Wednesday, May 27, 2020

The Noble Sūtra of Recalling the Three Jewels

(Buddha. Photo courtesy: Himalayanart.com)
༄༅། །འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པ་ཞེས་བྱ་བའི་མདོ་བཞུགས་སོ།།
The Noble Sūtra of Recalling the Three Jewels

རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཨཱརྱ་རཏྣ་ཏྲ་ཡ་ཨ་ནུ་སྨྲི་ཏི་སཱུ་ཏྲ།
In the language of India: ārya ratnatrayānusmṛti sūtra
བོད་སྐད་དུ། འཕགས་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་མདོ།
In the Tibetan language: 'phags pa dkon mchog gsum rjes su dran pa'i mdo
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
tamché khyenpa la chaktsal lo
Homage to the omniscient one!
འདི་ལྟར་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིག་པ་དང་ཞབས་སུ་ལྡན་པ།
ditar sangye chomdendé deshyin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye rigpa dang shyab su denpa
Thus the Buddha, the transcendent, accomplished conqueror, the tathāgata who has attained suchness, the arhat who has conquered all foes, is a perfectly and completely enlightened buddha, endowed with insight and worthy of reverence,
བདེ་བར་གཤེགས་པ།
dewar shekpa
The sugata who has reached the state of bliss,
འཇིག་རྟེན་མཁྱེན་པ།
jikten khyenpa
The knower of the entire world,
སྐྱེས་བུ་འདུལ་བའི་ཁ་ལོ་སྒྱུར་བ།
kyebu dulwé khalo gyurwa
The guide and tamer of beings,
བླ་ན་མེད་པ།
lanamepa
The unsurpassable one,
ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་
lha dang mi nam kyi tönpa
The teacher of gods and humans,
སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏེ།
sangye chomdendé té
The Buddha Bhagavat.
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དེ་ནི་བསོད་ནམས་དག་གི་རྒྱུ་མཐུན་པ།
deshyin shekpa dé ni sönam dak gi gyu tünpa
The tathāgata is in harmony with all merit.
དགེ་བའི་རྩ་བ་རྣམས་ཆུད་མི་ཟ་བ།
gewé tsawa nam chü mi zawa
He does not waste the sources of virtue.
བཟོད་པས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པ།
zöpé rabtu gyenpa
He is fully adorned with patience.
བསོད་ནམས་ཀྱི་གཏེར་རྣམས་ཀྱི་གཞི།
sönam kyi ter nam kyi shyi
He is the foundation of the treasures of merit.
དཔེ་བྱད་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྤྲས་པ།
pejé zangpo nam kyi trepa
He is ornamented with the excellent minor marks.
མཚན་རྣམས་ཀྱི་མེ་ཏོག་རྒྱས་པ།
tsen nam kyi metok gyepa
He is the full blossoming of the major marks.
སྤྱོད་ཡུལ་རན་པར་མཐུན་པ།
chöyul renpar tünpa
His activity is timely and fitting.
མཐོང་ན་མི་མཐུན་པ་མེད་པ།
tong na mitünpa mepa
Seeing him, there is nothing displeasing.
དད་པས་མོས་པ་རྣམས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ།
depé möpa nam la ngönpar gawa
He brings true joy to those who have faith.
ཤེས་རབ་ཟིལ་གྱིས་མི་གནོན་པ།
sherab zil gyi mi nönpa
His insight overwhelms all in its splendour.
སྟོབས་རྣམས་ལ་བརྫི་བ་མེད་པ།
tob nam la dziwa mepa
His powers are invincible.
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟོན་པ།
semchen tamché kyi tönpa
He is the teacher of all sentient beings.
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་ཡབ།
changchub sempa nam kyi yab
He is the father of all bodhisattvas.
འཕགས་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ།
pakpé gangzak nam kyi gyalpo
He is the sovereign of all the noble ones.
མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་དེད་དཔོན།
nya ngen lé depé drongkhyer du drowa nam kyi depön
He is the guide who leads beings to the city of nirvāṇa.
ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པ།
yeshe paktu mepa
He has measureless wisdom.
སྤོབས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ།
pobpa sam gyi mi khyabpa
He possesses inconceivable fearlessness.
གསུང་རྣམ་པར་དག་པ།
sung nampar dakpa
His speech is utterly pure.
དབྱངས་སྙན་པ།
yang nyenpa
Its tones are melodious.
སྐུ་བྱད་བལྟ་བས་ཆོག་མི་ཤེས་པ།
ku jé tawé chok mishepa
One can never have enough of looking at him.
སྐུ་མཚུངས་པ་མེད་པ།
ku tsungpa mepa
His form is without comparison.
འདོད་པ་དག་གིས་མ་གོས་པ།
döpa dak gi magöpa
He is unsullied by the realm of desire.
གཟུགས་དག་གིས་ཉེ་བར་མ་གོས་པ།
zuk dak gi nyewar magöpa
He is quite unsullied by the realm of form.
གཟུགས་མེད་པ་དག་དང་མ་འདྲེས་པ།
zuk mépa dak dang madrepa
He is not caught up in the formless realm.
སྡུག་བསྔལ་དག་ལས་རྣམ་པར་གྲོལ་བ།
dukngal dak lé nampar drolwa
He is completely liberated from suffering.
ཕུང་པོ་དག་ལས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བ།
pungpo dak le rabtu nampar drolwa
He is totally liberated from the aggregates.
ཁམས་རྣམས་དང་མི་ལྡན་པ།
kham nam dang mi denpa
He is not possessed with the constituents of ordinary experience.
སྐྱེ་མཆེད་རྣམས་བསྡམས་པ།
kyemché nam dampa
He is in control of the sense fields.
མདུད་པ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་བཅད་པ།
düpa nam shintu chepa
He has cut right through the knots.
ཡོངས་སུ་གདུང་བ་དག་ལས་རྣམ་པར་སྒྲོལ་བ།
yongsu dungwa dak lé nampar drolwa
He is completely liberated from torment.
སྲེད་པ་ལས་གྲོལ་བ།
sepa lé drolwa
He is freed from craving.
ཆུ་བོ་ལས་བརྒལ་བ།
chuwo lé galwa
He has crossed over the river.
ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ།
yeshe yongsu dzokpa
He is perfected in all the wisdoms.
འདས་པ་དང༌། མ་བྱོན་པ་དང༌། ད་ལྟར་བྱུང་བའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ལ་གནས་པ།
depa dang majönpa dang dantar jungwé sangye chomdendé nam kyi yeshe la nepa
He abides in the wisdom of all the buddhas of past, present and future.
མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་མི་གནས་པ།
nya ngen lé depa la mi nepa
He does not dwell in nirvana.
ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་མཐའ་ལ་གནས་པ།
yangdakpa nyi kyi ta la nepa
He abides in perfect finality.
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་གཟིགས་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པ་སྟེ།
semchen tamché la zikpé sa la shyukpa té
He remains on the level where he sees all sentient beings.
འདི་དག་ནི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་རྣམས་སོ། 
didak ni sangye chomdendé nam kyi ku chewé yönten yangdakpa nam so
All these are the authentic and supreme qualities of the embodiment of the Buddha.

དམ་པའི་ཆོས་ནི་ཐོག་མར་དགེ་བ། བར་དུ་དགེ་བ། མཐའ་མར་དགེ་བ།
dampé chö ni tokmar gewa bardu gewa tamar gewa
The sacred Dharma is good at the beginning, good in the middle and good at the end.
དོན་བཟང་པོ།
dön zangpo
It is excellent in meaning,
ཚིག་འབྲུ་བཟང་པོ།
tsikdru zangpo
Excellent in words and syllables.
མ་འདྲེས་པ།
madrepa
It is distinctive.
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ།
yongsu dzokpa
It is totally complete.
ཡོངས་སུ་དག་པ།
yongsu dakpa
It is utterly pure.
ཡོངས་སུ་བྱང་བ།
yongsu jangwa
It completely purifies.
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཆོས་ལེགས་པར་གསུངས་པ།
chomdendé kyi chö lekpar sungpa
The Buddha teaches the Dharma perfectly.
ཡང་དག་པར་མཐོང་བ།
yangdakpar tongwa
It brings unerring vision.
ནད་མེད་པ།
né mepa
It is without affliction.
དུས་ཆད་པ་མེད་པ།
dü chepa mepa
It is constant and always timely.
ཉེ་བར་གཏོད་པ།
nyewar töpa
It is trustworthy when applied.
འདི་མཐོང་བ་ལ་དོན་ཡོད་པ།
di tongwa la dön yöpa
Seeing it fulfils one’s purpose.
མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པར་བྱ་བ།
khepa nam kyi soso rang gi rigpar jawa
The wise can validate it through their own awareness.
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ལ་ལེགས་པར་བརྟེན་པ།
chomdendé kyi sungpé chö dulwa la lekpar tenpa
The Dharma taught by the buddha relies entirely on training the mind.
ངེས་པར་འབྱུང་བ།
ngepar jungwa
It is truly delivering.
རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་འགྲོ་བར་བྱེད་པ།
dzokpé changchub tu drowar jepa
It causes one to arrive at perfect enlightenment.
མི་མཐུན་པ་མེད་ཅིང་འདུས་པ་དང་ལྡན་པ།
mitünpa mé ching düpa dang denpa
It is without contradiction. It is all-embracing.
བརྟེན་པ་ཡོད་པ།
tenpa yöpa
It is constant.
རྒྱུ་བ་བཅད་པའོ། 
gyuwa chepa o
It is the cessation of all uncertainty.

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་འདུན་ནི་ལེགས་པར་ཞུགས་པ།
tekpa chenpö gendün ni lekpar shyukpa
As for the Sangha of the Great vehicle, they enter thoroughly.
རིགས་པར་ཞུགས་པ།
rikpar shyukpa
They enter with awareness.
དྲང་པོར་ཞུགས་པ།
drangpor shyukpa
They enter straightforwardly.
མཐུན་པར་ཞུགས་པ།
tünpar shyukpa
They enter harmoniously.
ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ།
talmo jarwé ö su gyurpa
They are worthy of veneration with palms joined together.
ཕྱག་བྱ་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ།
chak jawé ö su gyurpa
They are worthy of receiving prostrations.
བསོད་ནམས་ཀྱི་དཔལ་གྱི་ཞིང༌།
sönam kyi pal gyi shying
They are a glorious field of merit.
ཡོན་ཡོངས་སུ་སྦྱོང་བ་ཆེན་པོ།
yön yongsu jongwa chenpo
Offering to them brings great purification.
སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ།
jinpé né su gyurpa
They are an object of generosity.
ཀུན་ཏུ་ཡང་སྦྱིན་པའི་གནས་སུ་གྱུར་པ་ཆེན་པོའོ།
küntu yang jinpé né su gyurpa chenpo o
They are in every way the greatest object of generosity.

Courtesy: Rigpa Translations, 2001.


Cultivate Generous Thought and practice giving gifts to the Sanghas.

The Buddha once explained that it is a meritorious act even to throw away the water after washing one's plate with the generous thought:...