Tuesday, May 26, 2020

The Heart Sutra with the repulsion of Maras

ཤེས་རབ་སིང་པོའི་བདུད་ཟློག 
The Heart Sutra with the repulsion of Maras

སྨྲ་བསམ་བརྗོད་མེད་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། 
ma sam jö mé sherab parol chin
Beyond words, beyond thought, beyond description, Prajñāpāramitā
མ་སྐྱེས་མི་འགག་ནམ་མཁའི་ངོ་བོ་ཉིད། 
makyé mingak namkhé ngowo nyi
Unborn, unceasing, the very essence of space,
སོ་སོ་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་སྤྱོད་ཡུལ་བ། 
soso rangrig yeshe chöyulwa
The sphere of individually self-aware wisdom:
དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
dü sum gyalwé yum la chaktsal lo
Homage to the mother of the buddhas of past, present and future!
འདི་སྐད་བདག་གིས་ཐོས་པ་དུས་གཅིག་ན།
diké dak gi töpa dü chik na
Thus did I once hear.

བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་བྱ་རྒོད་ཕུང་པོའི་རི་ལ། དགེ་སློང་གི་དགེ་འདུན་ ཆེན་པོ་དང་།
chomdendé gyalpö khab jagö pungpö ri la gelong gi gendün chenpo dang
The Bhagavan was dwelling on Vulture Peak Mountain in Rājagriha
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་དགེ་འདུན་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་གཅིག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ།
changchub sempé gendün chenpo dang tab chik tu shyuk té
together with a great sangha of monks and a great sangha of Bodhisattvas.
དེའི་ཚེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཟབ་མོ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་ འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་སོ། 
dé tsé chomdendé zabmo nangwa shyejawa chö kyi namdrang kyi ting ngé dzin la nyompar shyuk so
At that time, the Bhagavan entered the samadhi of enumeration of dharmas called “Profound Light.”
ཡང་དེའི་ཚེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་ གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་སྤྱོད་པ་ཉིད་ལ་རྣམ་པར་ བལྟ་ཞིང་།
yang déyi tsé changchub sempa sempa chenpo pakpa chenrezik wangchuk sherab kyi parol tu chinpa zabmo chöpa nyi la nampar ta shying
Also at that time the bodhisattva-mahāsattva Noble Lord Avalokiteshvara too, looking at the practice of profound transcendent prajna,

ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ལ་ཡང་རང་བཞིན་གྱིིས་སྟོང་པར་རྣམ་པར་བལྟའོ། 
pungpo ngapo dedak la yang rangshyin gyi tongpar nampar ta o
saw that the five aggregates are empty of nature.
དེ་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐུས།
dené sangye kyi tü
Then through the power of the Buddha,
ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་ པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་ལ་འདི་སྐད་ཅེས་སྨྲས་སོ། 
tsé dang denpa sharibü changchub sempa sempa chenpo pakpa chenrezik wangchuk la diké ché mé so
Venerable Shariputra said this to the bodhisattva-mahāsattva Noble Lord Avalokiteshvara:
རིགས་ཀྱི་བུ། རིགས་ཀྱི་བུའམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་
rik kyi bu | rik kyi bu’am rik kyi bumo gang la la
“Son of Noble Family, how should any son or daughter of Noble Family,
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་འདོད་པ་དེས་ཇི་ལྟར་བསླབ་ པར་བྱ།
sherab kyi parol tu chinpa zabmo chöpa chepar döpa dé jitar labpar ja
who wishes to practice the practice of the profound transcendent prajna, train?”

དེ་སྐད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་ པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་གིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་ལ་འདི་སྐད་ ཅེས་སྨྲས་སོ། 
deké ché mepa dang | changchub sempa sempa chenpo pakpa chenrezik wangchuk gi tsé dang denpa shara datibu la diké ché mé so
Thus he spoke, and the bodhisattva-mahāsattva Noble Lord Avalokiteshvara spoke these words to the Venerable Son of the Shāradvatis.
ཤཱ་རིའི་བུ་རིགས་ཀྱི་བུ་འམ་རིགས་ཀྱི་བུ་མོ་གང་ལ་ལ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ པ་ཟབ་མོ་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པར་འདོད་པ་དེས་འདི་ལྟར་རྣམ་པར་བལྟ་བར་བྱ་སྟེ།
sharibu rik kyi bu am rik kyi bumo gang lala sherab kyi parol tu chinpa zabmo chöpa chepar döpa dé ditar nampar tawar ja té
“Shariputra, any son or daughter of noble family who wishes to practice the practice of transcendent prajna should fully look like this.
ཕུང་པོ་ལྔ་པོ་དེ་དག་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིིས་སྟོང་པར་ཡང་དག་པར་རྗེས་སུ་བལྟའོ། 
pungpo ngapo dedak kyang rangshyin gyi tongpar yangdakpar jesu ta o
The five aggregates should be correctly viewed as empty by nature.
གཟུགས་སྟོང་པའོ། །སྟོང་པ་ཉིད་གཟུགས་སོ། 
zuk tongpa o | tongpanyi kyang zuk so
Form is empty. Emptiness is form.
གཟུགས་ལས་སྟོང་པ་ཉིད་གཞན་མ་ཡིན།
zuk lé tongpanyi shyen mayin no
Emptiness is not other than form;
སྟོང་པ་ལས་ཀྱང་གཟུགས་གཞན་མ་ཡིན་ནོ། 
tongpa lé kyang zuk shyen mayin no
form is also not other than the empty.
དེ་བཞིན་དུ་ཚོར་བ་དང་། འདུ་ཤེས་དང་།
deshyindu tsorwa dang | dushé dang
In the same way feeling, conception,
འདུ་བྱེད་དང་། རྣམ་པར་ཤེས་པ་རྣམས་སྟོང་པའོ། 
dujé dang | nampar shepa nam tongpa o
formations and consciousness are empty.
ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པ་ཉིད་དེ།
sharibu detawé na chö tamché tongpanyi dé
Shariputra, therefore all dharmas are emptiness:
མཚན་ཉིད་མེད་པ། མ་སྐྱེས་པ། མ་འགགས་པ།
tsennyi mepa | makyepa | magakpa
no characteristics, unborn, unceasing,
དྲི་མ་མེད་པ། དྲི་མ་དང་བྲལ་བ་མེད་པ།
drima mepa | drima dang dralwa mepa
no stains, no freedom from stains,
བྲི་བ་མེད་པ། གང་བ་མེད་པའོ། 
driwa mepa | gangwa mepa o
no decrease, and no increase.
ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་སྟོང་པ་ཉིད་ལ་གཟུགས་མེད།
sharibu detawé na tongpanyi la zukmé
Shariputra, therefore in emptiness there is no form,
ཚོར་བ་མེད། འདུ་ཤེས་མེད། འདུ་བྱེད་རྣམས་མེད། རྣམ་པར་ཤེས་པ་མེད།
tsorwa mé | dushé mé | dujé nam mé | nampar shepa mé
no feeling, no conception, no formations, no consciousness;
མིག་མེད། རྣ་བ་མེད། སྣ་མེད། ལྕེེ་མེད། ལུས་མེད། ཡིད་མེད།
mik mé | nawa mé | na mé | che mé | lü mé | yi mé
no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind;
གཟུགས་མེད། སྒྲ་མེད། དྲི་མེད། རོ་མེད། རེག་བྱ་མེད། ཆོས་མེད་དོ། 
zuk mé | dra mé | dri mé | ro mé | rekja mé | chö mé do
no form, no sound, no smell, no taste, no sensation, no dharmas;
མིག་གི་ཁམས་མེད་པ་ནས་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་མེད།
mik gi kham mepa né yi kyi kham mé
from no element of eye to no element of mind
ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། 
yi kyi nampar shepé kham kyi bardu yang mé do
and up to no element of mind consciousness.
མ་རིག་པ་མེད། མ་རིག་པ་ཟད་པ་མེད་པ་ནས་རྒ་ཤི་མེད།
marikpa mé | marikpa zepa mepa né gashi mé
There is no ignorance, no exhaustion of ignorance, up to no aging and death
རྒ་ཤི་ཟད་པའི་བར་དུ་ཡང་མེད་དོ། 
gashi zepé bardu yang mé do
and also up to no exhaustion of aging and death.
དེ་བཞིན་དུ་སྡུག་བསྔལ་བ་དང་། ཀུན་འབྱུང་བ་དང་།
deshin du dukngalwa dang | künjungwa dang
In the same way, there is no suffering, no origin,
འགོག་པ་དང་། ལམ་མེད། ཡེ་ཤེས་མེད། ཐོབ་པ་མེད།
gokpa dang | lam mé | yeshe mé | tobpa mé
no cessation and no path; no wisdom, no attainment,
མ་ཐོབ་པ་ཡང་མེད་དོ། 
matobpa yang mé do
and no non-attainment.
ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཐོབ་པ་མེད་པའི་ཕྱིར།
sharibu detawé na changchub sempa nam tobpa mepé chir
“Shariputra, therefore because the bodhisattvas have no attainment,
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་བརྟེན་ཅིང་གནས་ཏེ།
sherab kyi parol tu chinpa la ten ching né té
they abide in reliance upon transcendent prajna;
སེམས་ལ་སྒྲིབ་པ་མེད་པས་སྐྲག་པ་མེད་དེ།
sem la dribpa mepé trakpa mé dé
as there is no obscuration of mind there is no fear;
ཕྱིན་ཅི་ལོག་ལས་ཤིན་ཏུ་འདས་ནས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་མཐར་ཕྱིན་ཏོ། 
chin chi lok lé shintu dé né nya ngen lé depé tarchin to
they completely transcend the mistaken and reach ultimate nirvana.
དུས་གསུམ་དུ་རྣམ་པར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་ རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་འདི་ལ་བརྟེན་ནས།
dü sum du nampar shyukpé sangye tamché kyang sherab kyi parol tu chinpa di la ten né
All the buddhas dwelling in the three times fully and clearly awaken
བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་ རྒྱས་སོ། 
lana mepa yangdakpar dzokpé changchub tu ngönpar dzokpar sangye so to unsurpassed, true, complete enlightenment by relying on this profound transcendent prajna.
དེ་ལྟ་བས་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས།
detawé na sherab kyi parol tu chinpé ngak
“Therefore, the mantra of transcendent prajna,
རིག་པ་ཆེན་པོའི་སྔགས། བླ་ན་མེད་པའི་སྔགས།
rigpa chenpö ngak | lana mepé ngak
the mantra of deep awareness, the unsurpassed mantra,
མི་མཉམ་པ་དང་མཉམ་པའི་སྔགས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བར་བྱེད་ པའི་སྔགས།
minyampa dang nyampé ngak | dukngal tamché rabtu shyiwar jepé ngak
the mantra equal to the unequalled, the mantra that completely pacifies all suffering
མི་བརྫུན་པས་ན་བདེན་པར་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ།
midzünpé na denpar shepar ja té
should be known as truth, for it is not false.
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྔགས་སྨྲས་པ།
sherab kyi parol tu chinpé ngak mepa
The mantra of transcendent prajna is proclaimed:
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་ཏེ། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ།
tadyathā oṃ gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā
ཤཱ་རིའི་བུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོས་དེ་ལྟར་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་ རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། 
sharibu changchub sempa sempa chenpö detar sherab kyi parol tu chinpa zabmo la labpar ja o
“Shariputra, this is how a bodhisattva-mahāsattva should train in profound transcendent prajna.”
དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཞེངས་ཏེ།
dené chomdendé ting ngé dzin lé shyeng té
Then the Bhagavan arose from that samadhi
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ ཕྱུག་ལ་ལེགས་སོ་ཞེས་བྱ་བ་བྱིན་ཏེ།
changchub sempa sempa chenpo pakpa chenrezik wangchuk la lek so shyejawa jin té
and spoke to the bodhisattva-mahāsattva Noble Lord Avalokiteshvara.
ལེགས་སོ་ལེགས་སོ། །རིགས་ཀྱི་བུ་དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ།
lek so lek so | rik kyi bu de de shyin no | de de shyin té
“Excellent,” he said. “Excellent, excellent, Son of Noble Family. It is so. It is just so.
ཇི་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྟན་པ་བཞིན་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཟབ་མོ་ལ་སྤྱད་ པར་བྱ་སྟེ།
jitar khyö kyi tenpa shyindu sherab kyi parol tu chinpa zabmo la chepar ja té
Profound transcendent prajna should be practiced just as you have taught,
དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྣམས་ཀྱང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ་། 
deshyin shekpa nam kyang jesu yi rang ngo
and all the tathāgatas will rejoice.”
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དེ་སྐད་ཅེས་བཀའ་སྩལ་ནས།
chomdendé kyi deké ché katsal né
After the Bhagavan spoke these words,
ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤྭ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ་དང་།
tsé dang denpa sharadati bu dang
the venerable Son of the Shāradvatis,
བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ ཕྱུག་དང་།
changchub sempa sempa chenpo pakpa chenrezik wangchuk dang
the bodhisattva-mahāsattva Noble Lord Avalokiteshvara,
ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པའི་འཁོར་དེ་དག་དང་། ལྷ་དང་། མི་དང་།
tamché dang denpé khor dedak dang | lha dang | mi dang
all those in the gathering, and the world with its gods, humans,
ལྷ་མ་ཡིན་དང་། དྲི་ཟར་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་ཡི་རངས་ཏེ།
lha mayin dang | drizar chepé jikten yi rang té
demigods and gandharvas rejoiced
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་པ་ལ་མངོན་པར་བསྟོད་དོ། 
chomdendé kyi sungpa la ngönpar tö do
and greatly praised the words of the Bhagavan.
 ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ག་ཏེ་ག་ཏེ་པཱ་ར་ག་ཏེ། པཱ་ར་སཾ་ག་ཏེ། བོ་དྷི་སྭཱ་ཧཱ།
tadyathā oṃ gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

 ན་མོ་བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
namo, lama la chaktsal lo
Namo! Homage to the Guru!
སངས་རྒྱས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
sangye la chaktsal lo
Homage to the Buddha!
ཆོས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
chö la chaktsal lo
Homage to the Dharma!
དགེ་འདུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
gendün la chaktsal lo
Homage to the Saṅgha!
ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
yum chenmo sherab kyi parol tu chinpa la chaktsal lo
Homage to the Great Mother, Prajñāpāramitā!
ཁྱེད་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས།
khyé nam la chaktsalwé tu dang nüpa la ten né
Through the power and strength of paying homage to you,
བདག་ཅག་གི་ཚིག་འདི་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག 
dakchak gi tsik di drubpar gyur chik
May these words of ours come true!
ཇི་ལྟར་སྔོན་ལྷའི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་གྱིིས་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་ པའི་དོན་ཟབ་མོ་ཡིད་ལ་བསམ་ཞིང་
jitar ngön lhé wangpo gyajin gyi yum chenmo sherab kyi parol tu chinpé dön zabmo yi la sam shying
Just as, long ago, the king of the gods Indra, by the power and strength of contemplating the profound meaning
ཚིག་ཁ་ཏོན་དུ་བྱས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། 
tsik khatön du jepé tu dang nüpa la ten né
of transcendent prajna, the Great Mother, and reciting its words,
བདུད་སྡིག་ཅན་ལ་སོགས་པ་ཕྱིར་བཟློོག་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཀྱང་
dü dikchen lasokpa chir dokpa deshyindu dak gi kyang
was able to avert the evil maras, so in the very same way,
ཡུམ་ཆེན་མོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་དོན་ཟབ་མོ་ཡིད་ལ་བསམ་ཞིང་
yum chenmo sherab kyi parol tu chinpé dön zabmo yi la sam shying
may we too, through the power and strength of contemplating the profound meaning
ཚིག་ཁ་ཏོན་དུ་བྱས་པའི་མཐུ་དང་ནུས་པ་ལ་བརྟེན་ནས། 
tsik khatön du jepé tu dang nüpa la ten né
of transcendent prajna, the Great Mother, and reciting its words,
བདག་འཁོར་དང་བཅས་པའི་དམ་པ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་སྤང་བྱ་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ ཐམས་ཅད་ཕྱིར་བཟློོག་པར་གྱུར་ཅིག 
dak khor dang chepé dampa chö drubpé pangja mitünpé chok tamché chir dokpar gyur chik
avert all the negative influences which prevent us and those around us from accomplishing the true dharma!
མེད་པར་གྱུར་ཅིག 
mepar gyur chik
May they be annihilated!
ཞི་བར་གྱུར་ཅིག 
shyiwar gyur chik
May they be rendered harmless!
རབ་ཏུ་ཞི་བར་གྱུར་ཅིག 
rabtu shyiwar gyur chik (3x)
May they be completely pacified!
 གང་གིས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་། 
gang gi ten ching drelwar jung
Everything that arises interdependently
འགག་པ་མེད་པ་སྐྱེ་མེད་པ། 
gakpa mepa kyé mepa
Is unceasing and unborn,
ཆད་པ་མེད་པ་རྟག་མེད་པ། 
chepa mepa tak mepa
Neither non-existent nor everlasting,
འོང་བ་མེད་པ་འགྲོ་མེད་པ། 
ongwa mepa dro mepa
Neither coming nor going,
ཐ་དད་དོན་མིན་དོན་གཅིག་མིན། 
tadé dön min dön chik min
Neither multiple nor single.
སྤྲོས་པ་ཉེར་ཞི་ཞི་སྟོན་པ། 
tröpa nyershyi shyi tönpa
To this teaching that pacifies all concepts and duality,
རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨྲ་རྣམས་ཀྱི། 
dzokpé sangye ma nam kyi
The most sacred speech of the fully enlightened Buddha,
དམ་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
dampa dé la chaktsal lo
We pay homage!
བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཞི་བ་དང་། 
gek rik tong trak gye chu shi wa dang
May the eighty-four thousand types of obstructors be pacified,
མི་མཐུན་གནོད་པའི་རྐྱེན་དང་བྲལ་བ་དང་། 
mi tün nö pay kyen dang dral wa dang
May we be free of adverse, harmful conditions,
མཐུན་པར་གྱུར་ཅིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡི། 
tün par gyur ching pün sum tsok pa yi
And may we be harmonious. By the excellence
བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག 
tra shi de kyang deng dir de lek shok
Of this auspiciousness, may it be auspicious here and now.

Courtesy: His Holiness the 17th Karmapa Orgen Thrinley Dorje teaching

Cultivate Generous Thought and practice giving gifts to the Sanghas.

The Buddha once explained that it is a meritorious act even to throw away the water after washing one's plate with the generous thought:...