Sunday, October 27, 2019

Verses of Homage to the Buddhas and Bodhisattvas Together with their Mantras Arranged for Recitation by Practitioners of All Levels

༄༅། །རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་མཚན་ཕྱག་འགའ་ཞིག་མཆོག་དམན་ཀུན་གྱི་ཞལ་འདོན་དུ་བསྒྲིགས་པ་བཞུགས་སོ། 
Verses of Homage to the Buddhas and Bodhisattvas Together with their Mantras Arranged for Recitation by Practitioners of All Levels
by Kyabjé Trulshik Rinpoche
 བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ནི།

Our Compassionate Teacher, Śākyamuni
སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་རྩོད་ལྡན་སྙིགས་མའི་ཞིང༌། 
nyingjé chenpö tsöden nyikmé shying
With your great compassion, you embraced this turbulent and degenerate world,
བཟུང་ནས་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་ལྔ་བརྒྱ་བཏབ། 
zung né mönlam chenpo ngabgya tab
And made five hundred mighty aspirations.
པད་དཀར་ལྟར་བསྔགས་མཚན་ཐོས་ཕྱིར་མི་ལྡོག 
pekar tar ngak tsen tö chir mindok
You are as exalted as the white lotus; whoever hears your name shall never return to saṃsāra—
སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
tönpa tukjé chen la chaktsal lo
Most compassionate teacher, to you I pay homage!
བླ་མ་སྟོན་པ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་དཔལ་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
lama tönpa chomdendé deshyin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye pal gyalwa shakya tubpa la chaktsal lo
Supreme teacher, bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect buddha, glorious conqueror, Śākyamuni, to you I bow! To you I pay homage!
མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་དང༌།
chö do kyab su chi o
In you I take refuge!
བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 
jingyi lab tu sol
Grant your blessings, I pray!
ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་མུ་ནེ་མུ་ནེ་མ་ཧཱ་མུ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ།
teyata om muné muné maha munayé soha
tadyathā oṃ mune mune mahāmunaye svāhā

 དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ནི།

Glorious Vajrasattva
མི་རྟོག་རྡོ་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི། 
mintok dorjé tap kyi yeshe ni
You are the primordial awareness of skilful means—the indestructible state beyond all concepts,
དམིགས་མེད་ཤེས་རབ་ཡུམ་གྱི་ངང་དུ་རྟོགས། 
mikmé sherab yum gyi ngang du tok
Realized in the nature of the Great Mother, transcendental wisdom free from any reference,
ཐུགས་རྗེའི་བྱེ་བྲག་སྣ་ཚོགས་ཅིར་ཡང་སྟོན། 
tukjéi chedrak natsok chir yang tön
Displaying your compassion, in all its variety, in every kind of way—
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཆེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཅེས་དང་།
dorjé sempa ché la chak tsal lo
O Great Vajrasattva, to you I pay homage!
ཨོཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཨཱཿ ཞེས་སོ། 
om benza sato ah
oṃ vajrasattva āḥ

 བཅོམ་ལྡན་འདས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ནི།

Amitāyus, Buddha of Limitless Life and Wisdom
འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་གཙོ་བོ་ཚེ་དཔག་མེད། 
jikten drenpé tsowo tsepakmé
Buddha of Infinite Life, foremost guide for beings in this world,
དུས་མིན་འཆི་བ་མ་ལུས་འཇོམས་པའི་དཔལ། 
dü min chiwa malü jompé pal
Your glory overcomes all untimely death,
མགོན་མེད་སྡུག་བསྔལ་གྱུར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས། 
gönmé dukngal gyurpa nam kyi kyab
You are a refuge for those of us who suffer without protection—
སངས་རྒྱས་ཚེ་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།
sangye tsepakmé la chak tsal lo
To you, Buddha Amitāyus, I pay homage!
ཞེས་དང༌།
ཨོཾ་ཨ་མ་ར་ཎི་ཛཱི་ཝནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོ། 
om amarani dziwenti ye soha
oṃ amaraṇi jīvantaye svāhā

 འོད་དཔག་མེད་ནི། 

Amitābha, Buddha of Limitless Light
བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར། 
dechen shying du chö kyi khorlo kor
In the realm of Sukhāvatī, you turn the wheel of Dharma,
སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་རྟག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས། 
semchen nam la taktu tukjé zik
Gazing on living beings with all your compassion,
དམ་བཅའ་ཇི་བཞིན་འགྲོ་བའི་དོན་མཛད་པ། 
damcha jishyin drowé tön dzepa
And acting for their benefit, just as you vowed—
སྣང་མཐའ་མཉམ་བཞག་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཅེས་དང་།
nang ta nyamshyak dze la chak tsal lo
To you, Amitābha resting in meditation, I pay homage!
ཨོཾ་ཨ་མི་དྷེ་ཝ་ཧྲཱིཿ ཞེས་སོ། 
om amidhewa hrih
oṃ amitābha1 hrīḥ

 རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་གྱི་ནི།

Buddha Ratnaśikhin
བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་གཙུག་ཏོར་ཅན་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
chomdendé deshin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye rinchen tsuktor chen la chak tsal lo
Bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect buddha, Ratnaśikhin, to you I bow! To you I pay homage!
མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།  །ཞེས་དང༌།
chö do kyab su chi o
In you I take refuge!
བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། 
jingyi lab tu sol
Grant your blessings, I pray!
ཏདྱ་ཐཱ། རཏྣེ་རཏྣེ་རཏྣ་ཤི་ཁེ་ནེ་སྭཱ་ཧཱ།  ཞེས་སོ། 
teyata ratné ratné ratna shikhene soha
tadyathā ratna ratna ratnaśikhene svāhā

 བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླའི་ནི།

Blessed Bhaiṣajya Guru, Buddha of Medicine
ཐུགས་རྗེ་ཀུན་ལ་སྙོམས་པའི་བཅོམ་ལྡན་འདས། 
tukjé kün la nyompé chomdendé
Blessed one, whose compassion for all is equal,
མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ་སེལ། 
tsen tsam töpé ngendro dukngal sel
Simply hearing your name dispels the suffering of lower realms,
དུག་གསུམ་ནད་སེལ་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ། 
duk sum nesel sangye men gyi la
Buddha of Medicine, you who heal the sickness of the three poisons—
བཻ་ཌཱུརྻ་ཡི་འོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།
bendurya yi ö la chak tsal lo
Light of Lapis Lazuli, to you I pay homage!
བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་སྨན་གྱི་བླ་བཻ་ཌཱུརྻ་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། 
chomdendé deshyin shekpa drachompa yangdakpar dzokpé sangye men gyi la bendurya ö kyi gyalpo la chaktsal lo
Bhagavān, tathāgata, arhat, complete and perfect buddha, Buddha of Medicine, Radiant Light of Lapis Lazuli King, to you I bow! To you I pay homage!
མཆོད་དོ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་དང༌།
chö do kyap su chi o
In you I take refuge!
ཏ་དྱ་ཐཱ༔ ཨོཾ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་མ་ཧཱ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ་བྷཻ་ཥ་ཛྱེ༔ རཱ་ཛ་ས་མུདྒ་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ༔
teyata | om bhekandze bhekandze maha bekhandze bhekandze | radza samudgaté soha
tadyathā oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajye bhaiṣajyarājasamudgate svāhā
ཞེས་གཟུངས་སྔགས་ཅི་འགྲུབ་བཟླ༔

 རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པ་མགོན་པོའི་ནི།

Buddha's Regent, the Protector Maitreya
བྱམས་ཆེན་མེ་ཡིས་ཞེ་སྡང་བུད་ཤིང་བསྲེགས། 
cham chen mé yi shye dang bü shying sek
The fire of your great love burns up the dry wood of hate,
ཡེ་ཤེས་འོད་ཀྱིས་མ་རིག་མུན་པ་སེལ། 
yeshe ö kyi marik münpa sel
The light of your wisdom dispels the darkness of ignorance,
ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་ཚབ་འགྲོ་བའི་མགོན་གྱུར་པའི། 
chö kyi gyaltsap drowé gön gyurpé
Dharma regent, protector of all living beings,
དགའ་ལྡན་བཞུགས་པ་དེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།
ganden shyukpa de la chak tsal lo
Who dwells in the Tuṣita heaven—to you I pay homage!
ཨོཾ་མ་ཏི་མ་ཏི་སྨྲྀ་ཏི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོ། 
om mati mati smriti soha
oṃ mati mati smṛti svāhā

 འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་ནི།

Noble Avalokiteśvara
ཕྱག་སྟོང་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་པོ་སྟོང༌། 
chak tong korlö gyurpé gyalpo tong
Your thousand arms are the thousand universal monarchs,
སྤྱན་སྟོང་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྟོང༌། 
chen tong kalpa zangpöi sangye tong
Your thousand eyes the thousand buddhas of this fortunate age,
གང་ལ་གང་འདུལ་དེ་ལ་དེར་སྟོན་པའི། 
gang la gang dul dela der tönpé
You who teach each and every one of us according to our needs,
བཙུན་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།
tsünpa chenrezik la chak tsal lo
Lord Avalokiteśvara, to you I pay homage!
ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྂ་ཧྲཱིཿ
om mani pemé hung hrih
oṃ maṇi padme hūṃ hrīḥ
ཞེས་སྦྱར་ནའང་རུང་བར་གསུངས་སོ། 
It is said to be acceptable to add the final syllable hrīḥ.

 རྗེ་བཙུན་འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ནི།

Noble Lord Mañjuśrī
ཤེས་བྱའི་མཁའ་དབྱིངས་ཟབ་ཅིང་ཡངས་པ་ལ། 
shejé kha ying zap ching yangpa la
Across the skies of all that can be known, profound and infinite,
བློ་གྲོས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། 
lodrö kyilkhor gyepé özer gyi
Shine vast rays of light from the sun of your intelligence,
སྐྱེ་དགུའི་མ་རིག་མུན་པའི་ཚོགས་བསལ་བ། 
kye güi marik münpé tsok salwa
Dispelling the darkness of ignorance in all beings' minds—
རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།
jetsün jampalyang la chak tsal lo
Lord Mañjughoṣa, to you I pay homage!
ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ  ཞེས་སོ། 
om arapatsana dhih
oṃ arapacana dhīḥ

 རྡོ་རྗེ་རྣམ་འཇོམས་ནི།

Vajravidāraṇa
 གང་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། 
gang tuk nyi su mepé yeshe kyi
With the non-dual wisdom of your enlightened mind,
རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་ཀུན་ནས་འབར་བའི་མཐུས། 
dorjé rinchen kun nas barwé tü
And through the power of your blazing vajra and jewel,
བདུད་བཞིའི་སྟོབས་རྣམས་རྣམ་པར་འཇོམས་མཛད་པ། 
dü shyi top nam nampar jom dzepa
You vanquish completely the forces of the four māras,
རྡོ་རྗེ་རྣམ་པར་འཇོམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཞེས་དང༌།
dorjé nampar jom la chak tsal tö
Vajravidāraṇa, to you we offer homage and praise!

དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། 
deshin shekpa tamché kyi
All the buddhas' power and strength
མཐུ་སྟོབས་གཅིག་ཏུ་འདུས་པའི་བདག 
tu top chiktu düpé dak
Is condensed within you alone,
རྡོ་རྗེ་ཁྲོ་བོའི་སྐུར་སྟོན་པ། 
dorjé trowöi kur tönpa
Who manifest as the enlightened form of vajra wrath—
རྣམ་པར་འཇོམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཞེས་དང་། 
nampar jom la chak tsal lo
Vajravidāraṇa, to you I pay homage!
ན་མཤྕཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བྷནྡྷ་བྷནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་སོ། 
namash chanda benza krodhaya | hulu hulu | tishtha tishtha | bhendha bhendha | hana hana | amrité hung pé
namaścaṇḍa vajrakrodhāya | hulu hulu | tiṣṭha tiṣṭha | bhandha bhandha | hana hana | amṛte hūṃ phaṭ

 འཕགས་མ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ནི།

Noble Vijayā, Goddess of Victory
དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བའི་མདོག 
palden lhamo tönké dawé dok
Glorious goddess, your colour that of the autumn moon,
ཞལ་གསུམ་ཕྱག་བརྒྱད་རབ་མཛེས་ཞི་བའི་སྐུ། 
shyal sum chak gye rab dzé shyiwé ku
With three faces and eight arms, your form ravishing and serene,
ཡེ་ཤེས་དཔག་ཡས་ཚེ་ཡི་མཆོག་སྩོལ་མ། 
yeshe pakyé tsé yi chok tsolma
You grant the supreme gifts of longevity and boundless wisdom—
རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།
nampar gyalmé shyap la chak tsal lo
Noble Vijayā, to you I pay homage!
ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨཱ་ཡུརྡ་དེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོ། 
om amrita ayurdadé soha
oṃ amṛtāyurdade svāhā

 རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ནི།

Noble Saviouress Tārā
བདག་གིས་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ། 
dak gi tserap ngön né druppé lha
Deity on whom I meditated in lives gone by,
དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མ། 
dü sum sangye kün gyi trinléma
You are the enlightened activity of all buddhas, past, present, and future,
རབ་དཀར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་བདུན་མ། 
rap kar shyal chik chak nyi chen dün ma
Brilliant white, with your one face, two hands, and seven eyes,
ཡུམ་གྱུར་ཨུཏྤལ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང༌།
yum gyur utpala nam la chak tsal lo
Mother of the buddhas, holder of the utpala flower, to you I pay homage!
ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོ། 
om taré tuttaré turé soha
oṃ tāre tuttāre ture svāhā

 རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་ནི།

Prayer to the Guru, the Embodiment of All the Buddhas
སྤྲུལ་པའི་གུ་རུ་མཚན་བརྒྱད་དང༌། 
trulpé guru tsen gyé dang
To the eight manifestations of Guru Rinpoche,
གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་བརྒྱད། 
druppé rigzin chenpo gyé
The eight great accomplished vidyādharas,
བྱང་སེམས་ཉེ་བའི་སྲས་བརྒྱད་དང༌། 
changsem nyewé sé gye dang
The eight great bodhisattvas, the 'close sons',
སྒྲུབ་ཆེན་བཀའ་བརྒྱད་ལྷ་ཚོགས་ལ། 
drupchen kagyé lha tsok la
The eight maṇḍalas of Kagyé with all their deities:
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། 
solwa depso chin gyi lop
To you I pray—inspire me with your blessings!
ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་སོལ། 
chi nang sangwé barché sol
Dispel all obstacles outer, inner and secret!
བསམ་པ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང༌། 
sampa yishyin druppa dang
Fulfill all my aspirations!
མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་དང༌།
chok dang tünmong ngödrup tsol
Grant us attainments, ordinary and supreme!
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྂ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྂ། ཞེས་སོ། 
om ah hung benza guru pema siddhi hung
oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

 མཐར་དྲག་པོ་རྟ་ཕྱག་ཁྱུང་དྲིལ་གྱི་ནི།

Finally, the Wrathful Union of Hayagrīva, Vajrapāṇi and Garuḍa
ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། 
chok chüi gyalwa kün gyi ku sung tuk
You are the wisdom body, speech and mind of all the buddhas of the ten directions,
བྱ་ཁྱུང་རྒྱལ་པོ་རྟ་མགྲིན་གསང་བའི་བདག 
cha khyung gyalpo tamdrin sangwé dak
The kingly Garuḍa, Hayagrīva and the Lord of Secrets
རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་ཉེར་བསྟན་ཁྲོ་བོའི་གཙོ། 
rangshyin chiktu nyer ten trowöi tso
Manifesting as one deity, foremost among the wrathful.
དྲན་པས་བགེགས་དཔུང་འཇོམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཞེས་དང༌།
drenpé gek pung jom la chak tsal tö
The very thought of you crushes obstructing forces—and to you I offer homage and praise!
ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་བ་ག་རུ་ཌ་ཧཱུྂ་ཕཊ། ཅེས་སོ། 
om vajrapani hayagriva garuda hung pé
oṃ vajrapāṇi hayagrīva garuḍa hūṃ phaṭ

Dedication
དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག 
gewa di yi nyurdu dak
Through this merit, may I swiftly accomplish the realization
སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་འགྲུབ་གྱུར་ནས།  
seché gyalwa drup gyur né
Of the buddhas and their bodhisattva heirs
འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། 
drowa chik kyang malüpa
And may I bring each and every single living being
དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཞེས་དང༌།
de yi sa la göpar shok
To that perfect state as well.

 བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ། 
changchup sem chok rinpoche
Bodhicitta, precious and sublime:
མ་སྐྱེས་པ་རྣམས་སྐྱེས་པ་དང༌། 
makyepa nam kyepa dang
May it arise in those in whom it has not arisen;
སྐྱེས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡང༌། 
kyepa nyampa mepa yang
May it never decline where it has arisen;
གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག 
gong né gong du pelwar shok
May it go on increasing, further and further!

 སྟོང་ཉིད་ལྟ་བ་རིན་པོ་ཆེ། 
tongnyi tawa rinpoche
The precious view of śūnyatā,
མ་རྟོགས་པ་རྣམས་རྟོགས་པ་དང༌། 
matokpa nam tokpa dang
May it be realized by those who have not realized it;
རྟོགས་པ་ཉམས་པ་མེད་པ་ཡང༌། 
tokpa nyampa mepa yang
May it never decline where it has been realized;
གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་བར་ཤོག །ཅེས་སོ། 
gong né gong du pelwar shok
May it go on increasing, further and further!

དེ་ལྟར་ཁོ་བོར་ཆོས་འབྲེལ་གསན་མཁན་རྣམས་ནས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཡོངས་རྫོགས་གྲུབ་ན་རབ། དེ་མིན་གང་མོས་དང༌། ལྷག་པར་ཟླ་བ་འབྱུང་ངོ་ཅོག་གི་ཉ་སྟོང་བརྒྱད་གསུམ་སོགས་དང༌། སྟོན་པའི་དུས་ཆེན་ཁག་བཞི་སོགས་སུ་གང་འགྲུབ་པ་ཞལ་འདོན་དུ་མཛད་ཚེ་ཕན་ཡོན་ཚད་མེད་པ་འབྱུང་བ་ལགས་སོ་ཞེས་ཐལ་མོ་སྦྱར་པ་པོ་སྟེ། ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་ཀུན་རྨོངས་ཞྭ་དེའུ་པ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་སོ། 
For all of you who have received teachings from me and have a Dharma connection with me, it would be best to recite all these prayers and mantras every day. Otherwise, recite whichever you wish, especially on the 8th, 15th and 30th days of the lunar month, and on the four great anniversaries of our Teacher Śākyamuni. Whenever you do so, the benefit will be immeasurable. I, the Zhadeupa Ngawang Chökyi Lodrö, an ignorant monk of Śākyamuni, entreat you with folded hands.
ཤུབྷཾ།། །།སརྦ་མངྒ་ལཾ།།
Śubham. Sarva Maṅgalaṃ.

| Rigpa Translations 2011, revised 2016.

1.      It is thought that amidhewa is the Tibetan pronunciation of the Sanskrit Amitābha, just as bendza is Tibetan pronunciation of the Sanskrit vajra.

Cultivate Generous Thought and practice giving gifts to the Sanghas.

The Buddha once explained that it is a meritorious act even to throw away the water after washing one's plate with the generous thought:...