Tuesday, July 23, 2019

Serkyem of the Eight Classes Arranged by Nub Sangye Yeshe


༄༅།
   སྡེ་བརྒྱད་བཅོས་ཐབས་གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པ་བཞུགས་སོ།
Serkyem of the Eight Classes Arranged by Nub Sangye Yeshe


།བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།
LAMA DAMPA NAM LA CHYAG TSAL LO
Praise to the Glorious Gurus!

།གནས་གཙང་མར་རི་རབ་ལྷ་བཤོས། སོ་སོའི་བཤོས་བུ། འོ་ཕུད། མེ་ཏོག་སྣ་ཚོགས། རྩི་སྨན། མངར་གསུམ། ཤ་སྣ། སྨན་སྣ། འབྲུ་སྣ། དར་སྣ། ཟས་སྣ་གང་འབྱོར་བཤམས་ལ། སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་དང་ལྡན་པས་རང་ཉིད་ཡི་དམ་གང་བྱེད་བསྒོམ་ལ། རྫས་རྣམས་སྔགས་དྲུག་ཕྱག་དྲུག་གི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་འདི་སྐད་དོ། 

In a clean place, prepare the sacred offerings: Mount Meru, milk, a bouquet of flowers, a medicinal elixir, three sweets (honey, molasses, sugar), pieces of meat, medicine, grain, silk, different food and other valuables. Perform the ritual of Refuge and Boddhichitta and the practice of your own yidam. Bless all offerings with the power of six mantras and mudras.

Being in a state of samadhi read:

།ཧཱུྃ། སྐུ་གསུམ་བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་དང་།
hung ku sum gyü sum la ma dang
To the Lama who embodies the three kayas and three lineages,

།ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་དང་།
yi dam zhi trö lha tsok dang
To the assembly of peaceful and wrathful Yidams,

།སྐྱབས་གནས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་དང་།
kyap né kön chok sum po dang
To the objects of Refuge, The Three Precious Jewels,

།མཁའ་འགྲོ་ནོར་ལྷ་ཆོས་སྲུང་སོགས།
kha dro nor lha csung sok
To the Dakinis,welth deities, protectors of the Dharma,

།མཆོད་ཡུལ་གོང་མ་ཐམས་ཅད་ལ།
chö yül gong ma tam ché la
To all Exalted Recipients of offerings

།མཆོད་པ་དམ་པ་འདི་འབུལ་ལོ།
chö pa dam pa di bül lo
We are offering this sacred offerings

།གསེར་སྐྱེམས་གཙང་མ་འདི་བཞེས་ལ།
ser kyem tsang ma di zhé la
Please accept this pure Golden Drink

།བདག་གི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ།
dak gi di dön drup tu söl
Please accomplish my aspirations!

།ལྷ་ཡི་དབང་པོ་བརྒྱ་བྱིན་དང་།
lha yi wang po gya jin dang
Mighty Lord of Devas, Indra

།ལྷ་མིན་དབང་པོ་ཐགས་བཟང་རིས།
lha min wang po tak zang ri
Mighty Lord of Asuras, Vemacitra

།ཀླུ་ཡི་དབང་པོ་དགའ་བོ་དང་།
lu yi wang po gawo dang
King of Nagas, Gawo 1

།མི་འམ་ཅི་ལྗོན་རྟ་མགོ་ཅན།
mi am chi jön ta go chen
The Great horse-headed Miam Chijon

།གནོད་སྦྱིན་གང་བ་བཟང་པོ་དང་།
jin gang wa zang po dang
Yaksha Purnabhadra (Gangwa Zangpo)

།མཁའ་ལྡིང་གསེར་མིག་འཁྱིལ་བ་དང་།
kha ding ser mig kyil wa dang
Garuda Sermig Kyilwa ('scintillating golden eye')

།སྲིན་པོ་ལང་ཀ་མགྲིན་བཅུ་དང་།
sinpo lang ka drin chu dang
Ravana, the King of Rakshasas, 2

།ཆོས་སྐྱོང་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་དང་།
chö kyong ma ha ka la dang

།དྲི་ཟ་ཟུར་ཕུད་ལྔ་པ་སོགས།
Dri Za Zurpu Ngapa,The King of Gandharvas ('with hair tied in five knots'), and all the others,

།ཕྱི་ཡི་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་ལ།
chi yi dé gyé khor c la
To the Outer Eight Classes with their retinues

།མཆོད་པ་དམ་པ་འདི་འབུལ་ལོ།
chö pa dam pa di bül lo
We are offering this sacred offerings

།གསེར་སྐྱེམས་གཙང་མ་འདི་བཞེས་ལ།
ser kyem tsang ma di zhé la
Please accept this pure Golden Drink

།བདག་གི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ།
dak gi di dön drup tu söl
Please accomplish my aspirations!

།ཡབ་གཅིག་བདུད་རྗེ་ནག་པོ་དང་།
yap chik dü jé nak po dang
Yabcig Düd Je Nag Po ('the only father, the black lord of the Düd')

།བཙན་རྒྱལ་ཡམ་ཤུད་དམར་པོ་དང་།
tsen gyel yam shü mar po dang
The King of Tsen, Yamshud Marpo ('the red Yamshud'),

།ཡུལ་ལྷ་ཕྱ་སངས་ཀླུ་སྲས་དང་།
yül lha cha sang lu sé dang
The local deity, Cha Sang, the son of Nagas

།སྲོག་བདག་རྒྱལ་པོ་སྙིང་འབྱིན་དང་།
sok dak gyel po nying jin dang
Sogdag Gyalpo Nying Jyin ('tearing out the hearts'),

།ཆོས་སྐྱོང་གནོད་སྦྱིན་དམར་པོ་དང་།
chö kyong nö jin mar po dang
The Dharma Protector, Nöjyin Marpo ('red Yaksha')

།ལྷ་མོ་འཇིགས་པའི་གློག་འབྱིན་དང་།
lha mo jik pé lok jin dang
The Goddess Jigpe Logjyin ('throwing terryfying thunderbolts') 3

།དགེ་བསྙེན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་དང་།
nyen dor jé lek pa dang
The Virtuous Dorje Legpa (Vajrasadhu)

།དཀར་མོ་ཉི་ཟླ་ཐོད་ཕྲེང་སོགས།
kar mo nyi da tö treng sok
Karmo Nyida Thö Treng ('white sun and moon, with the necklace of skulls'), and others

།ནང་གི་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་ལ།
nang gi dé gyé khor c la
To the Inner Eight Classes with their retinues

།མཆོད་པ་དམ་པ་འདི་འབུལ་ལོ།
chö pa dam pa di bül lo
We are offering this sacred offerings

།གསེར་སྐྱེམས་གཙང་མ་འདི་བཞེས་ལ།
ser kyem tsang ma di zhé la
Please accept this pure Golden Drink

།བདག་གི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ།
dak gi di dön drup tu söl
Please accomplish my aspirations!

།བདུད་པོ་ཁ་ཐུན་རཀྴ་དང་།
dü po kha tün raksha dang
Düd,  Khathun Raksha 4

།གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོ་དམར་པོ་དང་།
shin jé shé pa mar po dang
Yamantaka Shedpo Mar Nag ('red enemy') 5

།ཀླུ་བདུད་ནཱ་ག་རཱ་ཛ་དང་།
lu dü na ga ra dza dang
Demon of Nagas, Nagaraja

།གནོད་སྦྱིན་ཤན་པ་གྲི་ཐོགས་དང་།
jin shen pa dri tok dang
Yaksha, Shenpa Dri Thog ('butcher wealding a blade')

།མ་མོ་སྲིད་པ་ཁྲོམ་འདེབས་དང་།
mamo sid pa tram deb dang
Mamo, Sidpa Trom Deb

།བཙན་པོ་ཡམ་ཤུད་སྲོག་ལེན་དང་།
tsen po yam shü sok len dang
Tsen, Yamshud Sog Len ('taker of the lifeforce')

།བདུད་པོ་རེ་ཏེ་འགོ་ཡག་དང་།
dü po re té go yak dang
Düd, Re Te Go Yag

།སྲོག་བདག་དུང་གི་ཐོར་ཚུགས་སོགས།
sö dak dung gi tor tsuk sok
Sogdag Dung Gi Thor Tsug ('hair tied by a conch shell'), and all the others,

།གསང་བའི་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་ལ།
sang wé gyé khor ché la
To the Secret Eight Classes with their retinues

།མཆོད་པ་དམ་པ་འདི་འབུལ་ལོ།
chö pa dam pa di bül lo
We are offering this sacred offerings

།གསེར་སྐྱེམས་གཙང་མ་འདི་བཞེས་ལ།
ser kyem tsang ma di zhé la
Please accept this pure Golden Drink

།བདག་གི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ།
dak gi di dön drup tu söl
Please accomplish my aspirations!

།གཟའ་མཆོག་རྒྱལ་པོ་རཱ་ཧུ་ལ།
za chok gyal po ra hu la
The Supreme of Za, King Rahula

སྐར་མཆོག་ཁྲམ་ཤིང་ཁ་འཐོར་དང་།
kar chok tram shing kha tor dang
The Supereme of the Stars, Tramshing Ka Tor 6

།བདུད་མཆོག་མ་ནུ་རཀྴ་དང་།
chok ma nu raksha dang
The Supreme of Düd, Ma Nu Raksha 7

།བཙན་མཆོག་གྲི་བཙན་འཐུམ་པོ་དང་།
tsen chog dri tsen tum po dang
The Supreme of Tsen, Dritsen Tumpo

།མ་མཆོག་ཅེ་སྤྱང་མདུང་འཛིན་དང་།
ma chok c chang dung dzin dang
The Supreme of Mamo, Che Chyang Dung Dzin

།ཀླུ་མཆོག་ཀླུ་རྒྱལ་དུང་སྐྱོང་དང་།
lu chok lu gyal dung kyong dang
The Supreme of Naga, The Naga King Dung Kyong ('protector of the conch shells')

།མགོན་མཆོག་ནག་པོ་ལྟེ་དཀར་དང་།
gön chok nak po té kar dang
The Supreme of the Protectors (Mahakala), Nagpo Te Kar

།རྒྱལ་མཆོག་ལི་བྱིན་ཧ་ར་སོགས།
gyal chok li jyin ha ra sog
The Supreme of Gyalpo, Li Jyin Ha Ra

།མཆོག་གི་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་ལ།
chok gi dé gyé khor c la
To the Supreme Eight Classes with their retinues

།མཆོད་པ་དམ་པ་འདི་འབུལ་ལོ།
chö pa dam pa di bül lo
We are offering this sacred offerings

།གསེར་སྐྱེམས་གཙང་མ་འདི་བཞེས་ལ།
ser kyem tsang ma di zhé la
Please accept this pure Golden Drink

།བདག་གི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ།
dak gi di dön drup tu söl
Please accomplish my aspirations!

།དཔུང་གཡས་དགྲ་བླར་སྤྲུལ་པ་དང་།
pung yé dra lhar trül pa dang
The right shoulder - Emanations of Dra Lha (Warrior Deities)

།དཔུང་གཡོན་མ་མོར་སྤྲུལ་པ་དང་།
pung yön ma mor trül pa dang
Left shoulder - the Emanations of Mamo

།མཆུ་སོ་བདུད་དུ་སྤྲུལ་པ་དང་།
chu so dü du trül pa dang
Mouth and teeth - the Emanations of Düd 8

།མགོ་བོ་སྲིན་པོར་སྤྲུལ་པ་དང་།
go wo sin po trül pa dang
Head - the Emanations of Sinpo (Raksha)

།མཇུག་མ་དམུ་རུ་སྤྲུལ་པ་དང་།
jug ma mu ru trül pa dang
Lower part of the spine - the Emanations of Mu

།ལག་གཡས་གཤིན་རྗེར་སྤྲུལ་པ་དང་།
lak yé shin jé trül pa dang
Right hand - the Emanations of Shinje (Yama)

།ལག་གཡོན་ཀླུ་བཙན་སྤྲུལ་པ་དང་།
lak yön lu tsen trül pa dang
Left hand - the Emanations of Lu (Naga) and Tsen

།མིག་དང་སྙིང་དང་མཆེ་བ་གསུམ།
mig dang nying dang che wa sum
The three: eyes, heart and tooth 9

།གཟའ་བདུད་ཉིད་དུ་སྤྲུལ་པ་སོགས།
za dü nyi du trül pa sok
Are the Emanations of Za and Düd, and others

།སྤྲུལ་པའི་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་ལ།
trül pé gyé khor ché la
To the Emanation Eight Classes with their retinues

།མཆོད་པ་དམ་པ་འདི་འབུལ་ལོ།
chö pa dam pa di bül lo
We are offering this sacred offerings

།གསེར་སྐྱེམས་གཙང་མ་འདི་བཞེས་ལ།
ser kyem tsang ma di zhé la
Please accept this pure Golden Drink

།བདག་གི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ།
dak gi di dön drup tu söl
Please accomplish my aspirations!

།ས་བདག་ཧལ་ཁྱི་ནག་པོ་དང་།
sa dak hal kyi nak po dang
Sadag Halkyi Nagpo

།ཀླུ་བདུད་གདོལ་པ་ནག་པོ་དང་།
lu dü dol pa nag po dang
Demon of Nagas, Dolpa Nagpo ('black outcast')10

།ས་ཡི་ལྷ་མོ་བརྟན་མ་དང་།
sa yi lha mo tenma dang
Tenma Sayi Lhamo ('goddesses of the earth')

།ཕྱོགས་སྐྱོང་རྒྱལ་ཆེན་སྡེ་བཞི་དང་།
chyog kyong gyal chen zhi dang
Four Great Kings, Guardians of the Four Directions

།མགོན་པོ་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་དང་།
gön po dün chu tsa nga dang
The 75 Protectors (75 Emanations of Mahakala)

།ཡུལ་འདིའི་གཞི་བདག་ཐམས་ཅད་དང་།
yül dii zhi dak tam ché dang
All the local deities (owners) of this area

།ཕོ་ལྷ་དགྲ་བླ་སྲོག་ལྷ་དང་།
po lha dra lha sok lha dang
Po-lha (Male deities), Dra-Lha (Warrior deities), Sog-Lha (Life-force deities)

།མོ་ལྷ་མོ་སྨན་ལ་སོགས་པ།
mo lha mo men la sok pa
Mo-lha (Female deities), Mo-men (Local Goddesses), and all the others

།སྣང་སྲིད་སྡེ་བརྒྱད་ཐམས་ཅད་ལ།
nang si dé gyé khor c la
To the Worldly Eight Classes with their retinues

།མཆོད་པ་དམ་པ་འདི་འབུལ་ལོ།
chö pa dam pa di bül lo
We are offering this sacred offerings

།གསེར་སྐྱེམས་གཙང་མ་འདི་བཞེས་ལ།
ser kyem tsang ma di zhé la
Please accept this pure Golden Drink

།བདག་གི་འདོད་དོན་བསྒྲུབ་ཏུ་གསོལ།
dak gi di dön drup tu söl
Please accomplish my aspirations!

།སེར་བ་བསྲུང་བ། སྲིའུ་གསོ་བ། མདོས་གླུད་གཏང་བ། ཟོར་འཕེན་པ་ལ་སོགས་ལས་གང་བྱེད་ཀྱང་། སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་སྡེ་བརྒྱད་མཆོད་པ་འདི་མེད་ན། བྱིས་པས་མཁར་ལས་བྱེད་པ་དང་འདྲ་ཞེས་གསུངས། ལས་གང་གི་ཡང་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་སྡེ་བརྒྱད་བཅོས་ཐབས་གནུབས་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཛད་པ་རྫོགས་སོ།། །།

This Serkyem Offering for the Eight Classes which should be performed before any ritual activity was arranged by Nub Sangye Yeshe, because any ritual action, whether it be a hail protection ritual, infant death protection ritual, a torma- throwing against obstacle makers or a cross-thread ritual is, without firtsly making the offerings to the Eight Classes, nothing more than child's play similar to building castles of sand.


Notes:

1 Omitted in most texts.

2 Omitted in some texts.

3 Some texts have ma mo (class of Mamo) instead of lha mo -goddess

4 Some texts have 'Yaksha' instead of 'Raksha'

5 Some texts have dmar nag: red-black instead of dmar po: red

6 Some texts have dkar: white, instead of skar: stars

7 some texts have 'Yaksha' instead of 'Raksha'

8 Some texts have chu so: genitals, instead of mchu so: mouth and teeth

9 Some texts have mchin pa: liver instead of mche ba: teeth, fangs

10 Some texts have Go Ra (the name of the class of Nagas) insted of gdol pa: 'outcast'

སྡེ་བརྒྱད་གསེར་སྐྱེམས༔
Serkyem of the Eight Classes
(by Dudjom Rinpoche)


དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་ཚོགས༔
kön chok sum dang tsa sum chö kyong tsok
Three Jewels and Three Roots and Gathering of Protectors,

ཕྱི་ཡི་སྡེ་བརྒྱད་ནང་གི་སྡེ་བརྒྱད་དང༔
chi yi dé gyé nang gi dé gyé dang
Outer Eight Classes and Inner Eight Classes,

གསང་བའི་སྡེ་བརྒྱད་མཆོག་གི་སྡེ་བརྒྱད་དང༔
sang wé gyé chok gi gyé dang
Secret Eight Classes and Supreme Eight Classes,

སྤྲུལ་འི་སྡེ་བརྒྱད་སྣང་སྲིད་སྡེ་བརྒྱད་སོགས༔
trül pé gyé nang si dé gyé sok
Emanation Eight Classes and Worldly Eight Classes and others,

སྤྲུལ་་ཡང་སྤྲུལ་བཀའ་སྡོད་བྲན་གཡོག་བཅས༔
trül pa yang trül ka dren yok c
Emanations and re-emanations and those bound by oaths,

འདིར་གཤེགས་གསེར་སྐྱེམས་གཏོར་མའི་མཆོད་འབུལ་བཞེས༔
dir shek ser kyem tor mé chö bül z
Come here and accept this offering of Golden Drink and Torma!

མཐུན་རྐྱེན་བསམ་དོན་བསྒྲུབ་ལ་འགལ་རྐྱེན་ཟློག༔
tün kyen sam dön drup la gel kyen dok
Create favourable conditions, accomplish our wishes, and dispel negativities,

རབ་འབྱམ་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་ཡོངས་འགྲུབ་མཛོད༔
rap jam trin lé ma lü yong drup dzö
Perfectly accomplish all the infinite activities without exception!

བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་ས་མ་ཡ༔
ka dang dam ma da sa ma ya
Do not transgress your oaths and commitments. Samaya.

General Serkyem Offering

ཀྱཻ།   སྡེ་བརྒྱད་སྤྱི་དང་ཕྱོགས་འདི་རུ།
kyé gyé chi dang chok di ru
The General and Supreme Eight Classes come to this place!

།གནས་པའི་ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་རྣམས།
yül lha zhi dak nam
Lords of the land and gods of the land in this area,

།འདིར་གཤེགས་གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་བཞེས།
dir shek ser kyem chö pa z
come here and receive this serkyem offering!

།གེགས་ཞི་བསམ་དོན་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། །
gek zhi sam dön lhün drup dzö
Pacify obstructing forces and spontaneousl accomplish all meaningful wishes!


The Great Serkyem prayers are reproduced here for the benefits of all those who wish to start Serkyem offering to make their other rituals successful.

Thank you and Tashi Delek

Refer: Serkyem and golden drink offering here
 https://www.phubdorjiwang.com/2019/01/the-serkyem-or-golden-drink-offering-is.html?m=1&fbclid=IwAR0M_pvtZy2KAl7keiAtAsec3gwYHB9v16tvD7FC5eNdqb3w3mjkWx4zQ6k 

Cultivate Generous Thought and practice giving gifts to the Sanghas.

The Buddha once explained that it is a meritorious act even to throw away the water after washing one's plate with the generous thought:...