Search This Blog

Tuesday, October 15, 2019

Mantra to Fulfill Wishes


Anyone who recites the names of this tathagata and who memorizes the words of this mantra will have all their wishes fulfilled. 

༄།།བཅོམ་􏰲ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་􏰳རྫོགས་པའི་སངས་ རྒྱ􏰴ས་ས་འཛིན་རྒྱ􏰴ལ་པོ་ལ་ཕྱ􏰵ག་འཚལ་ལོ།། 
CHOM DÄN DE / DE ZHIN SHEG PA / DRA CHOM PA / YANG DAG PAR / DZOG PÄI SANG GYÄ / SA DZIN GYÄL PO LA / CHHAG TSHÄL LOi 

།ཏདྱཐཱ། ཨོཾདྷརེདྷརེ། དྷརཎིབནྡྷེསྭཱཧཱ།།

TADYATHA / OM DHARE DHARE / DHARANI BANDHE SVAHA (7 times a day)

--