Saturday, May 23, 2020

Praise of the Twelve Acts of the Buddha(

(Photo courtesy: Exoticindiaart)
༄༅། །མཛད་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བསྟོད་པ། 
Praise of the Twelve Acts of the Buddha
by Jigme Lingpa

དགའ་བ་བརྒྱ་ལྡན་འཆི་མེད་གྲོང་ཁྱེར་ནས། 
gawa gyaden chimé drongkhyer né
In the city of the immortal gods, in the heaven of Tuṣita,
བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དམ་པ་ཏོག་དཀར་པོ། 
changchub sem kyi dampa tok karpo
The bodhisattva, holy Śvetaketu, saw the vessel
ཤཱཀྱའི་རིགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་འཛིན་པའི་སྣོད། 
shakyé rik kyi tikler dzinpé nö
To contain the successor of the Śākya clan
སྒྱུ་འཕྲུལ་ལྷ་མོ་རི་དྭགས་མིག་ཅན་ཡིན། 
gyutrul lhamo ridak mikchen yin
Was the lady Māyādevī, her eyes of doe-like beauty.
འོད་སྟོང་ཤར་གྱི་རི་ལ་ཆས་པ་བཞིན། 
ötong shar gyi ri la chepa shyin
Like the splendour of a sunrise on a mountain’s eastern face,
ལྷུམས་ཀྱི་གེ་སར་བཞད་པ་ལུམྦིའི་ཚལ། 
lhum kyi gesar shyepa lumbi tsal
She gave birth, a lotus opening in blossom, in the Lumbinī grove,
ཚངས་དང་དབང་པོས་སྲི་ཞུས་མཛེས་བྱས་ཤིང་། 
tsang dang wangpö sishyü dzé jé shing
Brahmā and Indra there to serve you, to tend you with all their grace;
བྱང་ཆུབ་རིགས་སུ་ལུང་བསྟན་ལ་ཕྱག་འཚལ། 
changchub rik su lungten la chaktsal
You who were prophesied into the lineage of enlightened ones, I bow to you in homage!

ལང་ཚོས་དྲེགས་པའི་ཤཱཀྱ་གཞོན་ནུའི་དབུས། 
langtsö drekpé shakya shyönnü ü
Among the Śākya youths, vaunting their athletic physique,
སྒྱུ་རྩལ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་རོལ་རྩེད་མཐུས། 
gyutsal drukchu tsashyi roltsé tü
You excelled in your prowess in the sixty four crafts;
ཀུན་གྱིས་ཁྱེད་ལ་བཏུད་ཅིང་གྲགས་པ་ཡི། 
kün gyi khyé la tü ching drakpa yi
All conceded victory and your renown
སྐྱེ་རྒུའི་རྣམ་ཤེས་མིག་དང་རྣ་བར་རྫོགས། 
kyegü namshé mik dang nawar dzok
Filled the eyes and ears of all.
འདོད་སྲེད་ཞགས་པས་གཞན་དབང་མ་གྱུར་བཞིན། 
dö sé shyakpé shyenwang magyur shyin
Never were you slave to the noose of craving and desire,
ཡབ་གཅིག་དགྱེས་སླད་བཙུན་མོའི་སྒྱུ་མ་ལ། 
yab chik gyé lé tsünmö gyuma la
Yet to please your father, you married, but saw this illusion
སྒྱུ་མའི་ལྟ་བས་བལྟས་ནས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ། 
gyumé tawé té né gyalpö khab
For the illusion that it was, ruling the kingdom all the while.
བསྐྱངས་པས་དོན་ཀུན་གྲུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ། 
kyangpé dön kün drubpa la chaktsal
So you were known as Sarvārthasiddha: I bow to you in homage!
ཤིན་ཏུ་གཡོ་ཞིང་འཇིགས་པ་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི། 
shintu yo shying jikpa gyalsi kyi
Though precarious, fraught with danger and with change,
ལྕགས་ཀྱུའི་དབང་དུ་མ་གྱུར་འགའ་མེད་ཀྱང། 
chakkyü wang duma gyur gamé kyang
No-one was immune to the allure of the kingdom, save you.
ངེས་པར་འབྱུང་བའི་རྐྱེན་བཞིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས། 
ngepar jungwé kyen shyi khyé kyi tuk
Your mind was captivated by the four encounters that caused renunciation,
ཕྲོགས་ནས་རང་བྱུང་དགེ་སློང་ཉིད་དུ་བསྟན། 
trok né rangjung gelong nyi du ten
And you ordained yourself, a self-originating bhikṣu.
བརྩོན་འགྲུས་རླབས་ཀྱིས་མི་ངལ་ནཻ་རཉྫར། 
tsöndrü lab kyi mi ngal nairanjanar
Your constant perseverance, never tiring, by the Nairañjanā river
དཀའ་ཐུབ་གདུང་བ་བཟོད་པའི་སྙིང་སྟོབས་དང་། 
katub dungwa zöpé nyingtob dang
Gave you the strength of mind to bear the agony of austerities, and
ཀུན་རྟོག་འདུལ་བ་འཛིན་པའི་བསམ་གཏན་ལ། 
küntok dulwa dzinpé samten la
The concentration to keep on taming conceptual thought,
ཕྱོགས་བཅུའི་བདེ་གཤེགས་དགྱེས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
chok chü deshek gyé la chaktsal lo
Which delighted the sugatas of the ten directions: I bow to you in homage!

གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་སྲིད་དུ་རྣམ་རིག་ཀུན། 
drangmé sum gyi si du namrik kün
Through three incalculable aeons in samsaric existence,
ཚོགས་གཉིས་ཐ་གུས་བཅིངས་པ་དོན་ཡོད་ཕྱིར། 
tsok nyi tagü chingpa dönyö chir
You sought the meaningful, by binding all your thoughts
With the rope of accumulating merit and wisdom.
བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་བདུད་རྣམས་སྐྲག་བྱས་ནས། 
changchub shingdrung dü nam trakjé né
Then, beneath the bodhi tree, you put the māras to flight,
མངོན་པར་རྫོགས་སངས་རྒྱ་བ་རྒྱལ་ཀུན་གཤིས། 
ngönpar dzok sang gyawa gyal kün shi
And attained enlightenment, as all the buddhas do.
འཁོར་བ་གཏིང་མཐའ་མེད་པའི་གཡང་ས་ལ། 
khorwa ting tamepé yangsa la
On the ship of the three turnings of the Wheel of Dharma, you save
རྒྱུག་པའི་འགྲོ་བ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་གྲུས། 
gyukpé drowa khorlo sum gyi drü
Beings who rush into saṃsāra’s bottomless and endless abyss,
བསྒྲལ་ནས་ཐར་པ་དང་ནི་རྣམ་མཁྱེན་གྱི། 
dral né tarpa dang ni namkhyen gyi
And ferry them to the perfect levels of liberation and omniscience:
གོ་འཕང་བཀྲི་བ་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
gopang triwa khyé la chaktsal lo
I bow to you in homage!

རྟོག་ཅིང་དཔྱོད་ཀྱང་སྡོམ་པ་མིན་པའི་ཆང་། 
tok ching chö kyang dompa minpé chang
Through the magical power of your miracles in Śravastī,
འཐུངས་པས་ཆེས་བཟིར་མུ་སྟེགས་སྟོན་པའི་ལྕེ། 
tungpé ché zir mutek tönpé ché
You rendered speechless the tīrthika teachers who,
མཉན་དུ་ཡོད་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་མཐུས་བཅད་པས། 
nyen du yöpé chotrul tü chepé
With all their analysis and research, drunk on the wine of indulgence, had become oppressive in the extreme.
སྐྱེངས་དང་གཟི་བརྗིད་ཉམས་པའི་ཆོ་ག་རྫོགས། 
kyeng dang ziji nyampé choga dzok
In the final contest they were humbled, their prestige all drained away,
རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་བཞི་ལ་མཆོག་ཐོབ་ཁྱེད། 
dzutrul kangpa shyi la chok tob khyé
As you triumphed through the ‘the four bases of miraculous powers’.
སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་ཚོར་བ་མི་མྱོང་ཡང༏། 
kyé ga na chi tsorwa minyong yang
Though you never experienced the feelings of birth, old age, sickness and death,
ངེས་པར་ཕ་རོལ་འགྲོ་འདི་མི་སེམས་རྣམས། 
ngepar parol dro di misem nam
To bring disillusion to those who never think on the certainty of death,
སྐྱོ་སླད་མྱ་ངན་འདའ་སྟོན་དེར་ཕྱག་འཚལ། 
kyo lé nya ngen da tön der chaktsal
You displayed your passing into parinirvāṇa: I bow to you in homage!

བསོད་ནམས་ཉམ་ཆུང་གྱུར་པའི་འགྲོ་བ་རྣམས། 
sönam nyamchung gyurpé drowa nam
As a device to let beings whose merit is weak or small
དཀར་པོའི་ཆོས་རབ་འཕེལ་བའི་ཚོང་ཟོང་ནི། 
karpö chö rab pelwé tsong zong ni
Increase their practice of the positive and virtuous,
འཛད་པ་མེད་པའི་རིང་བསྲེལ་ཆ་བརྒྱད་དུ། 
dzepa mepé ringsel cha gyé du
You left relics, that were inexhaustible, in eight shares,
བཞག་སྟེ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་གཟིམས་པ་ལྟར། 
shyak té chö kyi ying su zimpa tar
And you slept in the dharmadhātu. So, may I too
བདག་ཀྱང་རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་གསུམ་མཐར་ཕྱིན་ནས། 
dak kyang dzok min jang sum tarchin né
Bring perfecting, maturing and creating pure realms to completion,
ཁམས་གསུམ་ལས་འདས་འོག་མིན་ཆེན་པོ་རུ། 
kham sum lé dé womin chenpo ru
Then in the great Akaniṣṭha, that transcends the three realms,
མངོན་པར་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་མཛད་པ་བཅུས། 
ngönpar sangye trulpé dzepa chü
Attain manifest buddhahood and through the ten acts displayed by a supreme emanation,
ཀུན་མཁྱེན་ཁྱེད་དང་འགྲོ་དོན་མཉམ་པར་ཤོག 
künkhyen khyé dang dro dön nyampar shok
Become your equal, omniscient one, in benefitting beings!

ཅེས་པ་ནི་རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་གསུང་ཡིན་ནོ། 
This is the word of Rigdzin Jigme Lingpa.
(Photo courtesy: Shambalatimes)

Courtesy: Rigpa Translations

Cultivate Generous Thought and practice giving gifts to the Sanghas.

The Buddha once explained that it is a meritorious act even to throw away the water after washing one's plate with the generous thought:...