Tuesday, October 15, 2019

Mantra to Fulfill Wishes


Anyone who recites the names of this tathagata and who memorizes the words of this mantra will have all their wishes fulfilled. 

༄།།བཅོམ་􏰲ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་􏰳རྫོགས་པའི་སངས་ རྒྱ􏰴ས་ས་འཛིན་རྒྱ􏰴ལ་པོ་ལ་ཕྱ􏰵ག་འཚལ་ལོ།། 
CHOM DÄN DE / DE ZHIN SHEG PA / DRA CHOM PA / YANG DAG PAR / DZOG PÄI SANG GYÄ / SA DZIN GYÄL PO LA / CHHAG TSHÄL LOi 

།ཏདྱཐཱ། ཨོཾདྷརེདྷརེ། དྷརཎིབནྡྷེསྭཱཧཱ།།

TADYATHA / OM DHARE DHARE / DHARANI BANDHE SVAHA (7 times a day)

--