Tuesday, August 11, 2020

Kṣitigarbha Visualization and Mantra Recitation

Kshitigarbha is one of eight great Boddhisattvas. By praying to him he will increase the richness and fertility of the land

 

༄༅། །ས་སྙིང་སྒོམ་བཟླས།

Kṣitigarbha Visualization and Mantra Recitation

by Mipham Rinpoche

ཀྵིཾ་ཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ས་ཡི་སྙིང་པོ་སྐུ་མདོག་སེར་པོ།

kshim yik yongsu gyurpa lé sa yi nyingpo kudok serpo

The syllable kṣiṃ transforms into Kṣitigarbha, golden in colour,

སྟོད་གཡོག་སེར་པོ་ཅན་ཞི་བ་སྤྱན་རྩ་དམར་བ།

tö yok serpochen shyiwa chen tsa marwa

Wearing a golden upper garment, peaceful, with bloodshot eyes,

མེ་ཏོག་སྔོན་པོའི་ཕྲེང་བའི་ཐོད་ཅན།

metok ngönpö trengwé töchen

And with a garland of blue flowers upon his head.

ཕྱག་གཡས་ཤིང་ཐོག་དང་།

chak yé shingtok dang

His right hand holds a fruit

གཡོན་པདྨའི་སྟེང་ན་ནོར་བུ་དང་བཅས་པ་འཛིན་པ།

yön pemé teng na norbu dang chepa dzinpa

And his left a precious stone upon a lotus.

འོད་ཟེར་ལྗང་ཀུ་འཕྲོ་ཞིང་རྡོ་རྗེ་ས་འོག་ལ་སོགས་པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བ།

özer jang ku tro shying dorjé sawo lasokpé khor gyi korwa

He radiates rays of green light and is surrounded by a retinue including Vajrapātāla,

གཞལ་ཡས་ཁང་སེར་པོ་རིན་པོ་ཆེའི་བྲག་རི་དང་གངས་རིས་བསྐོར་བ།

shyalyé khang serpo rinpoche drakri dang gangri korwa

In a golden palace encircled by jewelled rock peaks and snow-capped mountains.

དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་པ་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་པད་ཟླ་ལ་བཞུགས་ཤིང་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་དབུ་རྒྱན་ཅན་ནོ། 

dar dang rinpoche gyenpa sempé kyiltrung gi pé da la shyuk shing gyalwa rik ngé ugyen chen no

Adorned with silks and jewels, he sits in the posture of a bodhisattva on a lotus and moon-disc and has a crown of the five buddhas.

དེའི་དཔྲལ་པར་ཨོཾ།

dé tralpar om

At his forehead is the syllable oṃ,

མགྲིན་པར་ཨཱཿ

drinpar ah

At his throat is āḥ,

ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ།

tukkar hung

And at his heart is hūṃ.

དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་པ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ  ས་སྤྱན་དྲངས།

dé lé ö trö yeshepa benza sa ma dza

Lights radiate from these syllables, and with vajra samājaḥ invite the jñānasattva,

ཛཿ ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ  ས་བསྟིམ།

dza hung bam ho

Who dissolves into the samayasattva with jaḥ hūṃ baṃ hoḥ.

ཨོཾ་ཀྵི་ཧ་ར་ཛ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་བདུན་གྱིས་བརྟན་པར་བྱ།

om kshi haradza soha

To seal the union, chant oṃ kṣiharaja svāhā seven times.

སྔགས་ནི།

Mantra Recitation

ཨོཾ་སུམ་བྷ་ནི་སུམ་བྷ། ཧ་ར་ཙ་ར། མ་ཧཱ་པཱ་ཤ། མ་རུ་ཏ། ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ་ས་ཏྭ་སྭཱ་ཧཱ།

om sum bhani sum bha hara tsa ra maha pa sha ma ru ta amo gha benza sa ta soha

oṃ sumbhani sumbha haracara mahāpāśa maruta amogha vajrasattva svāhā

ཞེས་མཚན་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་པ་ལས་གསུང་བ་ཡོན་ཏན་སྦྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་གཟུངས་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་འདི་ཅི་ནུས་བྱ།

Recite as many times as you can this dhāraṇī known as the Giver of Qualities which contains great benefits as taught in The Hundred and Eight Names of Kṣitigarbha.

ཨོཾ་ཀྵི་ཏ་ས་གརྦྷ་ཀྵིཾ་སྭཱ་ཧཱ།

om kshita sa garbha kshim soha

oṃ kṣitasagarbha kṣim svāhā

ཞེས་པའང་བཟླའོ། 

Recite this mantra.

ས་སྙིང་མཚན་བརྒྱ་དང་འཁོར་ལོ་བཅུ་པའི་མདོ་བཀླག་འདིས་སྲིད་བརྟན་འབྱོར་པ་རྒྱས། ཇི་འདོད་པ་ཐོབ། དཔལ་ཡོན་ཐམས་ཅད་རྒྱ་ཆེར་འཕེལ་ལོ།།

Through this means of reading the Hundred and Eight Names of Kṣitigarbha and Ten Wheels Sūtra, the universe will remain stable, riches will increase, you will gain whatever you wish for, and all glorious qualities will expand enormously.

 

ལྷ་དང་ཀླུ་དང་གནོད་སྦྱིན་མི་རྣམས་དང་། 
ཕྱོགས་བཅུའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་མཆོད་པ་རྣམས། 
ཡོན་ཏན་ཆེན་པོ་འཇིག་རྟེན་གཙོ་ལ་འབུལ། 
མཆོག་གི་མཆོད་པ་འདི་དག་བཞེས་སུ་གསོལ། 

All the gifts of the devas, nāgas, yakṣas and human beings,
As well as those of the bodhisattvas of the ten directions,
I now offer all to the leader of this world whose qualities are vast.
Please accept these excellent forms of offering.

ཞེས་པ་ས་སྙིང་འཁོར་ལོ་བཅུ་པའི་མདོ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ས་ཡི་སྙིང་པོས་གསུངས་སོ། 

These are the words of Kṣitigarbha Bodhisattva from the Sūtra of the Ten Wheels of Kṣitigarbha.

 

 

Guru Rinpoche’s Day (10th day of 5th lunar month) 20th June 2021

Tomorrow is Guru Rinpoche’s Day    On the tenth day   of the fifth month   (in history) , the tīrthikas of southern India caus ed great harm...