Monday, June 29, 2020

Guru Rinpoche's Day (10th day of the Fifth Lunar Month)

On the tenth day of the fifth month, the sheep month, when the tīrthikas of southern India are causing great harm to the teaching of Buddha, through a vast display of magical power, Guru Rinpoche smashes them to dust along with their gods and guardians, and raises the victory banner of the teaching of the buddhas. Then he is known as Guru Sengé Dradok.

 

In the fifth month, if you pray to Guru Rinpoche all harm from obstacles, enemies and döns is pacified, and the objects of your wishes are brought under your control.

 

༄༅། །གསོལ་འདེབས་རྒྱ་གར་པཎ་ཆེན་མ་བཞུགས།

Prayer to the Indian Mahāpaṇḍita Padmasambhava

attributed to Menlungpa Mikyö Dorje

རྒྱ་གར་པཎ་ཆེན་བོད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། 

gyagar penchen bö la kadrin ché

Indian mahāpaṇḍita, so kind to the land of Tibet;

པདྨ་ལས་འཁྲུངས་སྐུ་ལ་འདས་གྲོངས་མེད། 

pema lé trung ku la dé drong mé

Born from a lotus, your enlightened form beyond death;

ད་ལྟ་ལྷོ་ནུབ་སྲིན་པོའི་ཁ་གནོན་མཛད། 

danta lhonub sinpö kha nön dzé

Now you tame the rakṣasa demons in the south-west—

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 

orgyen rinpoche la solwa dep

Precious master of Oḍḍiyāna, to you I pray!1

ཞེས་པ་འདི་ནི་རྒྱལ་སྲས་སྨན་ལུང་པས་མཛད་པར་གྲགས་སོ།།

This is said to have been composed by Gyalse Menlungpa.

 

༄༅། །ཚེས་བཅུའི་མཛད་པ་རྗེས་དྲན་བཞུགས།

Recollecting the Deeds of The Tenth Days

by Mipham Rinpoche

ཨེ་མ་ཧོཿ སངས་རྒྱས་ཀུན་འདུས་གུ་རུ་པདྨ་ཡི། 

emaho, sangye kündü guru pema yi

Emaho: O wonder! Guru Padma, in you all buddhas are embodied,

ཚེས་བཅུའི་མཛད་པ་རྗེས་དྲན་གུས་པས་འདུད། 

tsé chü dzepa jedren güpé dü

To you I bow in devotion, remembering your deeds on the tenth days:

Sixth month

དྷ་ན་ཀོ་ཤར་པདྨའི་སྙིང་པོར་འཁྲུངས། 

dhanakoshar pemé nyingpor trung

On the Dhanakośa lake, you were born in the heart of a lotus blossom,

Twelfth month

ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་པོའི་སྲས་སུ་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང༌། 

orgyen gyalpö sé su gyalsi zung

As crown prince of Oḍḍiyāna, you ruled the kingdom,

First month

རྒྱལ་སྲིད་སྤངས་ནས་དུར་ཁྲོད་བརྟུལ་ཞུགས་མཛད། 

gyalsi pang né durtrö tulshyuk dzé

Relinquishing the kingdom, you practised yogic discipline in the charnel grounds,

Second month

བསྟན་ལ་རབ་བྱུང་མདོ་སྔགས་ཤེས་བྱ་མཁྱེན། 

ten la rabjung do ngak sheja khyen

Ordained into the teaching, you mastered all objects of knowledge of both sūtras and tantras,

Third month

ཟ་ཧོར་རྒྱལ་ཁམས་ཆོས་བཀོད་ལྷ་ལྕམ་བསྟེན། 

zahor gyalkham chö kö lhacham ten

You established the Dharma in the kingdom of Zahor, taking the princess Mandāravā as your consort,

Fourth month

ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་ཁམས་བྱང་ཆུབ་ལམ་ལ་བཀོད། 

orgyen yul kham changchub lam la kö

You set the land of Oḍḍiyāna on the path to enlightenment,

Fifth month

མུ་སྟེགས་ཚར་བཅད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་བསྒྲེངས། 

mutek tsarché tenpé gyaltsen dreng

Destroying the tīrthikas, you raised the victory banner of the teachings,

Seventh month

ཕྱི་རོལ་འཚེ་བ་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེ་བས་བཏུལ། 

chirol tsewa dzutrul chewé tul

When non-Buddhists harmed you, you subdued them with the greatness of your miracles,

Eighth month

དུག་ཆེན་སྨན་བསྒྱུར་མུ་སྟེགས་ཆོས་ལ་བཙུད། 

duk chen men gyur mutek chö la tsü

Transforming deadly poison into medicine, you brought the tīrthikas into the Dharma,

Ninth month

བལ་ཡུལ་བགེགས་བཏུལ་ཡང་ཕུར་དངོས་གྲུབ་བརྙེས། 

balyul gek tul yang pur ngödrub nyé

Overcoming obstructive spirits in Nepal, you attained the siddhis of Yangdak and Vajrakīla,

Tenth month

བོད་ཡུལ་ས་བཏུལ་དམ་ཆོས་སྒྲོན་མེད་སྤར། 

böyul sa tul damchö drönmé par

Subjugating the earth of Tibet, you lit the lamp of the sacred Dharma,

Eleventh month

གངས་ཅན་མཐའ་དབུས་གཏེར་ཁ་གྲངས་མེད་སྦས། 

gangchen ta ü terkha drangmé bé

In the centre and on the borders of Tibet you concealed countless termas.

 

ལོ་གཅིག་བཅུ་གཉིས་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུ་ལ། 

lo chik chunyi dawé tsé chu la

“On the tenth day of each of the twelve months of the year

མཛད་ཆེན་བཅུ་གཉིས་བསྟན་ལ་དད་བྱས་ན། 

dzé chen chunyi ten la déjé na

I have displayed one of my twelve great deeds; have faith in them,

དངོས་གྲུབ་བཅུ་གཉིས་སྩོལ་ཞེས་ཞལ་བཞེས་ལྟར། 

ngödrub chunyi tsol shyé shyalshyé tar

And I will grant you the twelve siddhis.” As this was your promise,

གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། 

guru rinpoche la solwa deb

Guru Rinpoche, to you I pray:

བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། 

barché kün shyi chi sam yishyin drub

Pacify all obstacles, accomplish whatever we wish, just as our minds desire,

ཆོས་དང་སྲིད་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས་གོང་དུ་འཕེལ། 

chö dang si kyi lektsok gong du pel

Make all good things, both spiritual and worldly, increase more and more,

མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་ཐོབ་པ་དང༌། 

choktün ngödrub malü tobpa dang

Let us attain all the siddhis, ordinary and supreme,

གུ་རུ་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་སངས་རྒྱས་ཤོག 

guru nyi dang yermé sangye shok

And awaken into buddhahood, inseparable, O Guru, from you!

ཅེས་པའང་རུ་དམ་ཡང་དབེན་བསམ་གཏན་བདེ་ལྡན་གླིང་དུ་རབ་ཚེས་ཆུ་སྟག་གྲོ་བཞིན་ཟླ་བ་ཕྱི་མའི་ཚེས་ཉེར་བརྒྱད་དགོང་མོར་མི་ཕམ་འཇམ་དཔལ་དགྱེས་པས་སྤྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།

In the hermitage of Rudam valley, Samten Déden Ling, in the evening of the twenty-eighth day of the doubled seventh month of the Water Tiger year (1902), this was composed by Mipham Jampal Gyépa. May virtue and goodness prevail!

 

 

 

Cultivate Generous Thought and practice giving gifts to the Sanghas.

The Buddha once explained that it is a meritorious act even to throw away the water after washing one's plate with the generous thought:...