Wednesday, May 5, 2021

The Mantra Promised by the Arya Mother Liberator Herself for Dispelling Obstacles and Achieving Success.


In Sanskrit: ārya tārā sva prati jñānā ma dhāranī In Tibetan: phag ma dröl ma rang gi dam chä pa zhe ja wäi zung1 In English: The Mantra Promised by the Arya Mother Liberator Herself I prostrate to the Arya Mother Liberator. 

Then recite the mantra promised by Mother Liberator herself: 

༄༅། །སྒྲོལ་མ་རང་གིས་དམ་བཅས་པའི་སྔགས།
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏཱ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ས་མ་ཡ་སྠི་ཏེ་བྷ་ར་བྷ་ར་སརྦ་བྷ་ར་ཎ་བི་བྷུ་ཥི་ཏེ་པདྨ་ནི་པདྨ་མ་ཧཱ་པདྨ་སཱ་ས་ན་ སྠི་ཏེ་ཧ་ས་ཧ་ས་ཏྲཻ་ལོ་ཀྱཾ་བ་ར་དེ་སརྦ་དེ་བ་ད་ན་བ། པཱུ་ཛི་ཏེ་སྨ་ར་ཧི་བྷ་ག་བ་ཏེ་ཏ་རེ། སྨ་ར་ཧཱི་བྷ་ག་བཱ་ན་ཏ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སྱ་པུ་ར་ཏཱ:ས་མ་ཡཾ་དྷ་ར་དྷ་ར་མ་ཧཱ་སཏྭ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་མ་ཎི་ཀ་ནི་ཀ་བི་ཙི་ཏྲ་བྷ་ར་ཎེ་ཨོཾ་བི་ལོ་ཀ་ཡ་བྷ་ག་བ་ཏེ་ཏཱ་ར་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ ་ཕཊ་སྭཧཱ།།

TADYATHĀ / OṂ TĀRE TĀRĀYAI / HŪṂ HŪṂ HŪṂ / SAMAYA STHITE / BHARA BHARA / SARVĀ BHARAṆA / VIBHŪ ṢHITE / PADMANI PADMA / MAHĀ PADMA / ĀSANA STHITE / HASA HASA / TRAILOKYA VARADE / SARVA DEVA DĀNAPA / PŪJITE SMADĀHI / BHAGAVATI TĀRE / SMARĀHĪ / BHAGAVĀNTA / TATHĀGATA SYA / PURATAḤ / SAMAYAṂ / DHARA DHARA / MAHĀSATVA AVALOKITE / MAṆI KANIKA / VICHI TRĀBHARAṆE / OṂ VILOKĀYA (insert the name of the person who needs success) BHAGAVATE / TĀRE / HRĪṂ HRĪṂ HRĪṂ PHAṬ SVĀHĀ.

Just by remembering this mantra all fears and dangers are dispelled, one will achieve all the realizations and have control over all sentient beings. By making extensive offerings to Arya Tara on the white dates (Tibetan lunar 8th and 15th), recite this mantra until you see Tara directly. Then whatever you wish for will be granted and all the sublime realizations will be granted. If this doesn’t happen, it means that I (Tara) have committed the five heavy negative karmas without break. In addition, you will also receive inconceivable benefits. This came from the Tantra of the Sublime Vajra. Now here “The Mantra Promised by Arya Mother Liberator Herself” is completed.

May it brings auspiciousness.

Guru Rinpoche’s Day (10th day of 5th lunar month) 20th June 2021

Tomorrow is Guru Rinpoche’s Day    On the tenth day   of the fifth month   (in history) , the tīrthikas of southern India caus ed great harm...