Wednesday, January 8, 2020

Prayer to reverse the disturbances and Agitation of dark time by Kyabje Chatral Rinpoche.

We are in the era of darkness of serious magnitude. Any negativity that happens in any part of the world can affect everyone. Of late serious conflict has broken between USA and Iran. Now we are sure some unpleasant is going to happen. To show supremacy it is likely that there will be use of potential atomic bomb and other lethal missile, which will kill many innocent people. The world is in great danger at the moment due to illogical decision of some evil mined leaders. I am worried, and we all should worry.

The great Yogi Chadral Sangye Dorje Rinpoche has foreseen such future disastrous resulting from use of atomic bomb. Nevertheless late Rinpoche had written incantation prayer that can reverse evil leaders illogical decision of use of weapon of mass destruction.

Let us all recite this prayer to reverse the disturbances and agitation of dark times. We really need to pray this to save Middle East’s innocent people from dying from holocaust.

Please pray and share…

༄༅། །བསྐལ་ངན་དུས་ཀྱི་གཡོ་འཁྲུག་ཟློག་པའི་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་དྲང་སྲོང་དམོད་སྔགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།
The Rishi's Maledictory Incantation: An Invocation of Wisdom Mind and Sacred Pledges for Reversing the Disturbances and Agitations of Dark Times In the Form of an Aspiration Prayer

by Kyabje Chatral Rinpoche

ན་མོ་གུ་རུ་ར་ཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ།
namo guru ratna trayaya
Namo Guru Ratna Trayāya!

བསྐལ་བཟང་ཞིང་གི་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀྱའི་ཏོག། 
kalzang shying gi namdren shakyé tok
Guide for this fortunate eon, crown ornament of the Śākyas,

སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་མཚོ་སྐྱེས་རྗེ། 
sangye nyipa orgyen tsokyé jé
Second buddha, Lord Orgyen Tsokye,

འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། 
pakchok chenrezik dang jampal yang
Eight Close sons headed by

ཕྱག་རྡོར་ལ་སོགས་བྱང་སེམས་ཉེ་སྲས་བརྒྱད། 
chakdor lasok changsem nyesé gyé
The supreme and noble Avalokiteśvara, Mañjuśrī, and Vajrapāṇi,

སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གནས་བརྟན་འཕགས་པའི་ཚོགས། 
drolma nyerchik neten pakpé tsok
Twenty-one Tārās and the assembly of elders,

རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། 
tsa gyü lama yidam shyitrö lha
Root lineage masters, peaceful and wrathful yidam deities,

གནས་གསུལ་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་ལས་གྲུབ་པའི། 
né sul khandro yeshe lé drubpé
Ḍākinīs of the three places, wisdom Dharma protectors,

ཆོས་སྲུང་ཕྱོགས་སྐྱོང་དཔལ་མགོན་བདུན་བཅུ་སོགས། 
chösung chok kyong palgön dünchu sok
Guardians of the four directions and the seventy glorious protectors,

མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་སྟོབས་མངའ་བ་རྣམས། 
ngönshé dzutrul tutob ngawa nam
Great masters with powers of clairvoyance and miraculous activity,

རྩོད་ལྡན་འགྲོ་ལ་གཟིགས་ཤིང་དགོངས་སུ་གསོལ། 
tsöden dro la zik shing gong su sol
In your wisdom, please turn your attention toward all beings engaged in conflict.

སྐལ་ངན་དུས་མཐའི་སྐྱེ་འགྲོ་སྤྱི་མཐུན་གྱི། 
kal ngen dü té kyendro chi tün gyi
The shared negative karma of beings in this final dark age

ལས་ངན་འབྲས་བུའི་མཚོ་ཆེན་བརྡོལ་བ་ལས། 
lé ngen drebü tso chen dolwa lé
Froths as a huge ocean;

དཀར་ཕྱོགས་གཡེལ་ཞིང་ནག་ཕྱོགས་བདུད་སྡེ་ཡིས། 
karchok yel shying nakchok dü dé yi
Goodness is neglected whilst the demons of evil

ཁ་དྲག་དབང་ཆེན་མི་ཆེན་སེམས་རྩ་སྒུལ། 
khadrak wangchen mi chen sem tsa gul
Churns intensely the minds of the powerful and the influential,

འཛམ་གླིང་ཕུང་བྱེད་རྡུལ་མཚོན་དམག་འཁྲུགས་བསླང། 
dzamling pung jé dul tsön mak truk lang
Spitting out wars that could reduce this earth to dust.

ལོག་སྨོན་འཕྲུལ་གྱི་མཚོན་ཆའི་འཐོར་རླུང་ཆེས། 
lok mön trul gyi tsönché tor lung ché
Hurricanes of weapons hatched from perverse aspirations

སྣོད་བཅུད་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་སྐད་ཅིག་ལ། 
nöchü talwé dul du kechik la
Unleashed to turn instantly the entire universe and its inhabitants into ash.

བརླག་པར་འགྱུར་ཉེའི་ལྟས་ངན་བྱ་མ་རྟ། 
lakpar gyur nyé té ngen ja ma ta
The portents of these bad omens of our approaching total destruction

སྣང་གྲགས་རྟོག་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་མངོན་གྱུར་ཀྱང། 
nang drak tokpé chöyul ngöngyur kyang
Appear clearly in the sights, sounds, and thoughts of our world.

མ་རིག་སྐྱེ་བོ་རྨོངས་དང་ཐེ་ཚོམ་རྒྱར། 
marik kyewo mong dang tetsom gyar
Yet the ignorants remain in their webs of delusion and doubt;

རབ་འཐུམས་ད་དུང་བྲེད་དུ་ཅང་མ་ཚོར། 
rab tum dadung dré du chang ma tsor
Exceedingly stupid, they still do not feel alarmed at all.

ཐོས་དང་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་འཇིགས་སྐྱེད་པའི། 
tö dang drenpa tsam gyi jik kyepé
Terror from just hearing or thinking

སྔར་མ་བྱུང་བའི་འཛམ་གླིང་འཕོ་འགྱུར་གང།
ngar majungwé dzamling pogyur gang
About transformation of our world like never before fills us.

དེ་ཟློག་ཐབས་དང་རེ་ས་གཞན་ན་མེད།
dé dok tab dang resa shyen namé
We have no means or hope to reverse this,

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ཁྱེད་རྣམས་ལ། 
lumé könchok tsa sum khyé nam la
Save the undeceiving Three Jewels and Three Roots –

ཁྱེའུས་ཕ་མར་འབོད་འདྲའི་སྨྲེ་སྔགས་ཀྱིས།
khyéü pamar bö dré me ngak kyi
To whom we are crying like small children wailing for parents.

གསོལ་འདེབས་འོ་དོད་འབོད་པ་འདི་ལགས་ན།
soldeb odö böpa di lak na
Please hear our desperate prayers,
ཁྱེད་རྣམས་སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་མ་བསྙེལ་བར། 
khyé nam ngön gyi damcha manyelwar
And remember your earlier commitments.

གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་ཐུགས་རྗེའི་ཕྱག་རྐྱོངས་ལ། 
lok tar nyurwé tukjé chak kyong la
Extend your hands of compassion as swift as lightening

མགོན་མེད་འགྲོ་འདི་སྲུང་སྐྱོབས་འཇིགས་སྒྲོལ་མཛོད། 
gönmé dro di sung kyob jik drol dzö
To hold and shelter those lacking protection and free us from our terror.

འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་འཕྲོག་བྱེད་པའི། 
dzamling kyendrö dekyi trok jepé
When powerful barbarians who plunder the happiness of beings in our world

སྟོབས་ཆེན་ཀླ་ཀློས་གཡུལ་འགྱེད་གྲོས་བཤམས་ཚེ། 
tobchen lalö yul gyé drö sham tsé
plot their battles,

གཙོ་བོ་རྣམས་དང་དེ་ཡི་ཁ་ལོ་བ། 
tsowo nam dang dé yi khalowa
Please transform these leaders and their minions

མ་རུང་གདུག་རྩུབ་བསམ་ངན་འཆང་བ་རྣམས། 
ma rung duktsub sam ngen changwa nam
– such ruthless malefactors –

ཞི་བདེ་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་དུ་གསོལ། 
shyidé tünpé chok su gyur du sol
Into proponents of peace, happiness and harmony.

འགལ་རྐྱེན་དམག་འཁྲུགས་རང་སར་ཞི་བ་དང་།
galkyen mak truk rangsar shyiwa dang
Please extinguish the adverse circumstances of war right on the spot

བདུད་སྡེའི་རྡུལ་མཚོན་ཟློག་ཅིང་གཞོམ་པར་མཛོད། 
düdé dul tsön dok ching shyompar dzö
And expel and destroy these demonic atomic weapons.
དེ་ཡི་མཐུ་ལས་འཛམ་གླིང་ས་ཆེན་འདིར། 
dé yi tu lé dzamling sachen dir
Then throughout our great earth

བསྟན་འཛིན་ཞབས་བརྟན་བཤད་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ཀུན་དར། 
tendzin shyabten shedrub chok kündar
Please spread Dharma teachers, learning, and accomplishment in all directions.

བསྟན་འགྲོར་འཚེ་བྱེད་མི་དང་མི་མིན་གྱི། 
ten dror tsé jé mi dang mi min gyi
Liberate the world from the claws of nasty gangs of human and non-human

ནག་པོའི་རྩ་ལག་སྡེར་བཅས་མིང་ཙམ་སྟོངས། 
nakpö tsalak der ché ming tsam tong
Executioners of the teachings and sentient beings, until not even their names remain.

འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་བདེ་ལེགས་རྒྱ་ཆེན་པོས།
jikten küntu delek gyachenpö
May vast happiness saturate the whole world,

ཡོངས་ཁྱབ་སྡེ་བཞིའི་དཔལ་གྱིས་མངོན་མཐོ་ཞིང། 
yong khyab dé shyi pal gyi ngön to shying
And beings be elevated through the glory of the four pursuits1 to the Truly High.2

རྫོགས་ལྡན་དུས་བཞིན་འཐབ་འཁྲུགས་འཚེ་མེད་པར། 
dzokden dü shyin tab truk tsemé par
May the times become perfect without the harm of war and strife, as during the Golden Age,

ཀུན་ཀྱང་བདེ་དགའི་གར་གྱིས་བྲེལ་གྱུར་ཅིག 
kün kyang dé gé gar gyi drel gyur chik
With everyone constantly enraptured in the dance of bliss and joy.

སྐྱབས་གནས་མཆོག་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་རྗེ་དང་། 
kyabné chok sum gyatsö tukjé dang
Through the compassion of the ocean of the Three Jewels

ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། 
chöying namkün chokden den tob kyi
And the power of the truth of the dharmadhātu endowed with all supreme aspects,
བདག་ཅག་བསམ་པ་དག་པས་གསོལ་བཏབ་དོན།
dakchak sampa dakpé soltab dön
May the purposes of our pure prayers be fulfilled

ཇི་ལྟར་རེ་སྨོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག 
jitar ré mön yishyin drub gyur chik
And our hopes and aspirations accomplished just the same.

ཏདྱཐཱ། པཉྩ་དྲི་ཡ་ཨ་ཝ་བྷོ་དྷ་ན་ཡེ་སྭ་ཧཱ། 
teyata pentsa driya awa bodhanaye soha

ཞེས་པའང་འཛམ་གླིང་ས་ཆེན་འདིའི་སྟེང་དུ་གནས་པའི་རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་སྐྱེ་འགྲོའི་ཚེ་སྲོག །སྣོད་བཅུད་ཀྱི་དགེ་མཆེན་མ་ལུས་པ་སྐད་གཅིག་ཉིད་ལ་འཇོམས་པའི་ནུས་ཤུགས་ཅན་རྡུལ་ཕྲན་དུག་གི་མཚོན་ཆ་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་ནས་མི་རྣམས་ཁ་དག་པ་དེ་ལྟ་བུའི་མཚོན་འཁྲུགས་དྲག་པོ་སྔར་མ་བྱུང་བ་ཞིག་དུས་ཡུན་མི་རིང་བར་འབྱུང་ཉེ་བའི་ལ་ཉེ་དང་ལྟས་མཚན་ཉིན་རེ་བཞིན་དུ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་བར་བརྟེན། བཟོད་བླག་དང་བྲལ་བའི་སྐྱོ་ཤས་དང་འཇིགས་དངངས་དྲག་པོས་རྒྱུད་དབང་མེད་དུ་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བུ་ཆུང་མ་ལ་འབོད་པའམ། འགག་དོག་མོའི་ཨོ་རྒྱན་པདྨའི་དཔེ་ལྟར།
The use of the poison of atomic weapons that have the power to destroy in a single second the presence of the Buddha’s teachings and the lives of sentient beings on this great earth of ours, and every bit of goodness in the universe and its inhabitants, will destroy the human race. The time when these extremely lethal weapons never seen before will be used is not far off—signs and indications are growing each day. So, moved irrepressibly by insupportable sadness and intense fear, we must call out like children wailing for their mothers to the one who can stop this: Orgyen Padma.


སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོར་ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་གྱི་གསོལ་འདེབས་འདི་ཉིད་དེང་དུས་ཀུན་གྱིས་ཁ་ཏོན་བྱ་བ་དང་། དར་རས་ལ་བྲིས་ཏེ་རི་རྩེ་དང་། ཟམ་རྡུར་སོགས་སུ་འཕྱར་ན་དགོས་པ་དང་ཕན་ཡོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་སྙམ་པས་ངེད་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ལ་གཞུག་ཅེས་སྤྲང་འཆལ་བུདྡྷ་བཛྲས་རབ་ཚེས་ཆུ་མོ་ཕག་ལོ་ནག་པ་ཟླ་བའི་ཡར་ཚེས ༡༣ དགེ་བར་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་བསྟན་ཞབས་ཀླ་ཀློས་སྡུད་པ་ཕྱིར་བསྲིང་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། 
Thinking of the tremendous need for and benefit of reciting and writing on silk to hoist on mountain tops and hang from bridges, a prayer such as this, which invokes the most important sacred pledges and wisdom of the ocean of the Three Jewels of refuge, I, the vagabond Buddha Vajra (Sangye Dorje), wrote this with a pure intention on the thirteenth day of the third month in the year of the female water sow. Those with faith in me should keep this in their hearts. May the merit of writing this purge the barbarian hordes who trample the sublime teachings.

| Translated by Christina Monson, 2014.
 Duty; wealth; pleasure; and liberation.
 Good rebirth as a god or human.

Cultivate Generous Thought and practice giving gifts to the Sanghas.

The Buddha once explained that it is a meritorious act even to throw away the water after washing one's plate with the generous thought:...