Thursday, May 28, 2020

Prayer for the Future of the Dharma from the Words of the Buddha

(Buddha. Image courtesy: Himalayanart.com)
༄༅། །བསྟན་འབར་མ་བཞུགས་སོ། 
Prayer for the Future of the Dharma
from the Words of the Buddha1

སངས་རྒྱས་རྣམ་གཟིགས་གཙུག་ཏོར་ཐམས་ཅད་སྐྱོབ། 
sangye namzik tsuktor tamché kyob
To the buddhas: Vipaśyin, Śikhin, Viśvabhū,
འཁོར་བ་འཇིག་དང་གསེར་ཐུབ་འོད་སྲུང་དང་། 
khorwa jik dang sertub ösung dang
Krakucchanda, Kanakamuni, and Kāśyapa,
ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་གོའུ་ཏཾ་ལྷ་ཡི་ལྷ། 
shakya tubpa gautam lha yi lha
And Śākyamuni—Gautama, deity of all deities,
སངས་རྒྱས་དཔའ་བོ་བདུན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
sangye pawo dün la chaktsal lo
To the seven warrior-like buddhas, I pay homage!

སེམས་ཅན་དོན་དུ་བདག་གིས་སྔོན། 
semchen döndu dak gi ngön
“In the past, to benefit beings,
དཀའ་བ་གང་ཞིག་སྤྱད་གྱུར་དང་། 
kawa gangshyik ché gyur dang
I bore all kinds of hardship,
བདག་གི་བདེ་བ་བཏང་བ་ཡིས། 
dak gi dewa tangwa yi
And gave up my own happiness, through this
བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག 
tenpa yün ring bar gyur chik
May the teachings blaze, long into the future!

ངས་སྔོན་ནད་པའི་ཆེད་དག་ཏུ། 
ngé ngön nepé ché dak tu
“In the past, for the sake of the sick,
རང་གི་འཚོ་བ་ཡོངས་བཏང་བས། 
rang gi tsowa yong tangwé
I gave my life away;
སེམས་ཅན་ཕོངས་པ་བསྐྱབ་པའི་ཕྱིར། 
semchen pongpa kyabpé chir
So, to protect the needy and the poor,
བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག 
tenpa yün ring bar gyur chik
May the teachings blaze, long into the future!

བུ་དང་བུ་མོ་ཆུང་མ་དང་། 
bu dang bumo chungma dang
“By my giving up sons, daughters, and wives,
ནོར་དང་གླང་ཆེན་ཤིང་རྟ་དང་། 
nor dang langchen shingta dang
Riches and elephants and chariots,
རིན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་ཕྱིར་བཏང་བས། 
rinchen changchub chir tangwé
For the sake of the treasure of enlightenment,
བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག 
tenpa yün ring bar gyur chik
May the teachings blaze, long into the future!

བདག་གིས་སངས་རྒྱས་རང་སངས་རྒྱས། 
dak gi sangye rangsang gyé
“Through the offerings I made to the buddhas, pratyekabuddhas,
ཉན་ཐོས་ཕ་དང་མ་དང་ནི། 
nyentö pa dang ma dang ni
Śrāvakas, male and female,
དྲང་སྲོང་དག་ལ་མཆོད་བྱས་པས། 
drangsong dak la chö jepé
And to the great sages,
བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག 
tenpa yün ring bar gyur chik
May the teachings blaze, long into the future!

བསྐལ་པ་བྱེ་བ་དུ་མར་བདག 
kalpa jewa dumar dak
“Through the sufferings I endured
སྡུག་བསྔལ་སྣ་ཚོགས་མྱོང་གྱུར་ཅིང་། 
dukngal natsok nyong gyur ching
For many millions of aeons,
བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་ཐོས་བཙལ་བས། 
changchub döndu tö tsalwé
Seeking instruction for the sake of enlightenment,
བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག 
tenpa yün ring bar gyur chik
May the teachings blaze, long into the future!

བདག་གིས་ཚུལ་ཁྲིམས་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། 
dak gi tsultrim tulshyuk dang
“Through my conduct of discipline,
དཀའ་ཐུབ་ཡུན་རིང་བསྟེན་བྱས་ཤིང་། 
katub yün ring tenjé shing
And age-long asceticism,
ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ངས་མཆོད་པས། 
chok chü sangye ngé chöpé
And my offerings to the buddhas of ten directions,
བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག 
tenpa yün ring bar gyur chik
May the teachings blaze, long into the future!

བདག་སྔོན་བརྩོན་འགྲུས་དང་ལྡན་པས། 
dak ngön tsöndrü dang denpé
“Through my diligence in the past,
རྟག་ཏུ་བརྟན་ཅིང་ཕ་རོལ་གནོན། 
taktu ten ching parol nön
Constantly stable, and overcoming others’ disruption;
སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བསྒྲལ་དོན་དུ། 
semchen tamché dral döndu
So as to liberate all beings,
བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག 
tenpa yün ring bar gyur chik
May the teachings blaze, long into the future!

བཟོད་བརྟུལ་རྟག་ཏུ་བསྟེན་བྱས་ཤིང་། 
zö tul taktu tenjé shing
“Through my constant practice of patience
སེམས་ཅན་ཉོན་མོངས་སྙིགས་མ་ཡིས། 
semchen nyönmong nyikma yi
And my tolerance of beings’ harmful acts
སེམས་ཅན་ངན་བྱས་བཟོད་གྱུར་པས། 
semchen ngen zöjé gyurpé
Caused by the degeneration of their negative emotions,
བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག 
tenpa yün ring bar gyur chik
May the teachings blaze, long into the future!

བསམ་གཏན་རྣམ་ཐར་གཟུགས་མེད་དང་། 
samten namtar zukmé dang
“Through my concentration, perfect freedoms,2 formless absorptions,
ཏིང་འཛིན་གང་གཱའི་བྱེ་སྙེད་པ། 
tingdzin gangé jé nyepa
And samādhis as many as the grains of sand in the river Ganges—
བསྒོམས་པས་དེ་མཐུས་བདག་གི་ནི། 
gompé dé tü dak gi ni
Through the power of my meditation,
བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག 
tenpa yün ring bar gyur chik
May the teachings blaze, long into the future!

ཡེ་ཤེས་དོན་དུ་བདག་གིས་སྔོན། 
yeshe döndu dak gi ngön
“Through seeking wisdom in the past,
དཀའ་ཐུབ་ནགས་དག་བསྟེན་བྱས་ཤིང་། 
katub nak dak tenjé shing
By practising austerities in the forest,
བསྟན་བཅོས་དུ་མ་ཉེར་བསྟེན་པས། 
tenchö duma nyer tenpé
And teaching countless śāstras to others,
བསྟན་པ་ཡུན་རིང་འབར་གྱུར་ཅིག 
tenpa yün ring bar gyur chik
May the teachings blaze, long into the future!

བརྩེ་བའི་རྒྱུ་ཡིས་ཤ་ཁྲག་དང་། 
tsewé gyu yi sha trak dang
“Through giving, out of love, my flesh and blood,
འཚོ་བ་ཡོངས་སུ་བཏང་གྱུར་ཅིང་། 
tsowa yongsu tang gyur ching
Giving my life away entirely,
ཡན་ལག་ཉིང་ལག་བཏང་པ་ཡིས། 
yenlak nying lak tangpa yi
And giving arms and legs and every part of my body,
ཆོས་ཚུལ་རྣམ་པར་འཕེལ་གྱུར་ཅིག 
chö tsul nampar pel gyur chik
May the way of the Dharma flourish and expand!

བདག་སྔོན་སྡིག་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས། 
dak ngön dikpé semchen nam
“In the past, with loving kindness, I caused
བྱམས་པས་གསལ་བར་སྨིན་བྱས་ཤིང་། 
jampé salwar minjé shing
Harmful sentient beings to mature completely,
ཐེག་པ་གསུམ་ལ་རབ་བཀོད་པས། 
tekpa sum la rab köpé
And I led them to the three vehicles; through this
ཆོས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག 
chö kyi chöjin gyé gyur chik
May the gift of Dharma thrive and grow!

བདག་སྔོན་ཐབས་ཤེས་གྱུར་པ་ན།
dak ngön tabshé gyurpa na
“In the past, with skilful means and wisdom,
སེམས་ཅན་ལྟ་ངན་ལས་བསྒྲལ་ཞིང་། 
semchen ta ngen lé dral shying
I liberated sentient beings from perverse views,
ཡང་དག་ལྟ་ལ་བཀོད་བྱས་པས། 
yangdak ta la kö jepé
And led them to the correct view; through this
ཆོས་ནི་རྣམ་པར་འཕེལ་གྱུར་ཅིག 
chö ni nampar pel gyur chik
May the Dharma increase in every way!

བདག་གིས་སེམས་ཅན་བསྡུ་དངོས་བཞིས། 
dak gi semchen du ngö shyi
“With the four means of attracting disciples,3
ཉོན་མོངས་མེ་ལས་ཐར་བྱས་ཤིང་། 
nyönmong mé lé tarjé shing
I released beings from the fire of the emotions,
བདག་གིས་འཕེལ་སྡིག་ཕམ་བྱས་པས། 
dak gi pel dik pam jepé
And vanquished rampant negativity; through this
བདག་འཁོར་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག 
dak khor yün ring né gyur chik
May my followers remain, long into the future!

བདག་གིས་མུ་སྟེགས་ཅན་གཞན་དག 
dak gi mutek chen shyendak
“I freed tīrthikas and others
ལྟ་བའི་ཆུ་ལས་བསྒྲལ་བྱས་ཏེ། 
tawé chu lé draljé té
From the rivers of different views,
ཡང་དག་ལྟ་ལ་བཀོད་གྱུར་པས། 
yangdak ta la kö gyurpé
And led them to the correct view; through this
བདག་འཁོར་རྟག་ཏུ་གུས་གྱུར་ཅིག 
dak khor taktu gü gyur chik
May my followers always have devotion!
ཡུན་རིང་བསྟན་པ་འབར་གྱུར་ཅིག 
yün ring tenpa bar gyur chik
May the teachings blaze, long into the future!”

Cultivate Generous Thought and practice giving gifts to the Sanghas.

The Buddha once explained that it is a meritorious act even to throw away the water after washing one's plate with the generous thought:...