Tuesday, December 10, 2019

Lord Buddha spoke the “Praise to the Twenty-One Taras”.

Hold on! Don’t say I disagree totally! Don’t say it was written by so and so.
Well, scripturally, the earliest text on Tara is the ancient Praise to the Twenty-One Taras, which is included within the Kangyur (the collection of the spoken words of the Buddha). 
Therefore, it is evident that this praise was originally spoken by Buddha Shakyamuni himself and was later recorded down by one of his disciples from memory. 
Each of the twenty-one Taras that the Buddha specifically named within the praise actually corresponds to a particular emanation of Tara. 

Each of these emanations possesses a different aspect of the same female Buddha Tara.
Even the color of each Tara represents the type of activity that the particular Tara embodies. 
Green Tara represents swift activity and the embodiment of all the other activities. 

White Tara represents pacification of diseases and longevity. 

Yellow Tara represents increase and abundance in inner and outer wealth.

Red Tara represents the activity of control and power.

Blue or Black Tara represents wrathful activity.

So, doubtlessly it is very powerful prayer.
First understand the benefits.
The Excellent Benefits of the Praise
ལྷ་མོ་ལ་གུས་ཡང་དག་ལྡན་པའི། 
lhamo la gü yangdak denpé
The wise who recite these words in earnest,
བློ་ལྡན་གང་གིས་རབ་དང་བརྗོད་དེ། 
loden gang gi rab dang jö dé
Filled with devotion for this goddess, (22)

སྲོད་དང་ཐོ་རངས་ལངས་པར་བྱས་ནས། 
sö dang torang langpar jé né
At dusk, or also when rising at dawn,
དྲན་པས་མི་འཇིགས་ཐམས་ཅད་རབ་སྟེར། 
drenpé mi jik tamché rab ter
Should recall that this praise grants absolute fearlessness,
སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་ཞི་བྱེད། 
dikpa tamché rabtu shyijé
Pacifies all misdeeds,
ངན་འགྲོ་ཐམས་ཅད་འཇོམས་པ་ཉིད་དོ། 
ngendro tamché jompa nyi do
And destroys all evil destinies. (23)

རྒྱལ་བ་བྱེ་བ་ཕྲག་བདུན་རྣམས་ཀྱིས། 
gyalwa jewa trak dün nam kyi
Soon they will receive empowerment
མྱུར་དུ་དབང་ནི་བསྐུར་བར་འགྱུར་ལ། 
nyurdu wang ni kurwar gyur la
From all the seven million conquerors,
འདི་ལས་ཆེ་བ་ཉིད་ནི་ཐོབ་ཅིང༌། 
di lé chewa nyi ni tob ching
Attain greatness in this world,
སངས་རྒྱས་གོ་འཕང་མཐར་ཐུག་དེར་འགྲོ། 
sangye gopang tartuk der dro
And finally reach the state of Buddha. (24)

དེ་ཡི་དུག་ནི་དྲག་པོ་ཆེན་པོ། 
dé yi duk ni drakpo chenpo
If you remember this praise, even dreadful poisons,
བརྟན་གནས་པའམ་གཞན་ཡང་འགྲོ་བ། 
ten nepa am shyenyang drowa
Whether from inanimate or animate sources,
ཟོས་པ་དང་ནི་འཐུངས་པ་ཉིད་ཀྱང༌། 
zöpa dang ni tungpa nyi kyang
Whether they be eaten or imbibed,
དྲན་པས་རབ་ཏུ་སེལ་བ་ཉིད་ཐོབ། 
drenpé rabtu selwa nyi tob
Will be completely neutralized. (25)

གདོན་དང་རིམས་དང་དུག་གིས་གཟིར་བའི། 
dön dang rim dang duk gi zirwé
This praise, if chanted twice, thrice, or seven times,
སྡུག་བསྔལ་ཚོགས་ནི་རྣམ་པར་སྤངས་ཏེ། 
dukngal tsok ni nampar pang té
Releases even other beings
སེམས་ཅན་གཞན་པ་རྣམས་ལ་ཡང་ངོ༌། 
semchen shyenpa nam la yang ngo
From the heap of suffering
གཉིས་གསུམ་བདུན་དུ་མངོན་པར་བརྗོད་ན། 
nyi sum dün du ngönpar jö na
Inflicted by grahas, fevers, and poisons. (26)

བུ་འདོད་པས་ནི་བུ་ཐོབ་འགྱུར་ཞིང༌། 
bu döpé ni bu tob gyur shying
Those who want children will come to have them;
ནོར་འདོད་པས་ནི་ནོར་རྣམས་ཉིད་ཐོབ། 
nor döpé ni nor nam nyi tob
Those who seek wealth will come to have it;
འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་འགྱུར་ལ། 
döpa tamché tobpar gyur la
Each and every wish will hereby be fulfilled,
བགེགས་རྣམས་མེད་ཅིང་སོ་སོར་འཇོམས་འགྱུར། 
gek nammé ching sosor jom gyur
And obstacles, entirely vanquished, will be no more. (27)


༄༅། །སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ།
The Praise to Tārā with Twenty-One Verses of Homage, and the Excellent Benefits of Reciting the Praise
རྒྱ་གར་སྐད་དུ། ཏཱ་རཱ་ན་མ་སྐཱ་ར་ཨཻ་ཀ་བིཾ་ཤ་ཏི་སྟྲོ་ཏ་གུ་ཎ་ཧི་ཏ་ས་ཧི་ཏ།
In the language of India: namas-tāraika-viṃśati-stotra-guṇa-hita-sahita
བོད་སྐད་དུ། སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་གིས་བསྟོད་པ་ཕན་ཡོན་དང་བཅས་པ།
In the language of Tibet: drolma la chak tsal nyishu tsa chik gi töpa penyön dang chepa
In the English language: The Praise to Tārā with Twenty-One Verses of Homage and the Excellent Benefits of Reciting the Praise

ཨོཾ་རྗེ་བཙུན་མ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
om jetsünma pakma drolma la chaktsal lo
Homage to the noble lady Tārā!
 ཕྱག་འཚལ་ཏཱ་རེ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ། 
chaktsal taré nyurma pamo
Homage to Tārā, swift and gallant,
ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས་འཇིགས་པ་སེལ་མ། 
tuttara yi jikpa selma
Homage to Tuttārā, who banishes fear,
ཏུ་རེས་དོན་ཀུན་སྦྱིན་པས་སྒྲོལ་མ། 
turé dön kün jinpé drolma
Homage to Turā, who fulfils every need,
སྭཱ་ཧཱའི་ཡི་གེ་ཁྱོད་ལ་འདུད་དོ། 
sa hé yigé khyö la dü do
With svāhā we offer you honor and praise!1

ཕྱག་འཚལ་སྒྲོལ་མ་མྱུར་མ་དཔའ་མོ། 
chaktsal drolma nyurma pamo
Homage to Tārā, swift and gallant,
སྤྱན་ནི་སྐད་ཅིག་གློག་དང་འདྲ་མ། 
chen ni kechik lok dang dra ma
Whose glance flashes like flares of lightning;
འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་གྱི། 
jikten sum gön chukyé shyal gyi
Born on the heart of a blossoming lotus
གེ་སར་བྱེ་བ་ལས་ནི་བྱུང་མ། 
gesar jewa lé ni jung ma
That rose from the tears of the Triple-World’s Lord. (1)

ཕྱག་འཚལ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ཀུན་ཏུ། 
chaktsal tönké dawa küntu
Homage to you whose countenance is
གང་བ་བརྒྱ་ནི་བརྩེགས་པའི་ཞལ་མ། 
gangwa gya ni tsekpé shyal ma
A hundred full moons gathered in autumn,
སྐར་མ་སྟོང་ཕྲག་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱི། 
karma tongtrak tsokpa nam kyi
Smiling and glowing with brilliant radiance,
རབ་ཏུ་ཕྱེ་བའི་འོད་རབ་འབར་མ། 
rabtu chewé ö rab bar ma
Like a thousand stars clustered, ablaze. (2)

ཕྱག་འཚལ་སེར་སྔོ་ཆུ་ནས་སྐྱེས་ཀྱི། 
chaktsal ser ngo chu né kyé kyi
Homage, golden lady, your lotus-hand
པདྨས་ཕྱག་ནི་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། 
pemé chak ni nampar gyen ma
Is graced with a blue water-born flower.
སྦྱིན་པ་བརྩོན་འགྲུས་དཀའ་ཐུབ་ཞི་བ། 
jinpa tsöndrü katub shyiwa
You embody generosity, diligence, endurance,
བཟོད་པ་བསམ་གཏན་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། 
zöpa samten chöyul nyi ma
Serenity, patience and meditation. (3)

ཕྱག་འཚལ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གཙུག་ཏོར། 
chaktsal deshyin shekpé tsuktor
Homage to you, whose victories are endless,
མཐའ་ཡས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་སྤྱོད་མ། 
tayé nampar gyalwa chö ma
Jewel on the great Tathāgata’s crown.
མ་ལུས་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ཐོབ་པའི། 
malü parol chinpa tobpé
You are well served by the heirs of the Victors,
རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་བསྟེན་མ། 
gyalwé sé kyi shintu ten ma
Those who’ve accomplished all the perfections. (4)

ཕྱག་འཚལ་ཏུཏྟཱ་ར་ཧཱུྂ་ཡི་གེ 
chaktsal tuttara hung yigé
Homage to you, who with tuttāra and hūṃ
འདོད་དང་ཕྱོགས་དང་ནམ་མཁའ་གང་མ། 
dö dang chok dang namkha gang ma
Fill desire realms unto the ends of space.
འཇིག་རྟེན་བདུན་པོ་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ། 
jikten dünpo shyab kyi nen té
You trample underfoot the seven worlds,
ལུས་པ་མེད་པར་འགུགས་པར་ནུས་མ། 
lüpa mepar gukpar nü ma
And have the strength to summon all. (5)

ཕྱག་འཚལ་བརྒྱ་བྱིན་མེ་ལྷ་ཚངས་པ། 
chaktsal gyajin melha tsangpa
Homage to you, praised by Indra,
རླུང་ལྷ་སྣ་ཚོགས་དབང་ཕྱུག་མཆོད་མ། 
lunglha natsok wangchuk chö ma
Agni, Brahmā, Maruts,2 and Śiva.
འབྱུང་པོ་རོ་ལངས་དྲི་ཟ་རྣམས་དང་། 
jungpo rolang driza nam dang
All the hosts of bhūtas, vetālas,
གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་ཀྱིས་མདུན་ནས་བསྟོད་མ། 
nöjin tsok kyi dün né tö ma
Gandharvas and yakṣas pay tribute to you. (6)

ཕྱག་འཚལ་ཏྲཊ་ཅེས་བྱ་དང་ཕཊ་ཀྱིས། 
chaktsal tré cheja dang pé kyi
Homage to you, who with traṭ and phaṭ
ཕ་རོལ་འཕྲུལ་འཁོར་རབ་ཏུ་འཇོམས་མ། 
parol trulkhor rabtu jom ma
Crush the enemies’ yantras3 to dust.
གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་ཞབས་ཀྱིས་མནན་ཏེ། 
yé kum yön kyang shyab kyi nen té
With right leg bent in and left leg extended,
མེ་འབར་འཁྲུག་པ་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། 
mebar trukpa shintu bar ma
Shining you tread amidst flames wildly blazing. (7)

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེ་འཇིགས་པ་ཆེན་པོས། 
chaktsal turé jikpa chenpö
Homage to Ture, the fearsome lady,
བདུད་ཀྱི་དཔའ་བོ་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། 
dü kyi pawo nampar jom ma
Destroyer of the most powerful demons.
ཆུ་སྐྱེས་ཞལ་ནི་ཁྲོ་གཉེར་ལྡན་མཛད། 
chukyé shyal ni tronyer den dzé
With a lotus-face and a deep-furrowed brow,
དགྲ་བོ་ཐམས་ཅད་མ་ལུས་གསོད་མ། 
drawo tamché malü sö ma
You are the slayer of each and every foe. (8)

ཕྱག་འཚལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་མཚོན་ཕྱག་རྒྱའི། 
chaktsal könchok sum tsön chakgyé
Homage to you, whose fingers grace
སོར་མོས་ཐུགས་ཀར་རྣམ་པར་བརྒྱན་མ། 
sormö tukkar nampar gyen ma
Your heart and display the Three Jewels mudrā.
མ་ལུས་ཕྱོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་བརྒྱན་པའི། 
malü chok kyi khorlö gyenpé
You’re graced by wheels adorning every direction,
རང་གི་འོད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཁྲུག་མ། 
rang gi ö kyi tsok nam truk ma
With dazzling radiance that overwhelms all.4 (9)

ཕྱག་འཚལ་རབ་ཏུ་དགའ་བ་བརྗིད་པའི། 
chaktsal rabtu gawa jipé
Homage to you, supremely joyous,
དབུ་རྒྱན་འོད་ཀྱི་ཕྲེང་བ་སྤེལ་མ། 
ugyen ö kyi trengwa pelma
Your splendorous crown spreading garlands of light.
བཞད་པ་རབ་བཞད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས། 
shyepa rab shyé tuttara yi
Smiling and laughing, with tuttāre
བདུད་དང་འཇིག་རྟེན་དབང་དུ་མཛད་མ། 
dü dang jikten wang du dzé ma
You bring demons and worlds under control. (10)

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞི་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་རྣམས། 
chaktsal sa shyi kyongwé tsok nam
Homage to you, who can summon
ཐམས་ཅད་འགུགས་པར་ནུས་པ་ཉིད་མ། 
tamché gukpar nüpa nyi ma
The hosts of earthly guardians.
ཁྲོ་གཉེར་གཡོ་བའི་ཡི་གེ་ཧཱུྂ་གིས། 
tronyer yowé yigé hung gi
Your frown it quivers, and the syllable hūṃ
ཕོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྒྲོལ་མ། 
pongpa tamché nampar drolma
Delivers us all from every misfortune. (11)

ཕྱག་འཚལ་ཟླ་བའི་དུམ་བུའི་དབུ་རྒྱན། 
chaktsal dawé dumbü ugyen
Homage to you, so brightly adorned,
བརྒྱན་པ་ཐམས་ཅད་ཤིན་ཏུ་འབར་མ། 
gyenpa tamché shintu bar ma
With a sliver of moon as your crown,5
རལ་པའི་ཁྲོད་ན་འོད་དཔག་མེད་ལས། 
ralpé trö na öpakmé lé
Your locks are graced by Amitābha,
རྟག་པར་ཤིན་ཏུ་འོད་རབ་མཛད་མ། 
takpar shintu ö rab dzé ma
Whose gleaming rays stream forever forth. (12)

ཕྱག་འཚལ་བསྐལ་པ་ཐ་མའི་མེ་ལྟར། 
chaktsal kalpa tamé mé tar
Homage to you, seated in a halo
འབར་བའི་ཕྲེང་བའི་དབུས་ན་གནས་མ། 
barwé trengwé ü na né ma
Blazing with apocalyptic flames.
གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་ཀུན་ནས་བསྐོར་དགའི། 
yé kyang yön kum künné kor gé
Your right leg stretched out and left bent inward,
དགྲ་ཡི་དཔུང་ནི་རྣམ་པར་འཇོམས་མ། 
dra yi pung ni nampar jom ma
Immersed in joy, you crush legions of foes. (13)

ཕྱག་འཚལ་ས་གཞིའི་ངོས་ལ་ཕྱག་གི 
chaktsal sa shyi ngö la chak gi
Homage to you, who on the earth’s surface
མཐིལ་གྱིས་བསྣུན་ཅིང་ཞབས་ཀྱིས་བརྡུང་མ། 
til gyi nün ching shyab kyi dung ma
Strike your palms and stamp your feet;
ཁྲོ་གཉེར་ཅན་མཛད་ཡི་གེ་ཧཱུྂ་གིས། 
tronyer chen dzé yigé hung gi
Your brow deeply furrowed, with hūṃ you smash
རིམ་པ་བདུན་པོ་རྣམས་ནི་འགེམས་མ། 
rimpa dünpo nam ni gem ma
The seven netherworlds to nothing but dust. (14)

ཕྱག་འཚལ་བདེ་མ་དགེ་མ་ཞི་མ། 
chaktsal dé ma gé ma shyi ma
Homage to you, blissful, gracious and tranquil,
མྱ་ངན་འདས་ཞི་སྤྱོད་ཡུལ་ཉིད་མ། 
nya ngen dé shyi chöyul nyi ma
Whose domain is the peace of nirvāṇa.
སྭཱ་ཧཱ་ཨོཾ་དང་ཡང་དག་ལྡན་པས། 
soha om dang yangdak denpé
With oṃ and svāhā in perfect union,
སྡིག་པ་ཆེན་པོ་འཇོམས་པ་ཉིད་མ། 
dikpa chenpo jompa nyi ma
You lay to waste every terrible evil. (15)

ཕྱག་འཚལ་ཀུན་ནས་བསྐོར་རབ་དགའ་བའི། 
chaktsal künné kor rabga bé
Homage to you, who, immersed in rapture,
དགྲ་ཡི་ལུས་ནི་རབ་ཏུ་འགེམས་མ། 
dra yi lü ni rabtu gem ma
Shatters the bodies of all your foes.
ཡི་གེ་བཅུ་པའི་ངག་ནི་བཀོད་པའི། 
yigé chupé ngak ni köpé
You manifest from the wisdom-syllable hūṃ,6
རིག་པ་ཧཱུྂ་ལས་སྒྲོལ་མ་ཉིད་མ། 
rigpa hung lé drölma nyi ma
And display each of your mantra’s ten syllables. (16)

ཕྱག་འཚལ་ཏུ་རེའི་ཞབས་ནི་བརྡབས་པས། 
chaktsal turé shyab ni dabpé
Homage to Ture, your feet stomping boldly,
ཧཱུྂ་གི་རྣམ་པའི་ས་བོན་ཉིད་མ། 
hung gi nampé sabön nyi ma
Formed from the seed of the syllable hūṃ.
རི་རབ་མནྡ་ར་དང་འབིགས་བྱེད། 
rirab mendara dang bikjé
The mountains of Meru, Mandara and Vindhya,
འཇིག་རྟེན་གསུམ་རྣམས་གཡོ་བ་ཉིད་མ། 
jikten sum nam yowa nyi ma
And all the three worlds, you them to quake. (17)

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་མཚོ་ཡི་རྣམ་པའི། 
chaktsal lha yi tso yi nampé
Homage to you, who hold in your hand
རི་དྭགས་རྟགས་ཅན་ཕྱག་ན་བསྣམས་མ། 
ridak takchen chak na nam ma
A deer-marked moon like a divine lake.
ཏཱ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཕཊ་ཀྱི་ཡི་གེས། 
tara nyi jö pé kyi yigé
With tāra twice and then with phaṭ,
དུག་རྣམས་མ་ལུས་པར་ནི་སེལ་མ། 
duk nam malüpar ni selma
You totally cleanse all of the poisons. (18)

ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ། 
chaktsal lha yi tsok nam gyalpo
Homage to you, who is served by kings
ལྷ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསྟེན་མ། 
lha dang mi'amchi yi ten ma
Of hosts divine, and of gods and kiṃnaras.7
ཀུན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བ་བརྗིད་ཀྱིས། 
künné gocha gawa ji kyi
Suited in armour of joy and splendour,
རྩོད་དང་རྨི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། 
tsö dang milam ngenpa selma
You clear away nightmares, soothe away strife. (19)

ཕྱག་འཚལ་ཉི་མ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི། 
chaktsal nyima dawa gyepé
Homage to you, whose eyes shine with lustre,
སྤྱན་གཉིས་པོ་ལ་འོད་རབ་གསལ་མ། 
chen nyipo la ö rabsal ma
Bright with the fullness of sun and moon.
ཧ་ར་གཉིས་བརྗོད་ཏུཏྟཱ་ར་ཡིས། 
hara nyi jö tuttara yi
With twice-uttered hara and tuttāre
ཤིན་ཏུ་དྲག་པོའི་རིམས་ནད་སེལ་མ། 
shintu drakpö rimné selma
You pacify the most intractable diseases. (20)

ཕྱག་འཚལ་དེ་ཉིད་གསུམ་རྣམས་བཀོད་པས། 
chaktsal denyi sum nam köpé
Homage to you, who have the power to free,
ཞི་བའི་མཐུ་དང་ཡང་དག་ལྡན་མ། 
shyiwé tu dang yangdak den ma
You put forth the realities as a set of three.
གདོན་དང་རོ་ལངས་གནོད་སྦྱིན་ཚོགས་རྣམས། 
dön dang rolang nöjin tsok nam
Supreme Ture, you completely destroy
འཇོམས་པ་ཏུ་རེ་རབ་མཆོག་ཉིད་མ། 
jompa turé rab chok nyi ma
The hordes of grahas,8 vetālas,9 and yakṣas.10 (21)

རྩ་བའི་སྔགས་ཀྱི་བསྟོད་པ་འདི་དང་། 
tsawé ngak kyi töpa di dang
This Praise with the twenty-one verses of homage
ཕྱག་འཚལ་བ་ནི་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག 
chaktsalwa ni nyishu tsa chik
Is itself the root mantra.
བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་བསྟོད་པ་གསུངས་པ་རྫོགས་སོ། 
This completes the Praise to Bhagavatī Tārā as spoken by the completely perfect Buddha.11

| Translated by Lhasey Lotsawa (trans. Stefan Mang, Peter Woods, and Ryan Conlon) with the kind assistance of Adam Pearcey, 2019.
1.      In some traditions this four-line verse is added after the translator’s homage and before the actual start of the Praise. The verse conjures Tārā by drawing upon the three epithets that also form the core of her root mantra (oṃ tāre tuttāre ture svāhā): Tārā (Deliverer), Tuttārā (Savior) and Turā (Swift One). The verse is an explanation of Tārā’s root mantra (oṁ tāre tuttāre ture svāhā) and may represent a synopsis of the Praise that follows. Some masters explain that this verse is dedicated to Green Tārā, who is considered Tārā’s principal form yet is not included in the Praise. The origin of the verse remains unclear. It may be traced back to a translation of Pang Lotsawa Lodrö Tenpa (dpang lo tsā ba blo gros brtan pa, 1276–1342).
2.      Maruts are the Vedic gods of wind.
3.      The word yantra (’khrul ’khor) designates an instrument or other type of mechanical device (esp. one used in warfare), or a magic diagram. It is derived from the Sanskrit root yam, “to control.” (For more information on yantras, see Gudrun Bühnemann, “Maṇḍalas and Yantras,” in Knut A. Jacobsen (eds.), Brill’s Encyclopedia of Hinduism, vol. ii, (Leiden: Brill, 2010): 566–572.)
4.      The last two lines of this verse could be understood as: a) Tārā graces all points and bearings of the compass, and b) Tārā bears the mark(s) of (a) thousand spoked wheel(s) on her hand(s and feet), the first of the 32 major marks of a buddha.
5.      Some editions read zla ba’i rtse mo, lit. “lunar peak,” instead of zla ba’i dum bu, “a sliver of moon”.
6.      The various Tibetan editions read either sgrol ma or sgron ma. Based on this variant, Tibetan authors variously interpret this line as “you manifest from” (sgrol ma) or “you shine with” (sgron ma) the wisdom syllable hūṃ.
7.      Kiṃnaras (mi’am ci) are a class of semi-divine beings known for their musical skills, depicted as half-horse and half-human, or half-bird and half-human.
8.      Grahas (gdon) are a type of evil spirit known to exert a harmful influence on the human body and mind. Grahas are closely associated with the planets and other astronomical bodies.
9.      Vetālas (ro langs) are harmful spirit who haunts charnel grounds and can take possession of corpses and reanimate them.
10.    {{Yakṣas (gnod sbyin) are a class of semi-divine beings that haunt or protect natural places and cities. They can be malevolent or benevolent, and are known for bestowing wealth and worldly boons.
11.    Please note that this colophon varies across the various Tibetan versions. Here we are following the Degé Kangyur edition of the Praise (T 438).

Cultivate Generous Thought and practice giving gifts to the Sanghas.

The Buddha once explained that it is a meritorious act even to throw away the water after washing one's plate with the generous thought:...