Friday, February 28, 2020

A Simple Fasting (Nyungné) Ritual by Jigme Lingpa (b.1730-d.1785)

༄༅། །སྨྱུང་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་འདུན་པ་བཟང་པོ་བཞུགས།
Excellent Intention: A Simple Fasting (Nyungné) Ritual
by Jigme Lingpa (b.1730-d.1785)  

The Fasting (Nyungné) Ritual of Bhikṣuṇī Lakṣmī (Gelongma Palmo), which is intensively organized by many devotees in the monasteries, is difficult to follow by layman.  
To make this practice of Fasting (Nyungné) Ritual easy and simple for lay people to practice, the great Jigme Lingpa prescribed this ritual as under. It will be of great benefits to you and to all sentient beings if you can practice this ritual once in a month.
ཨཱརྱ་ལོ་ཀི་ཤྭ་ར་ཡ།
Āryalokeśvarāya!
བློ་གྲོས་དམན་པ་རྣམས་ཀྱི་སྨྱུང་གནས་མོས་པས་སྤྱོད་པའི་ཚེ། གནས་ཁང་ག་དར་དང་མཆོད་པ་བཤམ། ཉ་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་གང་ཡིན་ཡང་ཉ་ལ་མཚོན་ན་ཚེས་བཅུ་བཞིའི་ནམ་སེང་ཙམ་ལ་ཁྲུས་བྱ།
When those of limited intellect practise the fasting ritual out of devotion the room should be cleaned and offerings arranged. The practice can be done on the full moon, new moon or eighth day (of the lunar month). Taking the full moon day as an example, you would begin by washing at dawn on the fourteenth.
རྟེན་གྱི་དྲུང་དུ་མཎྜལ་ནི།
Then offer the maṇḍala before an appropriate support:
ས་གཞི་སྤོས་ཆུས་བྱུགས་ཤིང་མེ་ཏོག་བཀྲམ། 
sa shyi pö chü juk shing metok tram
The ground is purified with scented water and strewn with flowers.
རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་པ་འདི། 
rirab ling shyi nyidé gyenpa di
It is adorned with Sumeru, the king of mountains, the four quarters of the universe, and the sun and the moon;
སངས་རྒྱས་ཞིང་ལ་དམིགས་ཏེ་ཕུལ་བ་ཡིས། 
sangye shying la mik té pulwa yi
Thinking of it as the blessed buddha-fields, I offer it.
འགྲོ་ཀུན་རྣམ་དག་ཞིང་ལ་སྤྱོད་པར་ཤོག 
dro kün namdak shying la chöpar shok
By virtue of this offering, may all beings here and now attain the happiness of that pure land!
ཡན་ལག་བདུན་པ་ནི།
The seven branches:
ཕྱག་འཚལ་བ་དང་མཆོད་ཅིང་བཤགས་པ་དང་། 
chaktsalwa dang chö ching shakpa dang
I prostrate myself, make offerings, confess,
རྗེས་སུ་ཡི་རང་བསྐུལ་ཞིང་གསོལ་བ་འདེབས། 
jesu yi rang kul shying solwa deb
Rejoice, request the teachings and implore you to remain.
དགེ་བ་ཅུང་ཟད་བདག་གིས་ཅི་བསགས་པ། 
gewa chungzé dak gi chi sakpa
Whatever slight virtue I have here amassed,
ཐམས་ཅད་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་བསྔོ། 
tamché dzokpé changchub chenpor ngo
I dedicate entirely towards great, perfect awakening!
བྱང་སྡོམ་ལེན་པ་ནི།
Then take the bodhisattva vow:
དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། 
könchok sum la dak kyab chi
I take refuge in the Three Jewels,
སྡིག་པ་མི་དགེ་སོ་སོར་བཤགས། 
dikpa mi gé sosor shak
Confess all my wrongdoing and non-virtuous actions,
འགྲོ་བའི་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། 
drowé gé la jé yi rang
Rejoice in the virtues of beings,
སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡིད་ཀྱིས་གཟུང་། 
sangye changchub yi kyi zung
And maintain the mind of awakening to buddhahood.
ཞེས་ཚར་གསུམ།
Repeat this three times.
དེ་ནས་སྡོམ་པ་ལེན་པའི་སྔོན་འགྲོ་ནི།
Then there are the preliminaries to taking the vow:
ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་དགྲ་བཅོམ་གྱིས། 
jitar ngön gyi drachom gyi
Just as the arhats of former times,
སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་ཕན་ཕྱིར་དང་། 
semchen nam la pen chir dang
To benefit ordinary beings,
བྱང་ཆུབ་ཆོས་རྣམས་རྫོགས་བྱའི་ཕྱིར། 
changchub chö nam dzok jé chir
And to perfect enlightened qualities,
གསོ་སྦྱོང་མཛད་པ་དེ་བཞིན་དུ། 
sojong dzepa deshyindu
Would practise sojong (healing and purification),
བདག་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བས་ཀྱང་། 
dak ming di shyejawé kyang
Just so, I, the one whose name is ___,
དུས་འདི་ནས་བཟུང་སང་གི་ཉིན། 
dü di né zung sang gi nyin
Shall, from now until sunrise tomorrow,
མ་ཤར་བར་དུ་གསོ་སྦྱོང་བླང་། 
mashar bar du sojong lang
Take up the practice of sojong.
ལན་གསུམ།
Repeat this three times.
སྡོམ་པའི་དངོས་པོ་བརྗོད་པ་ནི།
Taking the actual vow:
དེང་ནས་སྲོག་གཅོད་མི་བྱ་ཞིང་། 
deng né sokchö mija shying
From this moment on, I shall not take life,
བརྫུན་དང་འཁྲིག་དང་མ་བྱིན་ལེན། 
dzün dang trik dang ma jin len
Nor lie, have sexual intercourse, or take what is not given.
ཉེས་པའི་འབྱུང་གནས་ཆང་སྤང་ཞིང་། 
nyepé jungné chang pang shying
I shall give up alcohol, which is the source of all faults,
ཁྲི་སྟན་མཐོ་དང་དུས་མིན་ཟས། 
tri ten to dang dümin zé
Avoid high, luxurious seats, taking food at improper times,
དྲི་དང་ཕྲེང་རྒྱན་གླུ་གར་སྤང་། 
dri dang treng gyen lugar pang
Wearing perfumed scents or ornaments and singing or dancing.
ཡན་ལག་བརྒྱད་པའི་སྡོམ་པ་ལ། 
yenlak gyepé dompa la
Through relying on this eightfold vow,
བརྟེན་ནས་ཐར་པ་ཐོབ་པར་ཤོག 
ten né tarpa tobpar shok
May I attain liberation!
ཅེས་ལན་གསུམ་བརྗོད།
Repeat this three times.
དེ་ནས་རང་གི་སྤྱི་བོར་བཅུ་གཅིག་ཞལ་བསྒོམ་ནས།
Then visualize eleven-faced Avalokiteśvara at your crown and recite the following:
སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་སྐུ་མདོག་དཀར། 
kyön gyi ma gö kudok kar
Unspoilt by defects, your body is white,
རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་དབུ་ལ་བརྒྱན། 
dzoksang gyé kyi u la gyen
Your crown is adorned with the perfect buddha,
ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་འགྲོ་ལ་གཟིགས། 
tukjé chen gyi dro la zik
And with eyes of compassion you gaze on all beings—
སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
chenrezik la chaktsal lo
Avalokiteśvara, to you I pay homage!
ཕྱག་སྟོང་འཁོར་ལོ་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་སྟོང་། 
chak tong khorlo gyurwé gyalpo tong
Your thousand arms are the thousand universal monarchs,
སྤྱན་སྟོང་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང་། 
chen tong kalpa zangpö sangye tong
Your thousand eyes the thousand buddhas of this fortunate age,
གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེ་སྟོན་པ། 
gang la gang dul dé la dé tönpa
You who teach each and every one of us according to our needs,
བཙུན་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
tsünpa chenrezik la chaktsal lo
Noble Avalokiteśvara, to you I pay homage!
ཞེས་གང་མང་བརྗོད་ཕྱག་འཚལ།
Recite this as many times as you can and offer prostrations.
ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ།
om mani peme hung
Oṃ maṇi padme hūṃ
ཞེས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བཟླས་པས་འཕགས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བྱུང་སྟེ་བདག་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར་བསམ་ཞིང་། ཡན་ལག་བདུན་པ་དང་། པོ་བསྟོད་ལ་སོགས་པ་ཤེས་ན་རབ། མ་ཤེས་ཀྱང་སྐྱོན་གྱིས་མ་གོས་ལ་སོགས་པའི་ཤླཽ་ཀ་གཉིས་པོ་ལྡང་ལ་ཕྱག་ཅི་ལྕོགས་འཚལ། དེ་ལྟར་ཉིན་སྔ་མ་ཇི་ལྟ་བ་ལས་ཕྱི་ཉིན་ཟས་སྐོམ་ཅུང་ཟད་ཙམ་ཡང་མི་བསྟེན་པ་ལ་སྨྱུང་བར་གནས་པའི་ཐ་སྙད་བཏགས་པའང་ཤེས་པར་བྱ་ཞིང་། རྗེས་ལ་དགེ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་བསྔོ་བའི་འདུན་པ་བྱའོ། 
Imagine that as you recite this uninterruptedly rays of light stream from Noble Avalokiteśvara’s heart and dissolve into you, purifying your harmful actions and obscurations. If you know them, it is best to recite the seven-branch prayer and the ‘Po’ praise,1 but even if you do not, it is fine simply to recite the two stanzas beginning “Unspoilt by defects...” and offer prostrations as many times you can. The second day is similar to the first, except that you do not consume even the tiniest amount of food or drink, which, you should know, is why this is known as a ‘fasting ritual’. At the conclusion, generate the intention of sharing the merit with all sentient beings.
ཞེས་པའང་དགེ་སློང་མ་དཔལ་མོའི་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པར་ཉམས་སུ་བླང་མི་ནུས་ཤིང་། ངག་འདོན་གྱི་རིགས་ཀྱང་ཁོང་དུ་མི་ཆུད་པའི་མོན་པའི་མ་རྒན་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་དད་པའི་རྗེས་སུ་འབྲང་བ་ཁོ་ནས་པདྨ་འོད་གླིང་ནས་བསྲིངས་པ་སེམས་ཅན་ལ་ཕན་པར་གྱུར་ཅིག། །།
Thus, this was composed by the one who relies exclusively on faith for the sake of my past mothers, who are unable to practise the fasting ritual of Bhikṣuṇī Lakṣmī (Gelongma Palmo) exactly as stated in the texts and might even fail to understand the liturgy, and dispatched from Pema Ö Ling (The Sanctuary of Lotus Light). May it be of benefit to beings! 

| Translated by Adam Pearcey, 2019.

1.      i.e., Avalokiteśvarastotra by Lakṣmī, so called because almost every line in the Tibetan ends with the syllable 'po'.

Cultivate Generous Thought and practice giving gifts to the Sanghas.

The Buddha once explained that it is a meritorious act even to throw away the water after washing one's plate with the generous thought:...