Saturday, March 7, 2020

The Verses that Saved Sakya from Sickness: A Prayer for Pacifying the Fear of Disease

The great Mahasidha, Drupthop Thangtong Gyalpo is known to cure many illnesses and contain epidemic viruses. He usually go to the place wherever there is pestilence disease and controlled them. He did controlled pandemic disease in Bhutan at Silung Gompa.
(Thangtong Gyalpo's statue at Silung Gompa) 
Here is a prayer he have written that ended a virulent epidemic which had swept through the famous monastery town of Sakya proving effective where all other measures, including tantric rituals had failed. 

Let us use this famous prayer in this inauspicious time where deadly virus is spreading all over the world including Bhutan. 


༄༅། །གྲུབ་ཐོབ་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ནད་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཞི་བའི་གསོལ་འདེབས་ས་སྐྱ་ནད་གྲོལ་མ་ནི།
The Verses that Saved Sakya from Sickness: A Prayer for Pacifying the Fear of Disease
by Thangtong Gyalpo

ལས་དང་གློ་བུར་རྐྱེན་ལས་གྱུར་པ་ཡི། 
lé dang lobur kyen lé gyurpa yi
May all the diseases that disturb the minds of sentient beings,
གདོན་དང་ནད་དང་འབྱུང་པོའི་འཚེ་བ་སོགས། 
dön dang né dang jungpö tsewa sok
And which result from karma and temporary conditions,
སེམས་ཅན་ཡིད་མི་བདེ་བའི་ནད་རྣམས་ཀུན། 
semchen yi midewé né nam kün
Such as the harms of spirits, illness, and the elements,
འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག 
jikten kham su jungwar magyur chik
Never occur throughout the realms of this world.

ཇི་ལྟར་གཤེད་མས་འཁྲིད་པའི་གསད་བྱ་བཞིན། 
jitar shemé tripé seja shyin
May whatever sufferings arise due to life-threatening diseases,
སྐད་ཅིག་གཅིག་ལ་ལུས་སེམས་འབྲལ་བྱེད་པའི། 
kechik chik la lü sem dral jepé
Which, like a butcher leading an animal to the slaughter,
སྲོག་འཕྲོག་ནད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། 
sok trok né kyi dukngal jinyé pa
Separate the body from the mind in a mere instant,
འཇིག་རྟེན་ཁམས་སུ་འབྱུང་བར་མ་གྱུར་ཅིག 
jikten kham su jungwar magyur chik
Never occur throughout the realms of this world.

འཆི་བདག་གཤེན་རྗེའི་ཁ་ནང་ཚུད་པ་ལྟར། 
chidak shen jé kha nang tsüpa tar
May all embodied beings remain unharmed
ནད་ཀྱི་མིང་ཙམ་ཐོས་པས་སྐྲག་བྱེད་པའི། 
né kyi ming tsam töpé trak jepé
By acute, chronic and infectious diseases,
ཉིན་གཅིག་པ་དང་རྟག་པའི་རིམས་སོགས་ཀྱིས། 
nyin chikpa dang takpé rim sok kyi
The mere names of which can inspire the same terror
ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་གནོད་པར་མ་གྱུར་གཅིག 
lüchen kün la nöpar magyur chik
As would be felt in the jaws of Yama, Lord of Death.

གནོད་པའི་བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་དང་། 
nöpé gek rik tongtrak gyechu dang
May the 80,000 classes of harmful obstructors,
གློ་བུར་ཡེ་འདྲོགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་བཅུ་དང་། 
lobur yé drok sumgya druk chu dang
The 360 evil spirits that harm without warning,
བཞི་བརྒྱ་རྩ་བཞིའི་ནད་ལ་སོགས་པ་ཡིས། 
shyigya tsa shyi né lasokpa yi
The 424 types of disease, and so forth
ལུས་ཅན་ཀུན་ལ་འཚེ་བར་མ་གྱུར་ཅིག 
lüchen kün la tsewar magyur chik
Never cause harm to any embodied being!

ལུས་སེམས་བདེ་བ་མ་ལུས་འཕྲོག་བྱེད་པའི། 
lü sem dewa malü trok jepé
May whatever sufferings arise due to disturbances in the four elements,
འབྱུང་བཞི་འཁྲུགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཇི་སྙེད་པ། 
jung shyi trukpé dukngal jinyé pa
Depriving the body and mind of every pleasure,
མ་ལུས་ཞི་ཞིང་མདངས་སྟོབས་ལྡན་པ་དང་། 
malü shyi shying dang tob denpa dang
Be totally pacified, and may the body and mind have radiance and power,
ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་ཤོག 
tsering nemé dekyi denpar shok
And be endowed with long life, good health, and well-being.

བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་དང། 
lama könchok sum gyi tukjé dang
By the compassion of the gurus and the Three Jewels,
མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ནུས་མཐུ་དང་།
khandro chökyong sungmé nütu dang
The power of the ḍākinīs, Dharma protectors and guardians,
ལས་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། 
lé dré luwa mepé den tob kyi
And by the strength of the infallibility of karma and its results,
བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཚད་འགྲུབ་པར་ཤོག 
ngowa mönlam tab tsé drubpar shok
May these many dedications and prayers be fulfilled as soon as they are made.
ཅེས་པ་འདི་ནི་གདན་ས་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱར་ནད་རིམ་མི་གཅིག་པ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་བར། སྔགས་བོན་རྣམས་ཀྱིས་མདོས་གཏོར་སྨན་སྔགས་སྲུང་བ་སོགས་གང་བསྒྲུབས་ཀྱང་མ་ཕན་པར་གདན་ས་སྟོངས་ལ་ཐུག་པའི་སྐབས། རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་མ་ནམ་མཁའ་མའི་སྐྱབས་འགྲོ་གྱིས། མ་ཎི་སྒྲོངས། སྨོན་ལམ་འདི་ཐོབ་ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་བགྱིས་པ་ལ་བརྟེན་ནད་ཡམས་ཐམས་ཅད་འཕྲལ་དུ་ཆད་པས་ས་སྐྱ་ནད་གྲོལ་མའི་སྨོན་ལམ་ཞེས་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྲགས་སོ།། །།
Once, an epidemic was spreading from one person to the next at the great monastery of the Glorious Sakya tradition. Whatever the mantric masters tried—effigies, tormas, medicines, mantras, protection-amulets, and so on—had no effect, and the monastery was in danger of annihilation. At that time, the master mahāsiddha Thangtong Gyalpo performed the refuge prayer which begins, “Sentient beings in number as vast as space”, then recited a number of Maṇi mantras, and said following the Teachers' words, “These aspirations become reality...”. At that time, the entire epidemic immediately ceased in dependence upon the performance of this prayer. Thereby, it became renowned as the vajra speech radiating cloud-like blessings entitled ‘The Prayer that Saved Sakya from Disease.’

| Translated by Tenzin Jamchen, 2014.
Courtesy: Lotsawa House

Guru Rinpoche’s Day (10th day of 5th lunar month) 20th June 2021

Tomorrow is Guru Rinpoche’s Day    On the tenth day   of the fifth month   (in history) , the tīrthikas of southern India caus ed great harm...