕྱུགས་སྤྱི་ཡི་སྲི་ངན་ཟློག །

DON-RIG TONG-TRAG SUM-GYA DOK      MI-CHYUG CHI-YI SI-NGEN DOK

Dispel the three-hundred thousand types of evil spirits. Dispel the external evil demons afflicting humans and livestock.

གྲོང་ཚོ་དགྲར་ལངས་སྲི་ངན་ཟློག །ཕྱོགས་བཅུའི་སྡེ་འཁྲུག་ལངས་པ་ཟློག །

DRONG-TSO DRAR-LANG SI-NGEN DOK    CHOG-CHU’I DE-TRUG LANG-PA DOK

Dispel the evil demons who make neighbors arise as enemies. Dispel the arising of conflict among the military factions of the ten directions.

དུས་ངན་ལྟ་སྲིད་ངན་པ་ཟློག །རྨི་ལམ་མཚན་མ་ངན་པ་ཟློག །

DU-NGEN LHA-SI NGEN-PA DOK           MI-LAM TSEN-MA NGEN-PA DOK

Dispel the evil gods and demons of the bad times. Dispel bad signs in dreams.

བྱད་ངན་སྦྱོར་རྩུབ་བྱད་ཁ་ཕུར་ཁ་བཟློག །མནའི་ཆད་པ་གཏད་ཁྲམ་ངན་སྔགས་ཟློག །

JED-NGEN JYOR-TSUB JED-KHA P'HUR-KHA DOK    NA'I CHED-PA TED-TRAM NGEN-NGAG DOK

Dispel evil curses, harsh spells, harmful sorcery, and voodoo. Dispel broken oaths, malign astrological diagrams and evil mantras.

མི་མཐུན་ཕྱོགས་རྣམས་མ་ལུས་ཞི་གྱུར་ཅིག །

MI-T'HUN CHYOG-NAM MA-LU ZHI-GYUR CHIG

May all disharmonious aspects, without, be pacified!

འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱིས་གསུངས་པའི་རྒྱ་ནག་སྐག་ཟློག་ཅེས་བྱ་བའི་གཟུངས་རྫོགས་སོ།། །།

P’HAG-PA JAM-PAL GYI SUNG-PA’I GYA-NAG KAG-DOG CHEY JYA-WA’I ZUNG DZOG-SO

The Dharani known as ‘Dispelling Dark Astrological Obstructions’ spoken by the noble Manjushri is complete.

 

Translated from the Tibetan by Erick Tsiknopoulos, October 2014-April 2015, in McLeod Ganj, Dharamsala, India, and later finished in January February 2017, in Boudhanath, Kathmandu, Nepal. 

Special thanks to the teachers and friends who helped to complete this rather difficult text: In particular to Gen Lobzang Gyatso, who explained in detail many of the astrological concepts related to this text, the other teachers at the Esukhia Institute in McLeod Ganj who provided their assistance, as well as Ngakpa Chöying Dorjé of Switzerland, who along with Gen Gyatso helped with the final edit, research, and astrological terminology.


Courtesy: 

Translation reference: www.SaraswatiPublications.org

Dzongkha Text courtesy: Dharmadowload.net

 

 

 

Cultivate Generous Thought and practice giving gifts to the Sanghas.

The Buddha once explained that it is a meritorious act even to throw away the water after washing one's plate with the generous thought:...